Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny v akcii: od klimatickej neutrálnosti po odstránenie energetickej chudoby  
Zriadiť európske stredisko pre monitorovanie klimatickej neutrálnosti a stanoviť ciele EÚ zamerané na odstránenie energetickej chudoby – aj tieto opatrenia navrhujú miestne a regionálne samosprávy na dosiahnutie cieľa klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050

Energetická chudoba a boj proti globálnemu otepľovaniu boli hlavnými témami 23. schôdze komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) Európskeho výboru regiónov. Témou dňa však bolo aj plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy na miestnej úrovni, ako aj bezpodmienečná podpora pre uhoľné regióny. Vzhľadom na blížiace sa európske voľby v máji predseda komisie ENVE Cor Lamers zdôraznil, že je potrebné „naplniť očakávania našich mladých, pokiaľ ide o súčasnú kritickú situáciu v oblasti klímy“.

Počas svojho príhovoru na úvod 23. schôdze komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) jej predseda Cor Lamers (NL/EĽS) , starosta mesta Schiedam, uviedol: „Mladí Európania nám každý týždeň pripomínajú, že situácia v oblasti klímy je kritická, a my musíme konať, aby sme naplnili ich očakávania. Musíme priniesť nové a inovatívne opatrenia a čo najlepšie využiť možnosť premeniť energetickú transformáciu Európy na udržateľný rast a pracovné miesta. Ako zhromaždenie EÚ združujúce mestá a regióny sme povinní podniknúť všetky kroky na to, aby sme využili formálne mechanizmy na zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do politiky EÚ a členských štátov v oblasti klímy.“

Členovia prijali návrh stanoviska na tému Čistá planéta pre všetkých – európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo Spravodajca Michele Emiliano (IT/SES) , predseda regiónu Apúlia, povedal: „ Potrebujeme nové opatrenia a lepšie cielené verejné financovanie na úrovni EÚ i národnej úrovni, ak chceme dosiahnuť hospodárstvo s nulovými emisiami, ako aj ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo je príležitosťou poskytnúť stimuly pre čisté technológie, nové zručnosti a pracovné miesta. Vhodné stanovenie ceny energie založenej na fosílnych zdrojoch prostredníctvom emisných kvót a zdanenia je kľúčom k prechodu na energiu z obnoviteľných zdrojov. Smernicou o zdaňovaní energie a pravidlami štátnej pomoci by sa mali znížiť dane z energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom podporiť jej presadenie na trhu.

Mestá a regióny žiadajú, aby sa rozpočtové výdavky EÚ v oblasti klímy zvýšili aspoň na 30 % a žiadajú aj daňové úľavy v rámci programov EÚ na financovanie klimatickej neutrálnosti. V stanovisku Micheleho Emiliana sa podporuje aj výzva, ktorú VR adresoval európskym inštitúciám a členským štátom, aby vytvorili stálu viacúrovňovú platformu pre dialóg o energetike, oficiálne uznali miestne stanovené príspevky v rámci národných plánov v oblasti energetiky a klímy a zriadili európske stredisko pre monitorovanie klimatickej neutrálnosti, ktoré by mapovalo zraniteľné oblasti a pomáhalo im.

Spravodajca v stanovisku taktiež žiada systematicky zapájať regionálne a miestne orgány do plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja, Parížskej dohody a prípravných prác na COP25, ako aj to, aby mal zástupca VR štatút pozorovateľa v prípravných orgánoch UNFCCC. Stanovisko, o ktorom sa bude hlasovať na júnovom plenárnom zasadnutí, je príspevkom k  stratégii klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 , ktorú Európska komisia zverejnila v novembri 2018.

Členovia jednomyseľne prijali stanovisko na tému Viacúrovňové riadenie a medzisektorová spolupráca zameraná na boj proti energetickej chudobe . Spravodajkyňa Kata Tüttő (HU/SES) , poslankyňa miestneho zastupiteľstva 12. obvodu v Budapešti, povedala: „ Viac ako 50 miliónov Európanov má ťažkosti s vykurovaním svojich domovov v zime z dôvodu vysokých cien energií, nízkych príjmov a vlhkého, nezdravého domu. Príliš mnoho Európanov si musí vybrať, či sa v zime najedia, alebo si zakúria. EÚ má stanovené veľmi ambiciózne ciele v oblasti energetiky a životného prostredia. Je načase stanoviť európsky cieľ skoncovať s energetickou chudobou.

Spravodajkyňa Kata Tüttő obhajuje právo každého jednotlivca na prístup k cenovo dostupnej energii a navrhuje „moratórium na zastavenie alebo pozastavenie poskytovania verejných služieb z dôvodu nezaplatenia“, aby už „žiadna domácnosť nezostala bez základných dodávok služieb vykurovania alebo chladenia“. stanovisku sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí VR 26. – 27. júna 2019.

Členovia súhlasili so začatím práce na stanovisku z vlastnej iniciatívy o Dohovore primátorov a starostov po roku 2020 a vymenovali za spravodajkyňu Benedettu Brighenti (IT/SES) , členku mestskej rady, Castelnuovo Rangone v regióne Emilia-Romagna.

Členovia komisie ENVE sa zídu 12. – 14. mája 2019 v Bukurešti na spoločnej konferencii s Európskou komisiou o 12.  strategickom pláne pre energetické technológie (SET) . Podujatie zorganizované v spolupráci rumunským združením miest a obcí a rumunským predsedníctvom Rady EÚ bude zamerané na technologické a finančné nástroje, ktoré môžu podporiť rozvoj trhu s inovatívnymi ekologickými výrobkami a službami a pomôcť dosiahnuť energetickú transformáciu na miestnej úrovni.

Členovia diskutovali o týchto stanoviskách:

Udržateľná Európa do roku 2030 – opatrenia v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ekologickú transformáciu a Parížsku dohodu o zmene klímy , spravodajkyňa: Sirpa Hertell (FI/EĽS). Mestá a regióny žiadajú ciele a ukazovatele pokroku pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni. Stanovisko by malo byť prijaté v októbri 2019.

Vykonávanie Parížskej dohody prostredníctvom inovatívnej a udržateľnej transformácie energetiky na regionálnej a miestnej úrovni , spravodajca: Witold Stępień (PL/EĽS). Stanovisko by malo byť prijaté v októbri 2019.

Vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie: INECP ako nástroj prístupu miestneho a územného riadenia k otázke klímy a aktívnej a pasívnej energie , spravodajca: József Ribányi (HU/EĽS). Stanovisko by malo byť prijaté v októbri 2019.

Poznámka pre redaktorov:

Fotografie zo schôdze komisie ENVE si môžete stiahnuť tu.

Všetky dokumenty zo schôdze komisie ENVE nájdete tu.

Európsky výbor regiónov reagoval na rôzne aspekty balíka opatrení v oblasti čistej energie v týchto stanoviskách:

Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie , spravodajca Michel Lebrun (BE/EĽS), člen obecnej rady, Viroinval (apríl 2016).

Energetická únia a čistá energia , spravodajca Bruno Hranić (HR/EĽS), starosta obce Vidovec (júl 2017).

Energetická účinnosť a budovy , spravodajca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen provinčnej rady, Flevoland (júl 2017).

Energia z obnoviteľných zdrojov a vnútorný trh s elektrinou , spravodajkyňa: Daiva Matonienė (LT/EKR), členka mestskej rady, Šiauliai.

január 2019 – tlačová správa EK „Čistá planéta pre všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“ Úplné znenie stratégie (v angličtine)

január 2019 – Tretia správa Európskej komisie o cenách energie a nákladoch na energiu v Európe .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :