Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni lídri žiadajú zabezpečiť v celej Európe vzostupnú konvergenciu ‎ minimálnych miezd a bojovať proti chudobe pracujúcich, ‎ keďže koronavírusová kríza ovplyvňuje príjmy pracovníkov  

VR podporuje návrh smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ.

Regióny a mestá sa domnievajú, že boj proti chudobe pracujúcich a zabezpečenie vzostupnej konvergencie minimálnych miezd sú predpokladom sociálneho, spravodlivého a udržateľného trhového hospodárstva v Európskej únii. Európsky výbor regiónov (VR) preto privítal návrh smernice Európskej komisie, ktorej cieľom je poskytnúť rámec na stanovovanie primeraných minimálnych miezd pri súčasnom rešpektovaní platných vnútroštátnych právnych predpisov a úlohy sociálnych partnerov. Stanovisko VR , ktoré pripravil predseda krajinskej vlády Korutánska Peter Kaiser (AT/SES), bolo prijaté tento týždeň po diskusii so zástupcom portugalského predsedníctva Rady EÚ.

V posledných rokoch sa v mnohých členských štátoch zväčšili mzdové rozdiely a podiel zamestnancov ohrozených chudobou sa zvýšil z 8,3 % v roku 2010 na 9,3 % v roku 2018. Okrem toho má vypuknutie ochorenia COVID-19 negatívny vplyv na mzdy zamestnancov, najmä tých, ktorí majú najnižšie príjmy. VR preto žiada, aby sa začalo s konvergenciou, ktorou sa má vo všetkých členských štátoch so zákonnou minimálnou mzdou dosiahnuť spodná prahová hodnota aspoň 60 % národného mediánu hrubej mzdy pri plnom úväzku a 50 % národnej priemernej hrubej mzdy pri plnom úväzku. Takisto naliehavo vyzýva Komisiu, aby podporovala budovanie kapacít v budúcnosti a autonómiu sociálnych partnerov na úrovni EÚ aj členských štátov.

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Vasco Cordeiro sa vyjadril, že „s primeranými minimálnymi mzdami v EÚ podnikáme ďalší krok, ktorým prispejeme k odstráneniu chudoby pracujúcich, ale aj chudoby všeobecne. Miestne a regionálne samosprávy majú kľúčové postavenie pri presadzovaní, podpore a monitorovaní navrhovanej smernice. Spolu s akčným plánom na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a sociálnym samitom v Porte sa tak opäť potvrdí, že EÚ veľmi záleží na jej obyvateľstve, sociálnom rozmere a obnove po pandémii.“

Podľa štátneho tajomníka portugalského ministerstva práce a odborného vzdelávania Miguela Cabritu všetci dobre vieme, že „na zaručenie primeraných pracovných a životných podmienok a vybudovanie spravodlivých a odolných hospodárstiev a spoločností je nevyhnutné zabezpečiť, aby zamestnanci v Európskej únii dostávali primerané mzdy. Primerané mzdy sú základnou zložkou európskeho sociálneho modelu. Všetci obhajujeme myšlienku, že práca sa musí vyplácať, a máme spoločný cieľ zabezpečiť primerané minimálne mzdy v celej EÚ, buď právnymi predpismi, alebo kolektívnym vyjednávaním, pričom sa musia rešpektovať systémy jednotlivých štátov a autonómia sociálnych partnerov.“

Hoci len veľmi málo regiónov EÚ má legislatívnu právomoc stanovovať minimálne mzdy, ako zamestnávatelia a verejní obstarávatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri rokovaniach o regionálnych kolektívnych zmluvách, čím by sa malo zabezpečiť, že hospodárske subjekty budú dodržiavať platné podmienky odmeňovania a uznávať právo na kolektívne vyjednávanie. VR vo svojom stanovisku zároveň žiada, aby sa proti chudobe pracujúcich pôsobilo komplexne a zohľadňovali sa aj iné činitele, napríklad daňová sústava, vzdelávacie opatrenia, úroveň sociálnych dávok a politika zamestnanosti.

Spravodajca uviedol, že „dôstojné minimálne mzdy sú dôležitým základným prvkom európskeho sociálneho piliera. Príspevok osôb s nízkymi príjmami k chodu spoločnosti počas koronavírusovej krízy si zaslúži uznanie, ale predovšetkým konkrétne opatrenia. Je naliehavo potrebné riešiť chudobu pracujúcich a skoncovať s nezdravou hospodárskou súťažou založenou na nákladoch práce. Na to, aby bola v EÚ každá práca riadne odmeňovaná, potrebujeme záväzný cieľ minimálnej mzdy, ktorá bude predstavovať aspoň 60 % národného mediánu hrubej mzdy a 50 % národnej priemernej hrubej mzdy. Pri tejto konvergencii sa musia rešpektovať existujúce národné systémy stanovovania miezd a autonómia sociálnych partnerov.“

Viac informácií

Zabezpečenie primeraných minimálnych miezd pre všetkých pracovníkov je jednou z 20 zásad Európskeho piliera sociálnych práv . Európska komisia 4. marca predložila akčný plán na urýchlenie jeho vykonávania a ako súčasť prípravy na sociálny samit EÚ , ktorý sa uskutoční 7. – 8. mája v Porte.

VR tento týždeň uverejnil novú štúdiu , ktorá obsahuje analýzu miestneho a regionálneho rozmeru minimálnych miezd v Európe. Dospelo sa v nej k záveru, že nerovnováha medzi regiónmi môže zmariť dobré zámery politík na zabezpečenie minimálnej mzdy. Napríklad v mnohých regiónoch hlavných miest s vysokými životnými nákladmi národná minimálna mzda nezaručuje dôstojný príjem. Okrem toho sú v EÚ pohraničné regióny, v ktorých sa minimálne mzdy výrazne líšia, čo môže mať vplyv na trh práce na oboch stranách hranice. V štúdii sa navrhuje, aby sa vypracovali spôsoby posudzovania „regionálneho životného minima“ ako základu referenčných hodnôt, a zdôrazňuje sa kľúčová úloha miestnych a regionálnych samospráv pri monitorovaní a podpore cieľov novej smernice.

Kontakt

Lauri Ouvinen

tel. +32 473 536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023