Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny v akcii: od klimatickej neutrálnosti po odstránenie energetickej chudoby  
Zriadiť európske stredisko pre monitorovanie klimatickej neutrálnosti a stanoviť ciele EÚ zamerané na odstránenie energetickej chudoby – aj tieto opatrenia navrhujú miestne a regionálne samosprávy na dosiahnutie cieľa klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050

Energetická chudoba a boj proti globálnemu otepľovaniu boli hlavnými témami 23. schôdze komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) Európskeho výboru regiónov. Témou dňa však bolo aj plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy na miestnej úrovni, ako aj bezpodmienečná podpora pre uhoľné regióny. Vzhľadom na blížiace sa európske voľby v máji predseda komisie ENVE Cor Lamers zdôraznil, že je potrebné „naplniť očakávania našich mladých, pokiaľ ide o súčasnú kritickú situáciu v oblasti klímy“.

Počas svojho príhovoru na úvod 23. schôdze komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) jej predseda Cor Lamers (NL/EĽS) , starosta mesta Schiedam, uviedol: „Mladí Európania nám každý týždeň pripomínajú, že situácia v oblasti klímy je kritická, a my musíme konať, aby sme naplnili ich očakávania. Musíme priniesť nové a inovatívne opatrenia a čo najlepšie využiť možnosť premeniť energetickú transformáciu Európy na udržateľný rast a pracovné miesta. Ako zhromaždenie EÚ združujúce mestá a regióny sme povinní podniknúť všetky kroky na to, aby sme využili formálne mechanizmy na zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do politiky EÚ a členských štátov v oblasti klímy.“

Členovia prijali návrh stanoviska na tému Čistá planéta pre všetkých – európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo Spravodajca Michele Emiliano (IT/SES) , predseda regiónu Apúlia, povedal: „ Potrebujeme nové opatrenia a lepšie cielené verejné financovanie na úrovni EÚ i národnej úrovni, ak chceme dosiahnuť hospodárstvo s nulovými emisiami, ako aj ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo je príležitosťou poskytnúť stimuly pre čisté technológie, nové zručnosti a pracovné miesta. Vhodné stanovenie ceny energie založenej na fosílnych zdrojoch prostredníctvom emisných kvót a zdanenia je kľúčom k prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov. Smernicou o zdaňovaní energie a pravidlami štátnej pomoci by sa mali znížiť dane z energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom podporiť jej presadenie na trhu.

Mestá a regióny žiadajú, aby sa rozpočtové výdavky EÚ v oblasti klímy zvýšili aspoň na 30 % a žiadajú aj daňové úľavy v rámci programov EÚ na financovanie klimatickej neutrálnosti. V stanovisku Micheleho Emiliana sa podporuje aj výzva, ktorú VR adresoval európskym inštitúciám a členským štátom, aby vytvorili stálu viacúrovňovú platformu pre dialóg o energetike, oficiálne uznali miestne stanovené príspevky v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy a zriadili európske stredisko pre monitorovanie klimatickej neutrálnosti, ktoré by mapovalo zraniteľné oblasti a pomáhalo im.

Spravodajca v stanovisku taktiež žiada systematicky zapájať regionálne a miestne orgány do plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja, Parížskej dohody a prípravných prác na COP25, ako aj to, aby mal zástupca VR štatút pozorovateľa v prípravných orgánoch UNFCCC. Stanovisko, o ktorom sa bude hlasovať na júnovom plenárnom zasadnutí, je príspevkom k  stratégii klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 , ktorú Európska komisia zverejnila v novembri 2018.

Členovia jednomyseľne prijali stanovisko na tému Viacúrovňové riadenie a medzisektorová spolupráca zameraná na boj proti energetickej chudobe . Spravodajkyňa Kata Tüttő (HU/SES) , poslankyňa miestneho zastupiteľstva 12. obvodu v Budapešti, povedala: „ Viac ako 50 miliónov Európanov má ťažkosti s vykurovaním svojich domovov v zime z dôvodu vysokých cien energií, nízkych príjmov a vlhkého, nezdravého domu. Príliš mnoho Európanov si musí vybrať, či sa v zime najedia, alebo si zakúria. EÚ má stanovené veľmi ambiciózne ciele v oblasti energetiky a životného prostredia. Je načase stanoviť európsky cieľ skoncovať s energetickou chudobou.

Spravodajkyňa Kata Tüttő obhajuje právo každého jednotlivca na prístup k cenovo dostupnej energii a navrhuje „moratórium na zastavenie alebo pozastavenie poskytovania verejných služieb z dôvodu nezaplatenia“, aby už „žiadna domácnosť nezostala bez základných dodávok služieb vykurovania alebo chladenia“. stanovisku sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí VR 26. – 27. júna 2019.

Členovia súhlasili so začatím práce na stanovisku z vlastnej iniciatívy o Dohovore primátorov a starostov po roku 2020 a vymenovali za spravodajkyňu Benedettu Brighenti (IT/SES) , členku mestskej rady, Castelnuovo Rangone v regióne Emilia-Romagna.

Členovia komisie ENVE sa zídu 12. – 14. mája 2019 v Bukurešti na spoločnej konferencii s Európskou komisiou o 12.  strategickom pláne pre energetické technológie (SET) . Podujatie zorganizované v spolupráci rumunským združením miest a obcí a rumunským predsedníctvom Rady EÚ bude zamerané na technologické a finančné nástroje, ktoré môžu podporiť rozvoj trhu s inovatívnymi ekologickými výrobkami a službami a pomôcť dosiahnuť energetickú transformáciu na miestnej úrovni.

Členovia diskutovali o týchto stanoviskách:

Udržateľná Európa do roku 2030 – opatrenia v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ekologickú transformáciu a Parížsku dohodu o zmene klímy , spravodajkyňa: Sirpa Hertell (FI/EĽS). Mestá a regióny žiadajú ciele a ukazovatele pokroku pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni. Stanovisko by malo byť prijaté v októbri 2019.

Vykonávanie Parížskej dohody prostredníctvom inovatívnej a udržateľnej transformácie energetiky na regionálnej a miestnej úrovni , spravodajca: Witold Stępień (PL/EĽS). Stanovisko by malo byť prijaté v októbri 2019.

Vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie: INECP ako nástroj prístupu miestneho a územného riadenia k otázke klímy a aktívnej a pasívnej energie , spravodajca: József Ribányi (HU/EĽS). Stanovisko by malo byť prijaté v októbri 2019.

Poznámka pre redaktorov:

Fotografie zo schôdze komisie ENVE si môžete stiahnuť tu.

Všetky dokumenty zo schôdze komisie ENVE nájdete tu.

Európsky výbor regiónov reagoval na rôzne aspekty balíka opatrení v oblasti čistej energie v týchto stanoviskách:

Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie , spravodajca Michel Lebrun (BE/EĽS), člen obecnej rady, Viroinval (apríl 2016).

Energetická únia a čistá energia , spravodajca Bruno Hranić (HR/EĽS), starosta obce Vidovec (júl 2017).

Energetická účinnosť a budovy , spravodajca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen provinčnej rady, Flevoland (júl 2017).

Energia z obnoviteľných zdrojov a vnútorný trh s elektrinou , spravodajkyňa: Daiva Matonienė (LT/EKR), členka mestskej rady, Šiauliai.

január 2019 – tlačová správa EK „Čistá planéta pre všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“ Úplné znenie stratégie (v angličtine)

január 2019 – Tretia správa Európskej komisie o cenách energie a nákladoch na energiu v Európe .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023