Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Šesť európskych regiónov ocenených za svoju podnikateľskú víziu udržateľnej obnovy  

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2021 – 2022 získali: mesto Castelo Branco (Portugalsko), mesto Gabrovo (Bulharsko), región Helsinki-Uusimaa (Fínsko), autonómne spoločenstvo Madrid (Španielsko), región Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie (Francúzsko) a Sliezske vojvodstvo (Poľsko).

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2021 – 2022 získali: mesto Castelo Branco (Portugalsko), mesto Gabrovo (Bulharsko), región Helsinki-Uusimaa (Fínsko), autonómne spoločenstvo Madrid (Španielsko), región Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie (Francúzsko) a Sliezske vojvodstvo (Poľsko). Európsky výbor regiónov (VR) udeľuje toto ocenenie ako značku excelentnosti regiónom, ktoré preukázali vynikajúcu podnikateľskú víziu a stratégiu inteligentného rastu, pričom zohľadnili širšie spoločenské výzvy. Dvojitý ročník 2021 – 2022 je zameraný na tému „Podnikaním k udržateľnej obnove“.

Regióny, ktoré získali titul EER 2021 – 2022, kríza hlboko zasiahla, dokázali ju však využiť ako príležitosť na transformáciu svojho hospodárskeho rozvoja. VR ocenil tieto územia ako príklady udržateľnej európskej obnovy.

Na úvod slávnostného udeľovania cien predseda VR Apostolos Tzitzikostas zagratuloval víťazom: „ Blahoželám všetkým oceneným regiónom a ich politickým lídrom k takým odvážnym a pokrokovým podnikateľským stratégiám. Pandémia COVID-19 bola pre všetky MSP v členských štátoch zaťažkávacou skúškou. Upozornila na to, že treba prepracovať obchodné modely, prehodnotiť vplyv hospodárskych postupov a posilniť odolnosť dodávateľských reťazcov. Musíme ďalej podporovať naše MSP, ktoré sú hnacou silou rastu a hlavnými zamestnávateľmi v našich regiónoch.

Predseda komisie VR pre hospodársku politiku Michael Murphy (IE/EĽS), zdôraznil, že „ regióny a mestá, v ktorých žijú podnikaví ľudia, majú lepšie šance prekonať krízy a prosperovať v rýchle sa meniacom svete. Vyzývam ocenené regióny, aby vzdali hold podnikavosti na svojom území a pokračovali v úsilí vytvoriť hospodárske a sociálne prostredie priaznivé pre podnikateľskú činnosť.

Keďže ocenenie EER je výsledkom úzkej spolupráce VR s Európskou komisiou a Európskym parlamentom, na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj zástupca riaditeľa GR GROW Hubert Gambs a poslankyňa EP Eva Maydell , ktorá pri tejto príležitosti uviedla: „ Počas koronavírusovej krízy sme boli svedkami rýchlej a účinnej reakcie, odolnosti a podnikavosti mnohých európskych regiónov. Som si istá, že naše podnikateľské regióny budú pilierom hospodárskej obnovy Európy. V nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch ich musíme podporovať investíciami a zdrojmi. Nesmieme opakovať staré chyby – peniaze, ktoré vynakladáme, musia smerovať do regiónov, ktoré chcú prejsť zmenami v súlade so sociálnymi a environmentálnymi cieľmi našej spoločnosti .“

Víťazi ocenenia EER 2021 – 2022:

Autonómna oblasť Madrid, Španielsko

Plán obnovy madridského regiónu je súčasťou viacúrovňovej stratégie dlhodobého rozvoja a spočíva najmä na spolupráci s cieľom spojiť verejný a súkromný sektor. Vďaka vytvoreniu Rady pre podnikanie sa budú môcť zísť rôzni podnikatelia, mikropodniky a MSP, aby spoločne hľadali synergie a sieťové účinky. Stratégia do veľkej miery reaguje na politické usmernenia EÚ pre MSP a mobilizuje značné zdroje. Osobitný dôraz sa v nej kladie na záujmy podnikateliek.

Predsedníčka autonómneho spoločenstva Madrid Isabel Diaz Ayuso v tejto súvislosti vyhlásila: „ Myslíme si, že najlepší spôsob, ako zvládnuť hospodársku a sociálnu krízu, ktorá zasiahla Madrid, Španielsko a celú Európu, je nechať inovatívnych a kreatívnych podnikateľov viesť proces obnovy. Preto s nimi musíme spolupracovať viac než kedykoľvek predtým. Chceme byť hospodárskym motorom krajiny, ktorá bude viesť obnovu hospodárstva a zamestnanosti na európskej úrovni rovnako ako v prípade krízy po roku 2000.“

