Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vlna obnovy: mestá a regióny sú pripravené konať  

Európsky výbor regiónov naliehavo vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby pre miestne a regionálne samosprávy zaviedli jednoduchšie a rýchlejšie mechanizmy financovania na realizáciu projektov v oblasti obnovy budov.

Európsky výbor regiónov (VR) jednomyseľne prijal stanovisko na tému Vlna obnovy – plán EÚ na zlepšenie energetickej hospodárnosti fondu budov v Európe. Keďže budovy spotrebúvajú 40 % energie a produkujú 36 % emisií skleníkových plynov v Európe, ich obnova má kľúčový význam, ak má EÚ do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Mestá a regióny žiadajú revíziu schém poskytovania štátnej pomoci a pružnejšie rozpočtové pravidlá v záujme dosiahnuť maximálnu efektívnosť investícií a obnovy, splniť ciele v oblasti obnovy budov na nižšej než celoštátnej úrovni a v snahe začleniť obnoviteľné zdroje energie do projektov obnovy.

Po diskusii na plenárnom zasadnutí s komisárkou EÚ pre energetiku Kadri Simson, spravodajca stanoviska VR na tému Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok , poslanec zastupiteľstva obce Signa (Florencia) a bývalý predseda regiónu Toskánsko (2010 – 2020) Enrico Rossi (IT/SES) uviedol, že „ekologická obnova sa začína v našich domovoch. Vzhľadom na to, že vlna obnovy je základným pilierom zelenej dohody, máme možnosť oživiť naše hospodárstvo, vytvoriť 160 000 pracovných miest v sektore stavebníctva, bojovať proti energetickej chudobe a zároveň splniť naše ciele v oblasti klimatickej neutrality. Musíme zabezpečiť, aby sa zdroje z nového viacročného finančného rámca, plánu obnovy a národných a regionálnych fondov využívali v súčinnosti a aby sa nepresúvali inde. Ak má byť vlna obnovy úspešná, mestá a regióny musia zohrávať kľúčovú úlohu. Potrebujeme preto konkrétne nástroje, ako napríklad miestny nástroj technickej pomoci dostupný pre všetky miestne a regionálne samosprávy na realizáciu vlny obnovy, spolu s odbornou prípravou pracovníkov, najmä v MSP, s cieľom pomôcť vytvárať viac pracovných miest.“

VR vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby pre miestne a regionálne samosprávy zaviedli priame mechanizmy financovania na realizáciu projektov v oblasti obnovy budov. Taktiež naliehavo vyzýva na vykonanie avizovanej revízie európskych schém štátnej pomoci s cieľom dosiahnuť energetickú efektívnosť budov a prekonať súčasné investičné prekážky.

Mestá a regióny vyzývajú Európsku Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na zabezpečení pružnejších rozpočtových pravidiel pre miestne a regionálne samosprávy a podporila ich investičné kapacity v oblasti existujúceho fondu budov a nových budov určených na sociálne bývanie. Poukazuje tiež na to, že na uskutočnenie vlny obnovy musí Komisia a členské štáty poskytnúť značnú podporu sektoru stavebníctva, aby sa odstránili nedostatky v znalostiach týkajúcich sa zručností, technológií a rekvalifikácie pracovníkov.

Pre vlnu obnovy je potrebná silná technická pomoc dostupná pre všetky miestne a regionálne samosprávy. Členovia sa zasadzujú za posilnenie a decentralizáciu nástroja Európskej investičnej banky ELENA (Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie) prostredníctvom zjednodušenia modelu jednotného kontaktného miesta s cieľom poskytovať technickú pomoc všetkým miestnym a regionálnym samosprávam a podnikom.

VR vo svojom stanovisku vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby vlnu obnovy v plnej miere začlenili do programov obnovy a odolnosti (Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti), ako aj do európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Ďalšie návrhy VR na úspešnú realizáciu vlny obnovy na každom území:

