Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Osobitné prostriedky pre uhoľné regióny by nemali odoberať peniaze z regionálnej politiky  
Podpora z fondu pre spravodlivú transformáciu by sa mala poskytovať ‎ prostredníctvom programov kohéznych fondov

Európsky výbor regiónov 9. októbra uviedol, že regióny, v ktorých sa ťaží uhlie, by mali dostávať peniaze z Európskej únie na podporu ich odklonu od fosílnych palív. Zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych predstaviteľov však trvá na tom, aby podpora nebola na úkor iných regiónov.

Výzva miestnych a regionálnych predstaviteľov spája podporu konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť niekoľkým desiatkam regiónov, s obranou rozpočtu EÚ určeného na regionálny rozvoj, ktorý chcú niektorí vedúci predstavitelia členských štátov EÚ výrazne znížiť. Európska komisia navrhla zníženie objemu kohéznych fondov pre regionálny rozvoj a vytvorenie fondu pre spravodlivú transformáciu pre uhoľné regióny. Nová predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová však neuviedla, ako bude tento fond financovaný.

Stanovisko Európskeho výboru regiónov vypracoval Mark Speich (DE/EĽS), štátny tajomník pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.

Mark Speich v tejto súvislosti uviedol: „Zmena klímy je výzvou pre celú Európu. Transformácia uhoľných regiónov je kľúčovým príspevkom k dosiahnutiu našich klimatických cieľov. EÚ preto musí podporovať uhoľné regióny v transformácii. V ďalšom viacročnom finančnom rámci by EÚ mala oblastiam s ťažbou uhlia poskytnúť finančnú podporu na sociálno-hospodársky prechod. S cieľom stimulovať nové investície potrebujeme aj dostatočný manévrovací priestor pre regióny, pokiaľ ide o pravidlá politiky hospodárskej súťaže.“

Mark Speich ďalej uviedol: „Oceňujem návrh zvolenej predsedníčky Komisie na vytvorenie fondu pre spravodlivú transformáciu. Tento fond má zmierniť spoločenské, sociálno-ekonomické a ekologické dôsledky štrukturálnych zmien v európskych uhoľných regiónoch. Musí však byť financovaný z dodatočných zdrojov, a nie z prostriedkov vyčlenených pre európske štrukturálne a investičné fondy. Financovanie by malo byť úzko prepojené s politikou súdržnosti. Tieto dodatočné prostriedky by sa mohli použiť na posilnenie programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu pre tieto regióny NUTS-2 v nasledujúcich siedmych rokoch.“

VR vo svojich odporúčaniach tvrdí, že podpora fondu pre spravodlivú transformáciu by sa mala poskytovať prostredníctvom programov kohéznych fondov. V odporúčaniach sa tiež zdôrazňuje, aby EÚ poskytla celoštátnym, regionálnym a miestnym samosprávam dodatočný priestor na podporu podnikov postihnutých ukončením ťažby uhlia. VR uvádza, že pravidlá EÚ týkajúce sa štátnej pomoci, ktorých účinnosť sa má skončiť v roku 2020, by sa mali revidovať s cieľom zabezpečiť, „že uhoľné regióny budú môcť využiť dostatočnú pružnosť, aby tak mohli zo sociálneho a hospodárskeho hľadiska zmierniť vplyv ukončenia ťažby uhlia.“

Ako uviedol Mark Speich, „podpora nových sociálno-ekonomických hľadísk v uhoľných regiónoch sa musí začať teraz, pretože bude príliš neskoro konať, keď sa zhorší hospodárska situácia v týchto regiónoch.“

Medzi 350 členmi VR je mnoho zástupcov zo 41 regiónov v 12 členských štátoch (vrátane Spojeného kráľovstva), ktoré stále majú uhoľné bane. VR odporúča, aby tieto regióny spolupracovali medzi sebou, ako aj s celoštátnymi a európskymi úrovňami verejnej správy, vzhľadom na to, že sa snažia prispôsobiť svoje ekonomiky tak, aby sa zabránilo duplicite a aby sa podelili o skúsenosti. Ako kritické nástroje v úsilí o diverzifikáciu ich hospodárstiev je v odporúčaniach VR určené ďalšie odborné vzdelávanie, zakladanie technických vysokých škôl a rozvoj prostredia priaznivého pre inovácie a digitalizáciu.

V stanovisku VR sa tiež zdôrazňuje rozvojový potenciál existujúcich silných stránok týchto regiónov. Tvrdí sa v ňom, že v rámci štrukturálnej transformácie v týchto regiónoch by sa mali využívať dostupné priemyselné a energetické štruktúry, ktoré by mali tvoriť základ rozvoja, zohľadňovať inovačné a investičné cykly tamojších priemyselných subjektov a nadviazať na priemyselné zoskupenia, operačné zručnosti a výskumné kapacity.

Na konferencii na vysokej úrovni, ktorú VR zorganizoval 9. októbra s názvom Transformujúce sa uhoľné regióny , sa zúčastnili národní ministri a regionálni lídri z 11 uhoľných regiónov v ôsmich členských štátoch, ako aj Európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger.

Návrh na vytvorenie fondu pre spravodlivú transformáciu je hlavným prvkom programu predloženého Ursulou von der Leyenovou, ktorá sa 1. novembra stane predsedníčkou Európskej komisie. Zvolená európska komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová informovala 2. októbra Európsky parlament , že do 100 dní od svojho nástupu do funkcie chce predložiť návrh na zriadenie fondu. Ďalšou z prvých úloh nastupujúcej Komisie bude dosiahnuť dohodu s členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027. 

Očakáva sa , že postupné ukončenie činnosti uhoľného priemyslu povedie k zrušeniu veľkého počtu pracovných miest v Bulharsku, Česku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve a k prepúšťaniu má dôjsť aj v Grécku, na Slovensku a v Slovinsku . Zo štúdie vyplýva, že grécky región Dytiki Makedonia a rumunský región Juhozápadná Olténia sú dva regióny, v ktorých by sa mohli prejaviť najzávažnejšie sociálne dôsledky.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :