Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
„Musíme konať teraz a spoločne“ ‎ Miestni a regionálni predstavitelia si vytýčili víziu uplatňovania ‎ európskeho ekologického dohovoru.  
VR plánuje vytvoriť na implementáciu ekologického dohovoru fórum miest a regiónov, Európskej komisie ‎ a členských štátov

Európsky výbor regiónov (VR) stanovil svoje požiadavky na európsky ekologický dohovor, ktorý je podľa jeho názoru potrebné plniť v záujme dosiahnutia klimatickej neutrálnosti do roku 2050. Výbor zastáva názor, že ak má Európa správne reagovať na núdzový stav v oblasti klímy, je pre všetky oblasti, od energetiky, mobility a poľnohospodárstva, až po biodiverzitu, digitalizáciu a obehové hospodárstvo, potrebné vypracovať v spolupráci s miestnymi a regionálnymi samosprávami jasný akčný plán k ekologickému dohovoru s merateľnými cieľmi, cielenými činnosťami a primeraným financovaním.

V diskusii s Fransom Timmermansom, novovymenovaným výkonným podpredsedom Európskej komisie pre európsky ekologický dohovor, VR vyzval EÚ, aby udržala nárast globálneho oteplenia pod 1,5 °C tak, že pripraví súbor ambicióznych legislatívnych a finančných opatrení, ktorý bude podporovať všetky regióny a mestá pri realizácii transformácie, pričom udržateľnosť postaví do centra všetkých politík. V  uznesení prijatom v Bruseli krátko pred tým, ako Európska komisia 11. decembra predstavila plány na vypracovanie ekologického dohovoru, výbor vyzýva EÚ, aby do právnych predpisov začlenila záväzok, že do roku 2050 bude uhlíkovo neutrálna, pričom navýši svoje ciele v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia a poskytne dostatočné finančné prostriedky na podporu regiónov a miest.

Karl-Heinz Lambertz , predseda Európskeho výboru regiónov, uviedol: „Nemôžeme zatvárať oči pred stavom klimatickej núdze. Európsky ekologický dohovor je poslednou príležitosťou pre Európu, aby bola vierohodná, dodržala svoje medzinárodné záväzky a do roku 2050 ponúkla jasnú cestu k uhlíkovej neutralite. EÚ musí zekologizovať všetky svoje politiky a investície a zabezpečiť tak spravodlivú transformáciu, ktorá bude podporovať každý región a každé mesto. Miestne a regionálne samosprávy musia byť plnohodnotným partnerom a aktérom a mať oporu v skutočných investíciách. Súčasné návrhy rozpočtu EÚ vrátane škrtov v politike súdržnosti oslabujú úsilie regiónov a miest o urýchlenie zavádzania klimatických opatrení. Čas nám takmer vypršal, takže nesmieme poľaviť a musíme konať spoločne. Ak sa ekologická transformácia v našich mestách a regiónoch nezačne teraz, neprebehne už vôbec.“

Frans Timmermans , výkonný podpredseda Európskej komisie, varoval pred nečinnosťou a povedal: „Všetky úrovne vlády a samosprávy budú musieť zohrávať svoju úlohu, ak chceme uspieť vo formovaní našej spoločnej budúcnosti: nie je to niečo, čo by vlády členských štátov zvládli samy. Mestá a regióny majú významnú úlohu pri zásadnej transformácii, ktorá sa má do našej spoločnosti zaviesť vďaka ekologickému dohovoru. Od dopravy bez emisií po ochranu biodiverzity, od energetickej hospodárnosti budov až po ekologizáciu našich miest a zalesňovanie potrebujeme každého z Vás. Bez miestnych a regionálnych samospráv ciele ekologického dohovoru nesplníme.“

Mladí volení politici predstavili svoje požiadavky

Počas plenárnej diskusie skupina mladých volených politikov predložila výkonnému podpredsedovi Komisie Timmermansovi a predsedovi výboru Lambertzovi svoje požiadavky adresované Európe. Predstaviteľka iniciatívy Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate , Martina Grech , ktorá je poslankyňou miestneho zastupiteľstva v Qormi na Malte, povedala: „ My, mladí vedúci predstavitelia tvrdo pracujeme vo svojich miestnych komunitách, aby sme pre seba a svoje deti vytvorili priaznivú a udržateľnú budúcnosť. Sme zjednotení a zastúpení vo všetkých stranách a všetkých európskych krajinách. Ak ja môžem ako 19-ročná niečo robiť a byť dnes tu, aby som vyjadrila náš názor, môžete tak urobiť aj Vy.