 • Treba prijať opatrenia na zabránenie vysťahovaniu obyvateľov v dôsledku renovácie budovy. Európska komisia a všetky úrovne verejnej správy musia zabrániť tomu, aby sa náklady na renováciu prenášali na nájomníkov, pričom zvýšenie nájomného navrhuje vyvážiť úsporami energie.
 • VR žiada Európsku komisiu, aby od členských štátov vyžadovala úplné a účinné zapojenie regionálnych a miestnych samospráv do vypracúvania a vykonávania príslušných národných plánov podpory obnovy a odolnosti prostredníctvom rozvoja účinných viacúrovňových dialógov o klíme a energetike.
 • Vlna obnovy sa musí rovnako využiť aj v menej urbanizovaných, odľahlejších oblastiach vrátane vidieckych komunít.
 • V sektore stavebníctva sa musia podporiť obehové postupy a posilniť certifikačné mechanizmy, ktoré podporujú výber stavebných materiálov a techník v závislosti od ich životného cyklu.
 • Miestne energetické spoločenstvá a výrobcov-spotrebiteľov treba posilniť prostredníctvom decentralizovanej výroby energie a stimulov na rozvoj modelu nákladov na vykurovanie zahrnutých do nájomného, ktorý sa vo veľkej miere uplatňuje vo Švédsku a Fínsku. Podľa tohto modelu sú vlastníci nehnuteľností podnecovaní k tomu, aby šetrili energiu a zároveň zaručili vhodné vnútorné prostredie.
 • Analýzu energetickej chudoby je potrebné rozšíriť nad rámec jednotlivých domácností a použiť model „ekologicky vhodných výrobných oblastí“ ako užitočné východisko pre zapojenie výrobného odvetvia do vlny obnovy.
 • Sektor stavebníctva, ktorý bol výrazne zasiahnutý krízou a často zahŕňa malé podniky, musí dostať výraznú podporu.
 • Treba sa viac usilovať o dekarbonizáciu vykurovania a chladenia obytných budov, ktoré predstavuje viac ako 80 % celkovej spotreby energie budov v EÚ.
 • Členovia vítajú Európsky klimatický pakt a zaväzujú sa podporovať jeho vykonávanie, a to najmä zapájaním občanov. VR uznáva zásadnú úlohu Európskeho klimatického paktu, pokiaľ ide o zabezpečovanie účinnej realizácie vlny obnovy a dostupných kapacít a nástrojov pre miestne a regionálne samosprávy.
 • Členovia vyzývajú Európsku komisiu, aby naďalej podporovala zavádzanie systémov energetického manažérstva a informačné modelovanie budov.
 • Treba vypracovať systematické uplatňovanie kritérií ekologického verejného obstarávania v sektore budov s cieľom dosiahnuť rýchle zníženie spotreby energie a zaistiť rozsiahle využívanie udržateľnejších modelov riadenia.
 • Údaje o spotrebe energie budov by mali byť v celej EÚ ľahko dostupné a bezplatné.
 • Musia sa stanoviť ciele na nižšej než celoštátnej úrovni v oblasti integrácie obnoviteľných zdrojov energie do budov.
 • VR súhlasí s návrhom indikátora inteligentnej pripravenosti (SRI) pri posudzovaní pripravenosti budov na integráciu inteligentných technológií a pri zlepšovaní informovanosti vlastníkov a užívateľov budov v tejto súvislosti.
 • Je potrebné aktualizovať rámec energetických certifikátov s cieľom zväčšiť fond budov s energetickými certifikátmi.
 • Treba zabezpečiť, aby legislatívne požiadavky na nákup a renováciu všetkých existujúcich verejných budov, minimálne normy energetickej hospodárnosti a záväzné ciele ročnej miery obnovy boli flexibilné a zohľadňovali rôzne charakteristiky budov a okolnosti na každom území.

Doplňujúce informácie

Odhaduje sa, že energetickou chudobou trpí 34 až 50 miliónov európskych občanov. Stanovisko VR na tému Vlna obnovy obsahuje návrh, aby Európska komisia a členské štáty vyčíslili mieru energetickej chudoby na nižšej ako regionálnej úrovni.

Hoci 75 % budov v EÚ možno označiť za energeticky nehospodárne, ročne sa z nich renovuje iba 1 %. Odhaduje sa, že vďaka vlne obnovy bude možné vytvoriť do roku 2030 v odvetví stavebníctva 160 000 dodatočných pracovných miest.

Spolu s dekarbonizáciou odvetvia dopravy a ekologizáciou miest je obnova fondu budov v EÚ jednou z hlavných priorít zelenej dohody , a to nielen vzhľadom na svoj potenciál pomôcť znížiť spotrebu energie a súčasne aj emisie CO 2 , ale aj ako hnacia sila udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Sektor stavebníctva vytvára najviac pracovných miest na milión investovaných eur ( IEA 2020 ).

Vlnu obnovy spustila Európska komisia 14. októbra 2020 svojím oznámením Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok . Je jednou z kľúčových súčastí plánu Európskej zelenej dohody .

Cieľom vlny obnovy je odstrániť prekážky renovácie budov. Skupina finančných inštitúcií pre energetickú efektívnosť ( EEFIG ) identifikovala šesť druhov prekážok: štrukturálne prekážky, informačné bariéry, zlyhania trhu, nedostatok odborných znalostí, kombinácia faktorov, ktoré sťažujú zhromažďovanie projektov a/alebo vykonávanie účinnejších diaľkových prístupov, a regulačné prekážky. Všetky tieto prekážky majú priamy vplyv na miestne a regionálne samosprávy a obmedzujú ich kapacitu investovať vo väčšej miere do projektov v oblasti energetickej efektívnosti.

Obnova budov je kľúčovou prioritou Zelenej dohody na miestnej úrovni , novej iniciatívy Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra úsilia EÚ prejsť na klimatickú neutralitu. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu . Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023