Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vlna obnovy: mestá a regióny sú pripravené konať  

Európsky výbor regiónov naliehavo vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby pre miestne a regionálne samosprávy zaviedli jednoduchšie a rýchlejšie mechanizmy financovania na realizáciu projektov v oblasti obnovy budov.

Európsky výbor regiónov (VR) jednomyseľne prijal stanovisko na tému Vlna obnovy – plán EÚ na zlepšenie energetickej hospodárnosti fondu budov v Európe. Keďže budovy spotrebúvajú 40 % energie a produkujú 36 % emisií skleníkových plynov v Európe, ich obnova má kľúčový význam, ak má EÚ do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Mestá a regióny žiadajú revíziu schém poskytovania štátnej pomoci a pružnejšie rozpočtové pravidlá v záujme dosiahnuť maximálnu efektívnosť investícií a obnovy, splniť ciele v oblasti obnovy budov na nižšej než celoštátnej úrovni a v snahe začleniť obnoviteľné zdroje energie do projektov obnovy.

Po diskusii na plenárnom zasadnutí s komisárkou EÚ pre energetiku Kadri Simson, spravodajca stanoviska VR na tému Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok , poslanec zastupiteľstva obce Signa (Florencia) a bývalý predseda regiónu Toskánsko (2010 – 2020) Enrico Rossi (IT/SES) uviedol, že „ekologická obnova sa začína v našich domovoch. Vzhľadom na to, že vlna obnovy je základným pilierom zelenej dohody, máme možnosť oživiť naše hospodárstvo, vytvoriť 160 000 pracovných miest v sektore stavebníctva, bojovať proti energetickej chudobe a zároveň splniť naše ciele v oblasti klimatickej neutrality. Musíme zabezpečiť, aby sa zdroje z nového viacročného finančného rámca, plánu obnovy a národných a regionálnych fondov využívali v súčinnosti a aby sa nepresúvali inde. Ak má byť vlna obnovy úspešná, mestá a regióny musia zohrávať kľúčovú úlohu. Potrebujeme preto konkrétne nástroje, ako napríklad miestny nástroj technickej pomoci dostupný pre všetky miestne a regionálne samosprávy na realizáciu vlny obnovy, spolu s odbornou prípravou pracovníkov, najmä v MSP, s cieľom pomôcť vytvárať viac pracovných miest.“

VR vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby pre miestne a regionálne samosprávy zaviedli priame mechanizmy financovania na realizáciu projektov v oblasti obnovy budov. Taktiež naliehavo vyzýva na vykonanie avizovanej revízie európskych schém štátnej pomoci s cieľom dosiahnuť energetickú efektívnosť budov a prekonať súčasné investičné prekážky.

Mestá a regióny vyzývajú Európsku Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na zabezpečení pružnejších rozpočtových pravidiel pre miestne a regionálne samosprávy a podporila ich investičné kapacity v oblasti existujúceho fondu budov a nových budov určených na sociálne bývanie. Poukazuje tiež na to, že na uskutočnenie vlny obnovy musí Komisia a členské štáty poskytnúť značnú podporu sektoru stavebníctva, aby sa odstránili nedostatky v znalostiach týkajúcich sa zručností, technológií a rekvalifikácie pracovníkov.

Pre vlnu obnovy je potrebná silná technická pomoc dostupná pre všetky miestne a regionálne samosprávy. Členovia sa zasadzujú za posilnenie a decentralizáciu nástroja Európskej investičnej banky ELENA (Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie) prostredníctvom zjednodušenia modelu jednotného kontaktného miesta s cieľom poskytovať technickú pomoc všetkým miestnym a regionálnym samosprávam a podnikom.

VR vo svojom stanovisku vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby vlnu obnovy v plnej miere začlenili do programov obnovy a odolnosti (Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti), ako aj do európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Ďalšie návrhy VR na úspešnú realizáciu vlny obnovy na každom území:

 • Treba prijať opatrenia na zabránenie vysťahovaniu obyvateľov v dôsledku renovácie budovy. Európska komisia a všetky úrovne verejnej správy musia zabrániť tomu, aby sa náklady na renováciu prenášali na nájomníkov, pričom zvýšenie nájomného navrhuje vyvážiť úsporami energie.
 • VR žiada Európsku komisiu, aby od členských štátov vyžadovala úplné a účinné zapojenie regionálnych a miestnych samospráv do vypracúvania a vykonávania príslušných národných plánov podpory obnovy a odolnosti prostredníctvom rozvoja účinných viacúrovňových dialógov o klíme a energetike.
 • Vlna obnovy sa musí rovnako využiť aj v menej urbanizovaných, odľahlejších oblastiach vrátane vidieckych komunít.
 • V sektore stavebníctva sa musia podporiť obehové postupy a posilniť certifikačné mechanizmy, ktoré podporujú výber stavebných materiálov a techník v závislosti od ich životného cyklu.
 • Miestne energetické spoločenstvá a výrobcov-spotrebiteľov treba posilniť prostredníctvom decentralizovanej výroby energie a stimulov na rozvoj modelu nákladov na vykurovanie zahrnutých do nájomného, ktorý sa vo veľkej miere uplatňuje vo Švédsku a Fínsku. Podľa tohto modelu sú vlastníci nehnuteľností podnecovaní k tomu, aby šetrili energiu a zároveň zaručili vhodné vnútorné prostredie.
 • Analýzu energetickej chudoby je potrebné rozšíriť nad rámec jednotlivých domácností a použiť model „ekologicky vhodných výrobných oblastí“ ako užitočné východisko pre zapojenie výrobného odvetvia do vlny obnovy.
 • Sektor stavebníctva, ktorý bol výrazne zasiahnutý krízou a často zahŕňa malé podniky, musí dostať výraznú podporu.
 • Treba sa viac usilovať o dekarbonizáciu vykurovania a chladenia obytných budov, ktoré predstavuje viac ako 80 % celkovej spotreby energie budov v EÚ.
 • Členovia vítajú Európsky klimatický pakt a zaväzujú sa podporovať jeho vykonávanie, a to najmä zapájaním občanov. VR uznáva zásadnú úlohu Európskeho klimatického paktu, pokiaľ ide o zabezpečovanie účinnej realizácie vlny obnovy a dostupných kapacít a nástrojov pre miestne a regionálne samosprávy.
 • Členovia vyzývajú Európsku komisiu, aby naďalej podporovala zavádzanie systémov energetického manažérstva a informačné modelovanie budov.
 • Treba vypracovať systematické uplatňovanie kritérií ekologického verejného obstarávania v sektore budov s cieľom dosiahnuť rýchle zníženie spotreby energie a zaistiť rozsiahle využívanie udržateľnejších modelov riadenia.
 • Údaje o spotrebe energie budov by mali byť v celej EÚ ľahko dostupné a bezplatné.
 • Musia sa stanoviť ciele na nižšej než celoštátnej úrovni v oblasti integrácie obnoviteľných zdrojov energie do budov.
 • VR súhlasí s návrhom indikátora inteligentnej pripravenosti (SRI) pri posudzovaní pripravenosti budov na integráciu inteligentných technológií a pri zlepšovaní informovanosti vlastníkov a užívateľov budov v tejto súvislosti.
 • Je potrebné aktualizovať rámec energetických certifikátov s cieľom zväčšiť fond budov s energetickými certifikátmi.
 • Treba zabezpečiť, aby legislatívne požiadavky na nákup a renováciu všetkých existujúcich verejných budov, minimálne normy energetickej hospodárnosti a záväzné ciele ročnej miery obnovy boli flexibilné a zohľadňovali rôzne charakteristiky budov a okolnosti na každom území.

Doplňujúce informácie

Odhaduje sa, že energetickou chudobou trpí 34 až 50 miliónov európskych občanov. Stanovisko VR na tému Vlna obnovy obsahuje návrh, aby Európska komisia a členské štáty vyčíslili mieru energetickej chudoby na nižšej ako regionálnej úrovni.

Hoci 75 % budov v EÚ možno označiť za energeticky nehospodárne, ročne sa z nich renovuje iba 1 %. Odhaduje sa, že vďaka vlne obnovy bude možné vytvoriť do roku 2030 v odvetví stavebníctva 160 000 dodatočných pracovných miest.

Spolu s dekarbonizáciou odvetvia dopravy a ekologizáciou miest je obnova fondu budov v EÚ jednou z hlavných priorít zelenej dohody , a to nielen vzhľadom na svoj potenciál pomôcť znížiť spotrebu energie a súčasne aj emisie CO 2 , ale aj ako hnacia sila udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Sektor stavebníctva vytvára najviac pracovných miest na milión investovaných eur ( IEA 2020 ).

Vlnu obnovy spustila Európska komisia 14. októbra 2020 svojím oznámením Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok . Je jednou z kľúčových súčastí plánu Európskej zelenej dohody .

Cieľom vlny obnovy je odstrániť prekážky renovácie budov. Skupina finančných inštitúcií pre energetickú efektívnosť ( EEFIG ) identifikovala šesť druhov prekážok: štrukturálne prekážky, informačné bariéry, zlyhania trhu, nedostatok odborných znalostí, kombinácia faktorov, ktoré sťažujú zhromažďovanie projektov a/alebo vykonávanie účinnejších diaľkových prístupov, a regulačné prekážky. Všetky tieto prekážky majú priamy vplyv na miestne a regionálne samosprávy a obmedzujú ich kapacitu investovať vo väčšej miere do projektov v oblasti energetickej efektívnosti.

Obnova budov je kľúčovou prioritou Zelenej dohody na miestnej úrovni , novej iniciatívy Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra úsilia EÚ prejsť na klimatickú neutralitu. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu . Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE---CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023