Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Partnerstvá pre regionálne inovácie: na pilotnú akciu bolo vybratých 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty  

Komisia dnes oznámila 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty, ktoré boli vybraté v rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie, vytvorenej v spolupráci s Výborom regiónov. Účastníci pilotnej akcie si môžu vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík a na prepájanie regionálnych a vnútroštátnych programov s iniciatívami EÚ v záujme dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie. Tieto partnerstvá prispejú k novému Programu inovácií pre Európu, v ktorom inovácie podnecujú transformáciu v záujme udržateľnosti, pričom prepájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.

Výzva prilákala rozmanitých zástupcov inovačného ekosystému EÚ: počnúc členskými štátmi, ktoré sa zapájajú na vnútroštátnej úrovni, ako je napríklad Slovensko, až po širokú škálu regiónov EÚ, ako sú Andalúzia, Azory, Hauts-de-France, Pohjanmaa, Podkarpatské vojvodstvo, Severný Aegean, Emilia Romagna a mnohé ďalšie. Výzva takisto odštartovala proces spolupráce a tvorby sietí zdola nahor, ktorý už teraz spája mnohých účastníkov v rámci viacregionálnych sietí. Patrí sem napríklad región Baltského mora, nástroj pre bioregióny (Bioregions Facility) a rozšírené konzorcium Mestá 4.0 (Leuven, Bologna, Turku), do ktorého sú zapojené aj Eindhoven (NL), Espoo (FI) a Cluj-Napoca (RO).

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Silnejšie a čistejšie hospodárstva a spravodlivejšie spoločnosti možno vybudovať len vtedy, ak budú inovácie stredobodom politického programu EÚ. Ak máme v zelenej a digitálnej transformácii uspieť, potrebujeme inovácie vo všetkých vzájomne prepojených regiónoch a krajinách. Tieto partnerstvá nám umožnia vybudovať mosty, ktoré uľahčia synergie medzi investíciami a inovačnými riešeniami. Teším sa na inovatívne nápady a prístupy, ktoré vzídu z ich spoločného úsilia.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová dodala: „Spolupráca a inovácie sú základnými prvkami udržateľného a odolného rozvoja regiónov EÚ. Všetky územia majú inovačný potenciál, ktorý treba využiť, a preto som rada, že táto výzva vzbudila taký veľký záujem. Teším sa na výsledky pilotnej akcie a dúfam, že prispeje k preklenutiu rozdielov v oblasti inovácií, ktoré existujú medzi regiónmi a ktoré obmedzujú výkonnosť EÚ ako celku.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas doplnil: „Podporou inovácií posilňujeme miestnu odolnosť a zlepšujeme schopnosť našich miestnych komunít čeliť núdzovým situáciám, chrániť občanov a podporovať miestne hospodárstva. V tejto súvislosti sa spoliehame na komisárku Elisu Ferreirovú a komisárku Mariju Gabrielovú, že budú spolupracovať na Partnerstvách pre regionálne inovácie ako na kľúčovom nástroji na koordináciu všetkých dostupných finančných prostriedkov na šírenie inovácií v praxi, so zameraním na zvýšenie energetickej účinnosti a udržateľnosti našich regiónov, miest a obcí.“

Príručka Partnerstiev pre regionálne inovácie

Účastníci pilotného projektu získajú prvé skúsenosti s novými Partnerstvami pre regionálne inovácie na základe Príručky Partnerstiev pre regionálne inovácie – počiatočného usmerňujúceho dokumentu, ktorý dnes uverejnilo Spoločné výskumné centrum. V tejto príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a mechanizmov riadenia na zlepšenie koordinácie regionálnych, vnútroštátnych a únijných inovačných politík, ktoré sú zamerané na realizáciu zelenej a digitálnej transformácie v Európe a riešenie rozdielov v oblasti inovácií v EÚ. Základným prvkom navrhovaného prístupu je zavedenie miestnych misií na koordináciu činností v rámci premyslenej cielenej logiky, čo umožní využívať rozsiahle kombinácie politík zameraných na inovácie na úrovni systému.

Počas pilotnej akcie budú účastníci testovať tieto politické nástroje a zároveň spoločne vytvárať prevádzkové usmernenia. Príručka a pilotná akcia budú takisto propagovať osvedčené postupy, uľahčovať učenie sa prostredníctvom experimentovania a podporovať verejnú správu a širší ekosystém. Pilotná akcia nebude mať vplyv na súčasný proces programovania fondov na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

Partnerstvo vychádza z nadchádzajúceho nového Programu inovácií pre Európu, ktorého cieľom je pomôcť integrovať iniciatívy a investície na únijnej a vnútroštátnej úrovni. Toto úsilie je priamo zamerané na zlepšenie inovačných ekosystémov ako jednej z kľúčových oblastí na podporu inovačnej výkonnosti Európy. Hlavným cieľom je posilniť prepojenie regionálnych a miestnych inovačných ekosystémov a posilniť európske udržateľné hodnotové reťazce a odvetvia špičkových technológií.

Partnerstvá predstavujú doplnkový prístup, ktorý stavia na pozitívnych skúsenostiach so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu. Inteligentná špecializácia je prístup, v rámci ktorého dochádza k zameraniu na konkrétne miesto, ktorý vychádza z politiky súdržnosti a ktorého cieľom je identifikovať strategické oblasti intervencie na základe analýzy silných stránok a potenciálu hospodárstva, ako aj procesu podnikateľského objavovania so širokým zapojením zainteresovaných strán. Inteligentná špecializácia sa zameriava na inovácie a zohráva významnú úlohu pri podpore výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť udržateľný a odolný rozvoj všetkých regiónov v Európe.

Vybrané územia sa budú zapájať individuálne alebo ako súčasť šiestich rôznych sietí regiónov a miest EÚ. Medzi účastníkmi pilotnej akcie je zastúpených celkovo 23 členských štátovVýzva na vyjadrenie záujmu bola otvorená od marca do apríla 2022.

Ďalšie informácie

Partnerstvá pre regionálne inovácie – platforma inteligentnej špecializácie

Webová stránka Európskeho výboru regiónov SEDEC 

Príručka Partnerstiev pre regionálne inovácie

Mapy účastníkov výzvy


Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023