Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nový akčný plán implementácie smerníc o prírode podporuje regióny pri ochrane biodiverzity a poháňa sociálno-ekonomický rast  

Európska komisia v úzkej spolupráci so zhromaždením EÚ združujúcim miestnych a regionálnych lídrov dnes prijala akčný plán na zlepšenie implementácie smerníc EÚ o  vtákoch a o  biotopoch , známych tiež ako smernice o prírode. Cieľom plánu je pomôcť regiónom pri ochrane biodiverzity a využívaní hospodárskych prínosov vyplývajúcich z ochrany prírody. Miestne a regionálne samosprávy uvítali túto medziinštitucionálnu spoluprácu a dúfajú, že bude príkladom pre ďalšie oblasti, v ktorých majú mestá a regióny veľké právomoci, ako v prípade predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

„Miestne a regionálne samosprávy sú pri ochrane prírody a zachovávaní biodiverzity v prvej línii, a preto sa náš výbor aktívne podieľal na práci projektového tímu členov Európskej komisie na vypracovaní akčného plánu. Tento akčný plán je krok správnym smerom. Ako subjekt zastupujúci mestá a regióny Európy podporujeme jeho zavedenie a budeme aktívne spolupracovať s miestnymi a regionálnymi orgánmi v snahe dosiahnuť naše ciele v oblasti biodiverzity, ktoré sme si stanovili do roku 2020,“ uviedol Karl-Heinz Lambertz, prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov.

VR sa priamo angažuje v štyroch z pätnástich opatrení:

Opatrenie 1: vypracovanie postupov vydávania územných rozhodnutí, ochrana druhov a usmernenia, ako aj integrácia ekosystémových služieb do rozhodovania;

Opatrenie 6: zbližovanie biogeografických regiónov v záujme riešenia spoločných problémov;

Opatrenie 13: podpora výmeny poznatkov a zapojenia miestnych a regionálnych samospráv prostredníctvom spoločnej platformy, v súlade s už existujúcou technickou platformou VR a EK pre spoluprácu v oblasti životného prostredia;

Opatrenie 14: podpora uznania dobrého riadenia oblastí Natura 2000 a zvyšovania informovanosti o smerniciach o prírode prostredníctvom príslušných fór, využívania nových technológií a osvetových činností, posilňovanie väzieb medzi prírodným a kultúrnym dedičstvom, najmä v súvislosti s rokom 2018, ktorý bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

Nedávno zverejnený akčný plán má štyri priority a celkovo 15 konkrétnych opatrení, ktoré sa majú vykonať do roku 2019.

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „V akčnom pláne sú stanovené ambiciózne zlepšenia vo vykonávaní smerníc o ochrane prírody. Najlepším spôsobom ochrany budúcich generácií je zapojiť mladých ľudí. A práve nato slúži náš nový európsky zbor solidarity. Pri vykonávaní tejto a ďalších politík potrebných na ochranu nášho prírodného dedičstva môžu vedúcu úlohu zohrávať miestne a regionálne samosprávy členských štátov.

Smernice o ochrane prírody sú základným kameňom európskych právnych predpisov o ochrane prírody, ktoré chránia približne 2 000 najzraniteľnejších druhov a biotopov v Európe. Týmito smernicami bola založená sústava Natura 2000, ktorá je najväčšou koordinovanou sieťou chránených oblastí na svete. Pokrýva 24 % územia a vôd EÚ a sama osebe tvorí 1,7 % až 2,5 % HDP EÚ. Náklady na implementáciu sústavy Natura 2000 sa odhadujú na 5,8 miliardy EUR ročne, pričom jej ročné prínosy sa odhadujú na 200 – 300 miliárd EUR.

Smernice prešli dvojročnou dôslednou kontrolou vhodnosti, pri ktorej sa posúdila ich účinnosť, účelnosť, súlad, význam a prínos. Európska komisia kladne zareagovala na výzvu VR vypracovať akčný plán namiesto revízie právnych predpisov (stanovisko spravodajcu Robyho Biwera (LU/SES), člena mestskej rady Bettembourg, december 2015). VR v súčasnosti prispieva k preskúmaniu implementácie ďalších environmentálnych smerníc prostredníctvom stanoviska, ktoré pripravuje Andrew Cooper (UK/EA), člen rady okresu Kirklees, a bude schválené v októbri 2017.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

Európska komisia – Tlačová správa: Nový akčný plán na pomoc regiónom pri ochrane biodiverzity a využitie ekonomických výhod z ochrany prírody

Akčný plán pre prírodu, ľudí a hospodárstvo

Konferencia: Akčný plán EÚ pre prírodu, ľudí a hospodárstvoEurópsky výbor regiónov, 6. júna 2017, Brusel

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022