Región Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie, Francúzsko

Stratégia regiónu Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie (región Juh) zameraná na MSP je zakotvená v širšom pláne regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je posilniť iniciatívu regiónu „Entrepreneurial-DNA“ pomocou modelu udržateľnej hospodárskej obnovy. Región tvrdo zasiahol súčasný pokles cestovného ruchu a očakáva sa, že výrazné dôsledky tu bude mať aj zmena klímy. V tejto ťažkej situácii sa regionálne orgány snažia zreorganizovať miestne hospodárske cykly a zužitkovať tunajší dynamický ekosystém startupov a MSP v oblasti špičkových technológií. Silná regionálna integrácia a najmä hospodárska prepojenosť regiónu Juh s oblasťou Stredozemného mora majú veľký potenciál vyvolať multiplikačné účinky v prepojených regiónoch prostredníctvom úspešnej zelenej transformácie regionálneho hospodárstva.

Renaud MUSELIER , predseda regiónu Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie a predseda združenia Régions de France v reakcii na toto ocenenie uviedol:

Pre región Provensalsko-Alpy-Azúrové pobrežie je veľká česť, že dnes získava túto cenu. Skutočnosť, že sme jediným oceneným francúzskym regiónom a jedným zo šiestich v Európe je dôkazom inovatívnosti, dynamiky a podnikavosti nášho regiónu. Od marca 2020 robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme spolu s našimi hospodárskymi partnermi prekonali túto historickú krízu. Toto ocenenie je výsledkom koordinovanej práce s európskymi inštitúciami a najmä s Európskou komisiou, ktorá urobila správne rozhodnutie, keď dala regiónom právomoc zavádzať európsky plán obnovy.

Sliezske vojvodstvo, Poľsko

Sliezske hospodárstvo od 19. storočia tradične formoval ťažký priemysel, bolo tu hlavné centrum ťažobného a kovospracujúceho priemyslu. Štrukturálne reformy a inteligentné prideľovanie európskych prostriedkov podnietili dôkladnú modernizáciu rôznych odvetví a umožnili rozvoj znalostnej ekonomiky zameranej na silné prepojenia medzi univerzitami, centrami výskumu a vývoja a miestnymi podnikmi. Prebiehajúca pandémia urýchlila transformáciu sliezskeho hospodárstva a regionálna vláda v tejto situácii zaviedla rozsiahly plán modernizácie priemyslu, Zelenú stratégiu pre Sliezsko, do ktorej sa aktívne zapájajú významné zainteresované subjekty, MSP a organizácie občianskej spoločnosti, aby spoločne pripravili prechod na zelenú ekonomiku.

K ocenenia sa vyjadril maršálek Sliezskeho vojvodstva a člen VR Jakub Chełstowski : „ To, že sme získali titul Podnikateľský región roka 2021 – 2022 je pre nás veľkou poctou, ale predovšetkým nás to zaväzuje, aby sme vyvíjali ďalšie úsilie na podporu a propagovanie podnikania v regióne. Označenie EER je príležitosťou, ktorú Sliezske vojvodstvo plne využije na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.“

Mesto Gabrovo, Bulharsko

S rýchlo rastúcim výrobným a spracovateľským priemyslom sa mesto Gabrovo zmenilo na jedno z najdôležitejších hospodárskych centier v Bulharsku. Región sa strategicky usiluje zamerať svoj hospodársky model na väčšiu odolnosť a ekologickú udržateľnosť. Tento posun budú sprevádzať investície do hospodárskych činností s vyššou pridanou hodnotou. Do stratégie Gabrova pre inteligentnú špecializáciu boli zahrnuté nové odvetvia, ako sú informačné technológie a sektor služieb. Región môže nadviazať na dobré výsledky dosiahnuté pri rozširovaní svojej vzdelávacej infraštruktúry v oblasti inžinierstva, a tak úspešne zvládnuť výzvy spojené s touto transformáciou.

Starostka mesta Gabrovo Taňa Christova načrtla ďalšie plány: „ Naša predstava je vybudovať z Gabrova zelené, inteligentné a inovatívne mesto využitím dobrých výsledkov v oblasti podnikania, obchodu, výskumu a vzdelávania a s prihliadnutím na nové príležitosti pre zelenú, digitálnu a inkluzívnu transformáciu.

Región Helsinki-Uusimaa, Fínsko

Región Helsinki-Uusimaa má mimoriadne dobré výsledky v oblasti vzdelávania zameraného na podnikanie. Ocenenie Podnikateľský región roka získal prvýkrát už v roku 2012 za silnú podporu poskytovanú mladým podnikateľom. Takmer o desať rokov neskôr sa región snaží vytvoriť ideálne prostredie pre novú generáciu podnikateľov orientovanú na udržateľnosť, aby mohli urobil ďalší krok a využiť svoje zručnosti v prospech hlbokej sociálnej a hospodárskej transformácie. Región so silnou výskumnou a vzdelávacou infraštruktúrou chce prijať koherentný súbor opatrení na urýchlenie rozvoja obehového hospodárstva a hospodárstva spoločného využívania zdrojov a na zaistenie ekonomickej životaschopnosti spoluspotrebiteľských modelov.

