Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni a miestni lídri požadujú „novú dohodu“ založenú na jasnom programe rozvoja vidieka a zvýšenie investícií na pomoc vidieckym komunitám pri prekonávaní krízy  

Európsky výbor regiónov (VR) diskutoval s európskym komisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowskim o tom, ako podporiť obnovu vidieckych oblastí Európy. Regióny a mestá požadujú „dohodu pre vidiek“, ktorou by sa stanovili ciele a skoordinovala spoločná poľnohospodárska politika, štrukturálne fondy a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti so zámerom prekonať krízu vo vidieckych oblastiach, posilniť súdržnosť, dosiahnuť ekologickejšie agropotravinárstvo, podporiť miestnych výrobcov a diverzifikovať rastové príležitosti vo vidieckych komunitách. Dohoda pre vidiek by mala obsahovať aj ustanovenia o inkluzívnej správe vecí verejných, ktoré Európsku úniu a národné, regionálne a miestne subjekty zmobilizujú k udržateľnej obnove európskeho vidieka. Podrobne sa o tom píše v stanovisku na tému Stratégia EÚ pre oživenie vidieka , ktoré je výzvou za program rozvoja vidieka podporenou členmi VR.

Snaha o oživenie vidieka vo všetkých regiónoch Európskej únie nadobudla vzhľadom na pandémiu COVID-19 nový rozmer a stala sa ešte naliehavejšou. Vidiecke oblasti, mestá a obce dramaticky zasiahol pokles dopytu po poľnohospodárskych výrobkoch v dôsledku zatvorenia barov a reštaurácií, ako aj útlm cestovného ruchu v celej EÚ. Okrem toho sú zraniteľnejšie, pretože majú obmedzenú dostupnosť zdravotných stredísk, nemocníc a dopravy a nedostatočný alebo žiaden prístup k internetu. Táto digitálna priepasť ovplyvnila najmä vzdelávanie a podnikanie.

Okrem toho hrozí, že brexit bez dosiahnutia dohody bude pre mnohé vidiecke regióny obrovským úderom a bude zničujúci pre vidiecke oblasti, akou je grófstvo Leitrim, ktoré je domovom spravodajcu stanoviska VR o oživení vidieka Endu Stensona.

„Táto kríza si vyžaduje, aby EÚ svoju budúcu dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti premenila na skutočnú ‚dohodu pre vidiek‘. Musíme splniť svoje ciele, čiže zlepšiť dopravu, prepojenosť, zdravotníctvo a vzdelávanie, ale aj diverzifikovať vidiecku ekonomiku a podporiť udržateľnú miestnu poľnohospodársko-potravinársku výrobu,“ uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas .

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski pripomenul, že „všetky oblasti politiky a všetky fondy EÚ musia byť zosúladené, aby sa dosiahli ciele vízie pre vidiek. Zároveň sa musí zoptimalizovať spolupráca a postupy pri financovaní z prostriedkov EÚ a členských štátov. Jedným z dôležitých cieľov vízie je nájsť lepšie a účinnejšie spôsoby využívania existujúcich podporných mechanizmov na uspokojovanie potrieb vidieckych oblastí.“

Členovia VR počas diskusie vyzdvihli, že je potrebný systematický prístup, ktorý sa dosiahne prijatím skutočného a hmatateľného programu rozvoja vidieka. Prostriedky vyčlenené na SPP v novom viacročnom finančnom rámci sú výrazne nižšie ako v súčasnom programovom období. O to dôležitejšie bude zabezpečiť súlad a harmonizáciu medzi Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) a inými európskymi fondmi, ako je Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond a Horizont Európa. Zvýšenie investícií bude možné vďaka bezprecedentnému úsiliu, ktoré má EÚ vynaložiť v najbližšom desaťročí, a zabezpečením toho, aby sa vo všetkých príslušných politikách EÚ venovala pozornosť aj rozvoju vidieka. Tieto synergie by umožnili vidieckym aktérom lepšie zvládať riešenie prierezových problémov, zlepšiť spoluprácu a kvalitu života na vidieku.

Spravodajca stanoviska na tému Stratégia EÚ pre oživenie vidieka a poslanec zastupiteľstva grófstva Leitrim Enda Stenson (IE/EA) zdôraznil, že „súčasná kríza spôsobená pandémiou odhalila a prehĺbila dôsledky viacerých dlhodobých hrozieb, ktorým čelia vidiecke oblasti, a potvrdila naliehavosť ich oživenia. Naše vidiecke komunity musíme premeniť na najlepšie miesto na život, prácu a výchovu detí. Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme dohodu pre vidiek na investovanie do služieb, prepojenosti a ľudí. Vyzývam všetky inštitúcie EÚ, aby spolupracovali na hľadaní riešení, ktoré zaručia hospodársku, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť nášho sektora SPP a budú prínosom pre vidiecke oblasti. Naše komunity sú pripravené, tak nepremeškajme príležitosť oživiť vidiek.“

Poslankyňa zastupiteľstva obce Kungsbacka a predsedníčka komisie VR pre prírodné zdroje Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) na záver skonštatovala, že: „polarizácia spoločnosti vždy spôsobuje vážne problémy a ohrozuje demokraciu. Na jednej strane sa zväčšujú rozdiely v blahobyte a na druhej strane sa prehlbuje rozdiel medzi vidieckou a mestskou Európou. Nie je to zdravé a musíme nájsť spôsob, ako zatraktívniť vidiecke komunity. Dohoda pre vidiek by bola prvým krokom v tomto smere.“

Poslanec Európskeho parlamentu Franc Bogovič , ktorý je spolupredsedom medziskupiny pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti (RUMRA) a inteligentné obce , sa vyjadril, že „bez fariem nepotrebujeme ani stoly. Je potrebné obnoviť dôveru medzi spotrebiteľmi a poľnohospodármi. Vidiek, to nie je len lesníctvo a poľnohospodárstvo. Potrebujeme odolné vidiecke oblasti, v ktorých môžu mladí ľudia nájsť moderné pracovné miesta a starší ľudia žiť rovnako kvalitne ako doposiaľ. Základom toho je kvalitné širokopásmové pripojenie.

Keď hovoríme o inteligentných obciach, máme na mysli zdravie, mobilitu, sociálnu starostlivosť, cestovný ruch, digitálne platformy, regeneratívne energetické riešenia a mnoho ďalších vecí. Je dôležité chápať inteligentné obce horizontálne a skoncovať s uzavretým myslením. Potrebujeme stratégiu pre inteligentné obce integrovanú do Kohézneho fondu. V Európskom parlamente na tom aj naďalej neúnavne pracujem.“

Súčasná pandémia môže takisto predstavovať jedinečnú príležitosť na rozvoj a budovanie odolnosti vidieka a rozprúdenie miestnej udržateľnej výroby. Dôraz treba klásť na krátke dodávateľské reťazce a zamerať sa na podporu miestnych a regionálnych foriem výroby. Regióny, mestá a ich lokálni výrobcovia sú kľúčovými aktérmi prechodu na udržateľnejší a spravodlivejší potravinový systém, ako sa uvádza v stanovisku na tému Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl): miestny a regionálny rozmer , ktoré pripravil poslanec zastupiteľstva obce Olevano Romano Guido Milana (IT/SES).

Vidiecke a prechodné regióny tvoria 88 % územia EÚ, sú domovom 55 % jej obyvateľstva, vytvárajú 43 % jej hrubej pridanej hodnoty a nachádza sa v nich 56 % pracovných miest.

Ďalšie informácie

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel.: +32 2 282 2289

mobil: +32 473 843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
27.03.2023