VR sa tento týždeň zúčastní na konferencii COP25 v Madride, aby vyzdvihol úlohu miest a regiónov pri urýchľovaní zavádzania klimatických opatrení.

Pozrite si celú diskusiu . Fotografie z plenárneho zasadnutia.

Ekologický dohovor v partnerstve s miestnymi a regionálnymi samosprávami: hlavné odporúčania

Zvýšiť ciele a ambície EÚ

Obmedziť nárast globálneho oteplenia na 1,5 °C, právne sa zaviazať k uhlíkovej neutralite EÚ do roku 2050 a do roku 2030 zvýšiť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov v EÚ na najmenej 55 %, cieľ zvýšenia energetickej efektívnosti na 40 % a podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 40 %.

Ciele do roku 2030 v oblasti odpadov: recyklovanie 70 % komunálneho odpadu, zmenšenie množstva potravinového odpadu o 50 % a skládkovanie maximálne 5 % odpadov.

Sústrediť sa na udržateľnosť a spolupracovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami

Jasný plán: program k ekologickému dohovoru s merateľnými cieľmi, cielenými činnosťami a finančnými prostriedkami, ktorý sa pripraví v spolupráci s mestami a regiónmi v rámci vykonávania cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Pokrok by sa mal posudzovať v rámci monitorovania stavu Únie.

Začať viacúrovňové dialógy o klíme a energetike: zapojiť miestne a regionálne samosprávy do národných energetických a klimatických plánov, ako aj do prípravy miestne a regionálne stanovených príspevkov.

Nové fórum ekologického dohovoru: VR vytvorí fórum miestnych a regionálnych samospráv, v ktorom budú spolu s Európskou komisiou a členskými štátmi skúmať implementáciu ekologického dohovoru.

Udržateľná EÚ: začleniť udržateľnosť do všetkých politík, makroekonomických priorít a finančných nástrojov EÚ, do európskeho semestra a rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020.

Obchod: posudzovať obchodné dohody EÚ s ohľadom na cieľ znižovania emisií skleníkových plynov a udržateľnosť.

Udržateľné poľnohospodárstvo: posilniť finančnú pomoc pre klimaticky vhodné postupy v oboch pilieroch spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Mobilita: opatrenia EÚ na zabezpečenie rovnakých podmienok vrátane preskúmania daňových režimov pri niektorých palivách.

Ekologická transformácia: vyzvať na vytvorenie 8. environmentálneho akčného programu v súlade s ekologickým dohovorom. EÚ potrebuje ambicióznejšiu politiku, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia a vody, chemické ochranné látky a ostatné nebezpečné chemikálie, aby sa v EÚ dosiahlo nulové znečistenie.

Financovanie ekologického dohovoru

Nové zdroje: podporovať uhlíkové clo, rozšíriť systém obchodovania s emisiami a zaviesť daň z leteckého paliva.

Fond pre spravodlivú transformáciu: nové zdroje ako doplnok k fondom politiky súdržnosti EÚ.

Ekologický rozpočet EÚ na obdobie po roku 2020: aspoň 30 % rozpočtu EÚ na uvedené obdobie vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy a biodiverzity, postupne zrušiť dotácie na fosílne palivá, pričom prostriedky na politiku súdržnosti zostanú rovnaké.

Krízové fondy: finančná podpora ekologického dohovoru, ak sa do roku 2020 neschváli rozpočet EÚ.

Štátna pomoc: zvýšiť povolenú štátnu pomoc a upraviť smernicu o zdaňovaní energie, aby sa podporili nízkoemisné palivá.

Mali by sa zrušiť dotácie, pomoc a podporné programy EÚ, ktoré poškodzujú životné prostredie.

Financovať renováciu bytového fondu: žiadať EÚ, aby na boj proti energetickej chudobe vypracovala akčný plán pre cenovo dostupné bývanie sprevádzaný ambicióznym plánom financovania renovácie bytového fondu.

Komunikácia s občanmi

Konferencia o budúcnosti Európy: Európska komisia by mala spolu s VR organizovať občianske dialógy zamerané na ekologický dohovor a klimatické zmeny.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023