Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Udržateľnosť musí byť pre Európu hlavnou zásadou  
Výzva miest a regiónov: ciele udržateľného rozvoja sa musia stať ústredným prvkom budúcej dlhodobej stratégie Európy, keďže doteraz ich Európska rada nezohľadňovala.

Urobiť z cieľov udržateľného rozvoja základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 bolo hlavnou témou diskusie s podpredsedom Európskej komisie Jyrkim Katainenom na júnovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR). Členovia VR takisto prijali stanovisko Arnoldasa Abramavičiusa (LT/EĽS) venované úlohe regiónov a miest pri lokalizácii cieľov udržateľného rozvoja.

Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja, ktoré prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v septembri 2015, predstavuje východiskovú koncepciu na usmerňovanie budúceho hospodárskeho a sociálneho rozvoja na celom svete. Každý z týchto 17 cieľov obsahuje osobitné čiastkové ciele (spolu 169 cieľov), ktoré sú zamerané na odstránenie chudoby, ochranu životného prostredia a zabezpečenie prosperity do roku 2030. Európska komisia predstavila v januári 2019 diskusný dokument o udržateľnejšej Európe, v ktorom predložila tri scenáre, ako tieto ciele dosiahnuť. V jednom z nich sa navrhuje, aby EÚ prijala zastrešujúcu stratégiu EÚ zameranú na ciele udržateľného rozvoja. Európsky výbor regiónov má väčšie ambície.

„Ak chce EÚ ukázať, že to so spravodlivosťou a zmenou klímy myslí vážne, musí byť udržateľnosť v nasledujúcom desaťročí naším smerodajným princípom, a nie len poznámkou pod čiarou. Hoci je poľutovaniahodné, že členské štáty EÚ nenašli politickú odvahu, aby sa v plnej miere zaviazali k plneniu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, náš výbor bude naďalej presadzovať svoje presvedčenie, že iná možnosť neexistuje: musíme vybudovať udržateľnú EÚ, a to v partnerskej spolupráci s jej regiónmi a mestami,“ vyhlásil predseda VR Karl Heinz Lambertz .

Keďže 65 % zo 169 čiastkových cieľov zahrnutých do 17 cieľov udržateľného rozvoja nemožno dosiahnuť bez účasti aktérov na nižšej ako celoštátnej úrovni ( OSN ), je v záujme splnenia ambicióznych cieľov stanovených v Agende 2030 OSN najzásadnejšie uplatňovať prístupy zdola nahor a viacúrovňové riadenie. nedávneho prieskumu o miestnych a regionálnych príspevkoch k cieľom udržateľného rozvoja, ktorý uskutočnil VR v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj(OECD), vyplýva, že 59 % respondentov pracuje na tom, aby splnili ciele udržateľného rozvoja.

Ako zdôraznil podpredseda Európskej komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen , „Výbor regiónov, naše mestá, obce a regióny sú našimi hlavnými partnermi pri realizácii opatrení a inovácii. Bez tohto úzkeho prepojenia by sme nemohli dosiahnuť ciele, ktoré sme si spoločne stanovili na úrovni EÚ“. Ako ďalej dodal, „inovácie prichádzajú z regiónov. Každá jedna inovácia bola vymyslená v meste alebo obci.“

„Mnohé regióny EÚ sú priekopníkmi v lokalizácii cieľov udržateľného rozvoja a preukázali, že regióny a mestá sú nevyhnutné nielen ako realizátori, ale aj ako tvorcovia politík, ktorí sú k svojim občanom, podnikom a miestnym komunitám najbližšie. Veľa regiónov má ambicióznejšie ciele než ich krajina. Jedným z príkladov je moje domovské mesto Espoo, druhé najväčšie mesto vo Fínsku, ktoré si ako súčasť programu OSN združujúceho 25+5 priekopníckych miest v dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja stanovilo za cieľ dosiahnuť Agendu 2030 do roku 2025 a podporiť v transformačnom procese aj ďalšie krajiny na celom svete,“ uviedol prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula .

„Dosiahnutie méty na nikoho nezabudnúť si bude vyžadovať začleňovanie cieľov udržateľného rozvoja do všetkých politík EÚ, ako aj podporu z regionálnych, celoštátnych a európskych fondov a ich integráciu. Podmienkou vybudovania udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho modelu pre Európu sú ďalekosiahle štrukturálne reformy. Pre úspešnú realizáciu cieľov udržateľného rozvoja v praxi je kľúčové zosúladiť európsky semester a silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny s cieľmi udržateľného rozvoja, a to za predpokladu, že sa bude vychádzať z právne záväzného kódexu správania pre partnerstvo medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy. Nástroje máme k dispozícii, potrebná je však politická vôľa, aby sa ciele udržateľného rozvoja stanovili za prioritu,“ poznamenal spravodajca stanoviska VR na tému Ciele trvalo udržateľného rozvoja: základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 a poslanec okresného zastupiteľstva Zarasai Arnoldas Abramavičius (LT/EĽS).

Na plenárnom zasadnutí 8. a 9. októbra 2019 bude predložené osobitné stanovisko VR, ktoré bude v rámci cieľov udržateľného rozvoja zamerané na pilier planéta.

Súvislosti

Stanovisko na tému Ciele trvalo udržateľného rozvoja: základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 je reakciou VR na diskusný dokument Európskej komisie Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 , ktorý bol zverejnený v januári 2019. V tomto dokumente sú predstavené tieto tri scenáre, ktoré majú rozprúdiť diskusiu o tom, ako nadviazať na ciele udržateľného rozvoja v rámci EÚ:

1. zastrešujúca stratégia EÚ zameraná na ciele udržateľného rozvoja, ktorá bude usmerňovať postup EÚ a jej členských štátov;

2. Komisia bude pokračovať v zapracúvaní cieľov udržateľného rozvoja do všetkých relevantných politík EÚ, ale členské štáty sa nebudú musieť angažovať;

3. zvýšený dôraz na vonkajšiu činnosť a zároveň konsolidácia súčasných ambícií v oblasti udržateľnosti na úrovni EÚ.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABILITY-NEEDS-TO-BE-GUIDING-PRINCIPLE-FOR-EUROPE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022