Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Platformové hospodárstvo: EÚ musí zaviesť pravidlá, ‎ aby zaručila spravodlivú hospodársku súťaž a práva pracovníkov  

Vedúci predstavitelia regiónov a miest upozornili nového komisára pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolasa Schmita, že EÚ musí stanoviť jasné pravidlá pre platformové hospodárstvo s cieľom zaručiť práva pracovníkov a zaistiť rovnaké podmienky pre hospodárske činnosti online a offline na jednotnom trhu.

Európsky výbor regiónov (VR) prijal dnes dve stanoviská, v ktorých zdôrazňuje, že mnoho súčasných predpisov EÚ je zastaraných a nezohľadňuje nové obchodné modely a neštandardné formy zamestnávania, ktoré sú v digitálnych platformách častým javom. Napríklad uplatňovanie smernice o elektronickom obchode z roku 2000 viedlo k viacerým súdnym prípadom v súvislosti so spoločnosťami ako Uber a Airbnb.

Nicolas Schmit v Európskom výbore regiónov počas svojho prvého verejného vystúpenia vo funkcii komisára pre zamestnanosť a sociálne práva uviedol: „Nový program Komisie sa zameriava na aktuálne výzvy a príležitosti, ktoré prináša nový svet práce, globalizácia, automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia, ako aj na transformáciu nášho hospodárstva na uhlíkovo neutrálne. Musíme zaistiť, aby z tejto transformácie mali osoh všetci Európania, najmä pokiaľ ide o ich pracovné miesta a živobytie. Naše regionálne vlády a orgány verejnej správy pomôžu premeniť tento spoločný cieľ na skutočnosť.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz zdôraznil, že „sociálne práva musia byť v centre budúcnosti EÚ, keďže je nevyhnutné chrániť ľudí a zároveň zohľadňovať technologické zmeny. EÚ musí predostrieť jasný plán, ktorý zabezpečí, že v dôsledku zmien v našich odvetviach sa nebudú ďalej prehlbovať platové rozdiely a narastať nerovnosti. Správne regulovaná práca v platformách je príležitosťou, ako zaistiť, aby bola digitalizácia prospešná pre všetkých a aby sa na nikoho nezabudlo.“

Príslušné dve stanoviská sa zameriavajú na rôzne aspekty kolaboratívneho hospodárstva a práce v platformách. Prvé vypracoval Dimitrios Birmpas (EL/SES), poslanec zastupiteľstva mesta Egaleo. Zdôrazňuje sa v ňom, že vytvorenie komplexného regulačného rámca na úrovni EÚ je nevyhnutné, aby sa zaručila sociálna ochrana a sociálne práva pracovníkov vzhľadom na praktiky, akou je zámerné nesprávne zaradenie pracovníkov zamestnávateľmi medzi samostatne zárobkovo činné osoby v snahe vyhnúť sa predpisom v oblasti zamestnávania, daňovým povinnostiam a kolektívnym zmluvám.

„Práca v platformách prináša množstvo príležitostí pre trh práce, pretože je ľahko prístupná a pružná. Musia sa však zaviesť náležité opatrenia, aby sa pracovníkom platforiem zaručili dôstojné pracovné podmienky. Základné pracovné a sociálne predpisy sa musia rozšíriť na platformové hospodárstvo a jeho pracovníkov, z ktorých mnohí sú mladí ľudia. Vzhľadom na cezhraničnú povahu digitálneho hospodárstva je potrebné vytvoriť jasný európsky rámec, ktorý umožní vyriešiť mnohé regulačné výzvy spojené s prácou v platformách, vrátane otázky, ako určiť, či pracovnoprávny vzťah existuje,“ vyhlásil spravodajca, ktorý uvítal zámer komisára Schmita zaoberať sa pracovnými podmienkami pracovníkov v platformách a novými formami neistej práce.

V druhom stanovisku výbor žiada EÚ, aby jasne definovala postavenie platforiem kolaboratívneho hospodárstva podľa presného stupňa kontroly vykonávanej platformou v snahe vyjasniť otázku, ktoré pravidlá upravujú ich činnosť. Navyše keďže v kolaboratívnom hospodárstve sa stiera rozdiel medzi súkromnými a profesionálnymi subjektami, pojem „poskytovateľ služby“ by sa mal spresniť prostredníctvom prahových hodnôt pre celú EÚ. Nové európske predpisy by taktiež mali vyžadovať, aby platformy poskytovali verejným orgánom údaje, ktoré sú potrebné na presadzovanie pravidiel a pomôžu zabezpečiť, aby dodávatelia v rámci kolaboratívneho hospodárstva platili svoj spravodlivý podiel na daniach.

Spravodajca Peter Florianschütz (AT/SES), poslanec Viedenského krajinského snemu a mestského zastupiteľstva Viedne, vyhlásil: „V EÚ potrebujeme jasné a spravodlivé pravidlá pre digitálne platformy. Zákony musia platiť pre všetkých a EÚ musí dbať o záujmy svojich občanov v mestách, komunitách a regiónoch. V súčasnosti máme viac problémov ako riešení, a to od daňových problémov, krátkodobých nájomných zmlúv až po ťažkosti v oblasti mestskej mobility a vo verejnej sfére. EÚ musí lepšie reagovať na potreby svojich miest.“

V stanovisku výbor vyjadruje aj znepokojenie nad fragmentáciou vnútorného trhu, keďže členské štáty, regióny a mestá stanovili pre trhových aktérov kolaboratívneho hospodárstva odlišné pravidlá. VR sa domnieva, že harmonizované pravidlá by mohli podporiť rast menších podnikov kolaboratívneho hospodárstva, keďže existujúce veľké nadnárodné platformy sa dokážu lepšie prispôsobiť zložitým právnym predpisom.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLATFORM-ECONOMY.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023