Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Podstatou Fondu na spravodlivú transformáciu musia byť sociálne a environmentálne kritériá  

V tomto rozhovore Vojko Obersnel (HR/SES), starosta mesta Rijeka a spravodajca stanoviska o Fonde na spravodlivú transformáciu (FST), odpovedá na päť otázok o iniciatíve EÚ zameranej na podporu regiónov najviac postihnutých prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. V kontexte pandémie COVID-19 sa navrhovaný rozpočet na FST zvýšil zo 7,5 na 40 miliárd EUR. Európsky výbor regiónov prijal stanovisko o Fonde na spravodlivú transformáciu na plenárnom zasadnutí v júli 2020, pričom rozhodne privítal skutočnosť, že EÚ podporuje sociálne spravodlivú a udržateľnú zelenú transformáciu.

Fond na spravodlivú transformáciu je jedným z troch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie spolu s transformačným systémom v rámci programu Invest EU a úverovým nástrojom pre verejný sektor podporovaným z rozpočtu EÚ. Cieľom je pomôcť regiónom, ktoré sú vo veľkej miere závislé od fosílnych palív – vrátane uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo od priemyselných postupov spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov –, pri ich prechode smerom ku klimatickej neutralite.

Aké sú najdôležitejšie body Vášho stanoviska?

Prijaté stanovisko VR robí zo sociálnych a environmentálnych kritérií podstatný prvok Fondu na spravodlivú transformáciu. Fond bude veľmi úzko prepojený s cieľmi európskej zelenej dohody a zabezpečí, aby sa regióny, ktoré ho budú využívať, jasne zaviazali k Parížskej dohode, cieľu EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a strednodobým cieľom do roku 2030. V stanovisku VR sa víta zvýšenie rozpočtu na FST. Konštatuje sa, že dodatočné príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a z Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) by sa mali poskytovať na dobrovoľnom základe. Tým sa miestnym a regionálnym samosprávam poskytne flexibilita potrebná na financovanie programov trhu práce prostredníctvom ESF+ a na projekty, ktoré prispievajú k zelenej transformácii prostredníctvom FST.

Ako môže Vaše stanovisko ovplyvniť legislatívne rokovania medzi spoluzákonodarcami?

Už počas prípravy návrhu stanoviska som zorganizoval niekoľko stretnutí s poslancami Európskeho parlamentu, ktorí sa zaoberajú touto témou. Zároveň som mal príležitosť predstaviť svoj návrh stanoviska Výboru pre regionálny rozvoj (REGI) v Európskom parlamente, a tak som mohol už v počiatočnom štádiu procesu predložiť dôležité aspekty z miestneho a regionálneho hľadiska. Z 19 odporúčaní, ktoré som predložil v návrhu stanoviska, bolo 11 predložených formou pozmeňovacích návrhov v Európskom parlamente. Európsky výbor regiónov teda v mnohých dôležitých aspektoch úspešne ovplyvnil Európsky parlament. Okrem toho sme nadviazali neformálne kontakty so zástupcami nemeckého predsedníctva EÚ a teší nás, že niektoré z našich odporúčaní sú obsiahnuté aj v texte Rady.

Aká je úloha nového fondu v rámci zelenej dohody a procesu obnovy po pandémii COVID-19? Ako bude nový fond pomáhať najviac postihnutým regiónom?

Pandémia COVID-19 správne zamerala pozornosť Európskej únie a celého sveta na záchranu životov, ochranu pracovných miest a oživenie hospodárstva. Som však spokojný, že Európska komisia nestratila zo zreteľa ani dôležitý boj proti zmene klímy a dokonca výrazne zvýšila rozpočet Fondu pre spravodlivú transformáciu zo 7,5 miliardy EUR na 40 miliárd EUR. Tento revidovaný rozpočet JTF umožní postihnutým regiónom napredovať na ich ceste k zelenej, udržateľnej a sociálne spravodlivej transformácii a plniť ciele európskej zelenej dohody. Programy politiky súdržnosti a najmä novovytvorený program REACT-EU budú podporovať regióny zasiahnuté krízou. Na prechod na zelené hospodárstvo a oživenie hospodárstva po kríze je potrebná európska podpora.

Ako možno v procese transformácie posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv? Čo môžu inštitúcie (na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni) urobiť, aby prepojili skutočné potreby regiónov v procese transformácie s politickými prioritami FST?

Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri vykonávaní zelenej dohody, ale úspešné vykonávanie environmentálnych projektov si vyžaduje nielen rozpočet na ich financovanie. V prvom rade je potrebné prijatie zo strany občanov, aby sa zapojili do boja proti zmene klímy a do procesu prechodu na ekologické hospodárstvo. Z pozície starostu je mojou úlohou načúvať občanom a zapojiť ich do každého projektu, ktorý sa má realizovať, bez ohľadu na to, či sa právne predpisy vykonávajú na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Platí to aj pre Fond na spravodlivú transformáciu. Ten môže byť pre pracovníkov uhoľných baní úspechom len vtedy, ak sa vykonáva sociálne spravodlivým spôsobom. Preto kladiem v mojom stanovisku dôraz na sociálne aspekty FST. Na to, aby bol tento fond úspešný, potrebujeme našich občanov a naši občania zase potrebujú nás, aby sme vytvorili správny rámec, v ktorom sa nezabudne na nikoho.

Aký máte názor na kritériá prístupu k FST? Zodpovedajú naozaj rozmanitým scenárom v početných regiónoch EÚ?

Každý región má svoje špecifiká, ktoré treba zohľadniť. A mnohé regióny majú odlišné východiskové pozície na ceste ku klimatickej neutralite. Mali by sa však stanoviť pravidlá, ktoré sa uplatňujú na všetky dotknuté regióny. Možnosti financovania, ktoré boli predložené pre Fond na spravodlivú transformáciu, nie sú neznáme, keďže väčšina činností by sa mohla financovať aj prostredníctvom iných programov politiky súdržnosti. Hlavné zameranie FST je však bezprecedentným príspevkom k plneniu európskej zelenej dohody. Európsky výbor regiónov zahrnul do svojho prijatého stanoviska dodatočný bod týkajúci sa činností, ktoré sa majú financovať, čím sa miestnym a regionálnym samosprávam poskytuje flexibilita, pokiaľ ide o prispôsobenie ich navrhovaných programov osobitným potrebám a špecifikám svojich regiónov.

Kontakty:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023