Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska zelená dohoda rámec pre nové priority miest a regiónov  
Vzhľadom na čoraz závažnejšie klimatické výzvy spôsobené globálnym otepľovaním sa novovytvorená komisia ENVE bude zameriavať na príležitosti, ktoré prináša zelená dohoda

Schôdzi komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) v Európskom výbore regiónov, ktorá sa konala 27. februára po prvý raz predsedal starosta mesta Sevilla Juan Espadas (ES/SES). Hlavnou prioritou pre nové funkčné obdobie je európska zelená dohoda. Pripravované stanoviská komisie ENVE sa budú zaoberať aj problematikou vody, čistého ovzdušia, vodíka a biodiverzity. Boli vymenovaní noví spravodajcovia pre stanoviská na tému Európsky právny predpis , Klimatický pakt Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo .

Druhá schôdza komisie ENVE sa začala diskusiou o zelenej dohode. „Európska zelená dohoda je veľkou výzvou, ale tiež obrovskou príležitosťou, ktorú nesmieme premárniť. Musíme zintenzívniť naše spojenectvo s Európskym parlamentom, aby sa v legislatívnych a politických reformách, ktoré nás čakajú, posilnil hlas miest a regiónov. Musíme byť aktívnymi hráčmi, aby sme zabezpečili, že zelená dohoda prinesie našim občanom konkrétne výhody v podobe nových pracovných miest, lepšej kvality ovzdušia, cenovo dostupných riešení v oblasti energie a čistej mobility pre všetkých. Ako miestni a regionálni zástupcovia sa musíme zaviazať k takej ekologickej transformácii, ktorá bude zmenou prospešnou pre nás všetkých a musíme to tiež zaistiť,“ uviedol predseda ENVE a starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES ).

Poslanec Európskeho parlamentu Pierre Larrouturou  upozornil, že je potrebné „znásobiť dostupné finančné zdroje, pretože to je jediný spôsob, ako uspieť pri prechode, ktorý je cieľom zelenej dohody“. Hlavný spravodajca Európskeho parlamentu pre rozpočet na rok 2021 odporúča stanoviť pravidlá transparentnosti v snahe zabezpečiť, aby banky a poisťovne postupne upúšťali od investovania do fosílnych palív. „Dokážeme to urobiť, ale musíme si teraz stanoviť jasný časový rámec,“ dodal .

Ako pripomenul spravodajca stanoviska VR na tému Fond na spravodlivú transformáciu Vojko Obersnel (HR/SES) , „ak je EÚ skutočne odhodlaná dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, potrebujeme primerané financovanie, ktoré nesmie byť na úkor politiky súdržnosti. V časoch rastúceho populizmu nemôžeme akceptovať skutočnosť, že Fond na spravodlivú transformáciu je stavaný do pozície protipólu Európskeho sociálneho fondu. Nemôžeme vysvetľovať občanom, že programy týkajúce sa trhu práce v jednom regióne sa musia obmedziť, aby sme podporili ekologický prechod iného regiónu. Na tento nový fond potrebujeme dodatočné finančné prostriedky. Táto výzva je testom dôveryhodnosti EÚ.“ Stanovisko spravodajcu Obersnela bude prijaté na nasledujúcom plenárnom zasadnutí VR 25. – 26. marca 2020.

Členovia diskutovali o týchto nadchádzajúcich stanoviskách:

Vodík: Príprava plánu pre čistý vodík príspevok miestnych a regionálnych samospráv ku klimaticky neutrálnej Európe , spravodajkyňa: Birgit Honé (DE/SES) „Nevyhnutne potrebujeme európsku stratégiu pre ekologický vodík spolu s rámcom EÚ, ktorý posilní vytvorenie silného vodíkového hospodárstva. Tento zdroj energie ponúka veľké príležitosti na inovácie, tvorbu hodnôt a zamestnanosť v mnohých regiónoch EÚ a je kľúčovým prvkom na dosiahnutie cieľov zelenej dohody, pokiaľ ide o dekarbonizáciu a klimatickú neutralitu,“ konštatovala ministerka pre spolkové a európske záležitosti a regionálny rozvoj Dolného Saska. Stanovisko bude prijaté na plenárnom zasadnutí VR 13. – 14. mája.

Voda: Stanovisko na tému Kontrola vhodnosti rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach , spravodajca: Piotr Całbecki  (PL/EĽS). „Musíme využívať inovatívne nástroje vodného hospodárstva založené na výskume, interdisciplinárnej vede a riešeniach inšpirovaných prírodou. Cieľom tohto stanoviska je predložiť konkrétne návrhy na zlepšenie a zjednodušenie právnych predpisov a zároveň zvýšiť kvalitu vody na našich územiach,“ objasnil maršálek Kujavsko-pomoranského vojvodstva. Stanovisko bude prijaté na plenárnom zasadnutí 13. – 14. mája.

Čisté ovzdušie: „Zlá kvalita ovzdušia spôsobuje predčasné úmrtia a chronické respiračné problémy, urýchľuje stratu biodiverzity a má negatívny vplyv na kultúrne dedičstvo. Len pomocou miestnych a regionálnych iniciatív a inovačných projektov podporovaných z fondov EÚ môžeme dosiahnuť reálny vplyv na zlepšovanie kvality ovzdušia pre našich občanov,“ varoval člen miestnej samosprávy Tahitótfalu a spravodajca stanoviska na tému Budúcnosť politiky EÚ pre čisté ovzdušie v rámci cieľa nulového znečistenia János Ádám Karácsony (HU/EĽS). Prijatie stanoviska je naplánované na plenárnom zasadnutí 1. – 2. júla 2020.

Biodiverzita: „Rozsiahla a úžasná bioverzita našej planéty je ohrozená. Je potrebné konať teraz, aby sme chránili a obnovili naše ekosystémy a biodiverzitu na všetkých úrovniach od miestnej až po globálnu. Pokiaľ ide o novú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity, mestá a regióny musia byť zapojené do vytvárania ambicióznych politických opatrení, primeraného financovania a vykonávania,“ zdôraznil počas diskusie o stanovisku na tému Biologicky rozmanité mestá a regióny po roku 2020 v kontexte 15. konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite a budúcej stratégie jeho spravodajca a člen zastupiteľstva obce Bettembourg Roby Biwer (LU/SES). Stanovisko bude prijaté na plenárnom zasadnutí 13. – 14. mája.

Členovia Komisie ENVE vymenovali týchto spravodajcov:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EĽS), predseda autonómneho spoločenstva Andalúzia, bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska na tému Európsky právny predpis v oblasti klímy, ktorým sa zakotvuje cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 .

Tjisse Stelpstra  (NL/EKR), člen rady provincie Drenthe, bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska na tému Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo .

Rafał Trzaskowski (PL/EĽS), primátor Varšavy, bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska na tému Klimatický pakt .

Všetky dokumenty zo schôdze komisie nájdete tu .

Kontaktná osoba: David Crous david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :