Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
„Kríza COVID-19 viac zviditeľnila rozdiely medzi ženami a mužmi“  

Rozhovor so spravodajkyňou VR pre rodovú rovnosť Conchou Andreu (ES/SES)

Predsedníčka vlády autonómneho spoločenstva La Rioja Concha Andreu Rodríguez (ES/SES) sa v tomto rozhovore vyjadruje k stratégii EÚ pre rodovú rovnosť a upozorňuje na dôsledky pandémie COVID-19 pre ženy. Concha Andreu je spravodajkyňou stanoviska, ktoré tento týždeň prijala komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) v Európskom výbore regiónov (VR). Prijatie stanoviska na plenárnom zasadnutí je plánované v októbri.

Ste spravodajkyňou stanoviska VR o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť. Čo si myslíte o návrhoch Komisie a aké sú hlavné odporúčania obsiahnuté vo Vašom stanovisku?

Oznámenie Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 je veľmi cenný nástroj na dosiahnutie konkrétneho pokroku v oblasti rodovej rovnosti v Európskej únii.

Európska komisia ho predložila v čase 25. výročia prijatia Pekinskej deklarácie a akčnej platformy, prvého univerzálneho akčného plánu na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi. Napriek tomu, že už ubehlo toľko času, príslušné odporúčania sú stále aktuálne, keďže v oblasti rodovej rovnosti treba ešte vykonať veľa práce. Oznámenie Európskej komisie nám pomôže aj pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, lebo rodová rovnosť je pre inkluzívny a udržateľný rozvoj kľúčová.

Riadenie stratégie by sa však malo zlepšiť. Na miestne a regionálne samosprávy sa v tejto súvislosti opäť zabudlo. Keďže sme hlavnými aktérmi realizácie politík, ktoré majú priamy vplyv na občanov, musíme sa podieľať aj na ich riadení. Žiadame preto Európsku komisiu, aby nás pri navrhovaní, zavádzaní a monitorovaní stratégie považovala za strategických partnerov.

Aké dôsledky má podľa Vás pandémia COVID-19 pre ženy?

Po uplynulých mesiacoch v prvej línii riadenia opatrení na zvládnutie pandémie COVID-19 v našom regióne, ktorý bol jedným z prvých a najťažšie zasiahnutých v Španielsku, môžem povedať, že kríza mala veľa odlišných podôb. Nebola to len zdravotná a hospodárska kríza, museli sme riešiť aj sociálne problémy vyplývajúce z nerovnosti.

Pandémia ochorenia COVID-19 nespôsobila väčšiu nerovnosť, ale viac zviditeľnila rozdiely, ktoré už existovali, a rodová nerovnosť patrila medzi najmarkantnejšie. Do všetkých častí stanoviska sme zahrnuli body venované ochoreniu COVID-19, kde sme sa zaoberali rodovo motivovaným násilím, ktoré sa vyostrilo v dôsledku opatrení na obmedzenie pohybu, ťažkosťami so zosúladením práce na diaľku a bremena starostlivosti, ktoré zažívali mnohé ženy v celej EÚ, skutočnosťou, že to boli práve ženy, ktoré počas pandémie pracovali v prvej línii (zdravotnícky personál, starostlivosť o deti a staršie osoby, práca v domácnosti a v obchodoch atď.), ako aj narastajúcou bezmocnosťou žien v rozvojových krajinách.

Stratégia bola vypracovaná a zverejnená ešte pred vypuknutím krízy verejného zdravia spôsobenej pandémiou COVID-19, preto možno povedať, že je zatiaľ neúplná a že by sa malo posúdiť, prečo táto kríza iba ešte viac zviditeľnila rozdiely, ktoré už existujú medzi ženami a mužmi. Mala by nám ukázať, akými nástrojmi možno zvýšiť odolnosť v rodovej oblasti v prípade budúcich kríz.

Ste prvou ženou, ktorá predsedá regiónu La Rioja. Ako regionálna vláda podporuje rodovú rovnosť?

Vytvorili sme prvú štruktúru pre rovnosť v regionálnej vláde, Generálne riaditeľstvo pre rovnosť, ktoré koordinuje opatrenia v oblasti rovnosti prostredníctvom medziútvarovej komisie pre rovnosť, v ktorej sú zastúpené všetky ministerstvá a ktorá podporuje opatrenia v oblasti rovnosti v rôznych odvetviach. To nám umožňuje zaoberať sa konkrétnymi rozdielmi v oblastiach, ako je vidiek, zamestnanie a zosúladenie pracovného a rodinného života či kultúra.

Okrem úsilia zohľadniť rodové hľadisko v každodennej činnosti administratívy, ktoré má zásadný význam, podporujeme regulačný vývoj, ktorý by z tejto štruktúry horizontálneho uplatňovania rodového hľadiska vo verejnej správe urobil stálu štruktúru a podnecoval by rovnosť aj u ostatných sociálnych partnerov. Okrem toho sa domnievame, že pri podpore rovnosti na regionálnej úrovni je mimoriadne dôležitá osveta a zvyšovanie informovanosti. Represívny právny aspekt je dôležitý a potrebný, ale myslím si, že skutočná zmena nastane, keď si spoločnosť osvojí ideály a zásady rovnosti a rozmanitosti.

V záujme splnenia týchto cieľov pracujeme na zákone o rovnosti a podieľame sa na iniciatívach, ktoré obhajujú túto zásadu, ako je napríklad manifest ¿Dónde están ellas? (Kde sú ženy?). Ide o iniciatívu kancelárie Európskeho parlamentu v Španielsku, ktorá v každoročnej správe analyzuje, koľko žien sa zúčastnilo na verejných podujatiach s viacerými rečníkmi, s cieľom dosiahnuť, aby sa tento počet každý rok zvýšil, na čo sa už podujalo viac ako 150 inštitúcií, médií, podnikov, subjektov atď.

Čo môžu na európskej úrovni urobiť Európsky výbor regiónov a ostatné inštitúcie EÚ?

Práve sa začala diskusia o stratégii, ktorú musí schváliť Rada a Európsky parlament. Výbor regiónov k nej prispel spomenutým stanoviskom . Ale okrem toho, že sa podieľame na prijatí tejto stratégie, sa miestne a regionálne samosprávy dožadujú, aby sa stali hlavnými partnermi pri jej zavádzaní do praxe.

Vzhľadom na našu zodpovednosť pri riadení verejných politík zohľadňujeme vo všetkých z nich rodové hľadisko. V stanovisku predkladáme európskym inštitúciám viacero požiadaviek. Žiadame, aby sme boli štruktúrovaným spôsobom zapojení do siete Európskej únie na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a do realizácie informačnej a komunikačnej kampane, ktorá sa rozbehne na európskej úrovni s cieľom bojovať proti rodovým stereotypom. Takisto požadujeme primerané financovanie politík na podporu rodovej rovnosti, pričom počítame s využívaním programov viacročného finančného rámca.

Medzi členmi výboru je veľmi málo žien, čo do určitej miery odráža nízke zastúpenie žien v zastupiteľských funkciách na miestnej a regionálnej úrovni. Hoci aj toto sa už začína meniť, v Európe je ešte stále veľmi málo žien s politickou zodpovednosťou. Výbor regiónov by mal prijať stratégiu rodovej rovnováhy, ako to už urobili niektoré politické strany, ktoré sú v ňom zastúpené, a tým vyslať jasný signál, že veci sa musia zmeniť.

Okrem toho je výbor ideálnym miestom, kde môžu európske miestne a regionálne samosprávy prezentovať a vymieňať si osvedčené postupy v oblasti rodovej rovnosti, a musíme sa aj naďalej zasadzovať za to, aby bol zároveň priestorom na diskusiu a výmenu skúseností, aby všetky regióny a všetci občania mohli poskytnúť spätnú väzbu a poznali opatrenia, ktoré sa vzťahujú na naše územia.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023