Predseda regiónu Helsinki-Uusimaa Markku Markkula , ktorý predsedá fínskej delegácii vo VR, pripomenul: „ Región Helsinki-Uusimaa bol medzi prvými regiónmi, ktoré v roku 2012 získali toto ocenenie. V priebehu roka sme vtedy zorganizovali viac ako 100 podujatí na podporu podnikania, najmä medzi mladými ľuďmi. Teraz je skutočnosť iná vzhľadom na dôsledky pandémie a núdzovú situáciu v oblasti klímy. Ocenenie EER 2021 – 2022 bude pre helsinský región predovšetkým platformou na riešenie týchto nových výziev a spoluprácu na miestnej a medzinárodnej úrovni s cieľom vymyslieť integrovanú zelenú, digitálnu a podnikateľskú budúcnosť.

Mesto Castelo Branco, Portugalsko

Vďaka dynamickému agropotravinárskemu odvetviu a silnej politickej angažovanosti za ekologickú zmenu má mesto Castelo Branco veľký potenciál, pokiaľ ide o udržateľnú obnovu po pandémii. Región sa intenzívne zasadzuje za podporu podnikateľskej kultúry, aby sa efektívne podnikateľské prístupy mohli využiť pri riešení rôznych miestnych problémov. Vo verejnej správe a vzdelávacích inštitúciách bol prijatý súbor podporných opatrení. Okrem toho je rozvojová stratégia mesta Castelo Branco veľmi dobre začlenená do širšej regionálnej inovačnej stratégie regiónu stredného Portugalska.

Predseda výkonnej rady mesta Castelo Branco José Augusto Alves pri tejto príležitosti uviedol: „V uplynulých rokoch naša mestská rada strategicky stavila na podnikanie. V súčasnosti má Castelo Branco skutočný podnikateľský ekosystém, ktorý vyniká tak na vnútroštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Spočíva na viacerých silných infraštruktúrach, ktorých dynamika umožňuje stimulovať podnikanie mladých ľudí a usmerňovať ho s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov. Skutočnosť, že sme sa stali Podnikateľským regiónom roka je pre nás nielen zdrojom hrdosti, ale aj uznaním našej stratégie a všetkej práce, ktorú sme v tejto oblasti vykonali. Naše mesto, pracovná skupina, ktorá každodenne pracuje na rozvoji našich podnikov, ako aj naši občania, sú na tento prejav uznania veľmi hrdí.

Videofilm o víťazných regiónoch EER Ďalšie videomateriály sú k dispozícii na požiadanie – kontaktujte prosím naše audiovizuálne oddelenie audiovisualCoR@cor.europa.eu .

EER 2021 – 2022 Mimoriadne ocenenie :

Vukovarsko-sriemska župa, Chorvátsko

Prvýkrát od zavedenia ceny EER v roku 2011 sa porota rozhodla udeliť aj „mimoriadne ocenenie“, a to Vukovarsko-sriemskej župe v Chorvátsku. Cieľom je povzbudiť región, aby pokračoval vo svojom úsilí a prihlásil sa do ďalšieho ročníka súťaže. Vukovarsko-sriemska župa urobila rozsiahle opatrenia na zvýšenie svojich inovačných kapacít zosúladením hospodárskych cieľov regiónu s jeho stratégiou výskumu a vývoja.

Kontext :

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v rámci ktorého sa každoročne vyhľadávajú a oceňujú územné celky EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo právomoci. Územiam s najdôveryhodnejším, najviac výhľadovo zameraným a najsľubnejším plánom sa na nasledujúci rok udelí označenie Podnikateľský región roka (EER).

Označenie EER vzniklo v spolupráci s Európskou komisiou a má podporu zainteresovaných strán na úrovni EÚ, ako sú SME United , Eurochambres , Social Economy Europe  a  EURADA .

Porota EER zložená z členov VR, zástupcov inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a územných združení bude počas rokov 2021 a 2022 monitorovať uplatňovanie ocenených regionálnych stratégií, aby víťazom poskytla objektívny pohľad zvonku, pokiaľ ide o ich politiky a pokrok, ktorý v priebehu roka dosiahli.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 zahŕňa tento ročník EER dva roky, 2021 a 2022. Z dôvodu súčasnej zdravotnej a hospodárskej krízy sa porota EER rozhodla zlúčiť ročníky 2020 a 2021, aby dala regiónom príležitosť prepracovať svoje stratégie regionálneho rozvoja a prispôsobiť ich zmenenému kontextu.

Zoznam regiónov, ktoré od roku 2011 získali ocenenie Podnikateľský región roka, je k dispozícii tu .

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023