Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Poslanci Európskeho parlamentu a miestni vedúci predstavitelia budú bojovať za primerané pravidlá a finančné prostriedky v záujme posilnenia politiky súdržnosti  

Poslanci Európskeho parlamentu a členovia Európskeho výboru regiónov uviedli, že budú bojovať za primerané pravidlá a finančné prostriedky v záujme posilnenia politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Vyzvali členské štáty, aby si vytýčili jasný cieľ, pokiaľ ide o väčšiu súdržnosť a reálny rozpočet EÚ.

Na spoločnej schôdzi Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI) a komisie Európskeho výboru regiónov pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER), ktorá sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 8. októbra v Bruseli, účastníci viedli diskusie o rokovaniach o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a o ustanoveniach pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

V posledných rokoch sa poslanci Európskeho parlamentu a miestni vedúci predstavitelia zmobilizovali, aby obhajovali silnú politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027, ktorá naďalej podporuje občanov a podniky vo všetkých európskych regiónoch a zapája regionálne a miestne samosprávy do investičných rozhodnutí. Spoločne obhajujú aj zjednodušené pravidlá a politiku súdržnosti EÚ, ktorá nepodlieha podmienkam, ktoré priamo nesúvisia s jej cieľmi a príjemcami. Výbor REGI a komisia COTER kritizovali rozpočtové škrty požadované niektorými členskými štátmi a možné oslabenie legislatívneho rámca pre zapájanie miestnych aktérov a opätovne poukázali na pozíciu Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

Členovia výboru REGI a komisie COTER tiež pripomenuli svoje obavy a priority komisárovi pre regionálnu politiku Johannesovi Hahnovi , ktorý je tiež nastupujúcim komisárom pre rozpočet EÚ. Počas diskusie účastníci zdôraznili, že je potrebné zabezpečiť primerané financovanie s cieľom pomôcť všetkým regiónom a mestám EÚ stať sa ekologickejšími, inkluzívnejšími a inteligentnejšími a efektívne využívať prostriedky z EŠIF. Pripomenuli, že prepojenie medzi politikou súdržnosti a štrukturálnymi reformami musí byť obojsmerné, že ciele politiky súdržnosti by sa nemali meniť a že je taktiež nevyhnutné sledovať cieľ súdržnosti uplatňovaný prierezovo vo všetkých politikách EÚ tak, ako sa to vyžaduje v zmluvách. Znižovanie rozdielov a podpora pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja sa musia stať spoločnými prioritami a reformy nesmú byť ohrozené prístupom zhora nadol zameraným na úsporné opatrenia.

„Nedostatočné ambície vo vzťahu k politike súdržnosti sú aj nedostatočnými ambíciami vo vzťahu k Európe. Škrty v rozpočte by boli tvrdou ranou pre európsky projekt. Znamenalo by to, že sa začíname vzdávať a ponúkame víťazstvo eurofóbom. To nedopustíme“ , uviedol predseda výboru REGI Younous Omarjee .

„Politika súdržnosti je najdôležitejšou investičnou politikou, ktorú majú naše mestá a regióny k dispozícii. Predsedníčka komisie COTER Isabelle Boudineau (FR/SES) uviedla: „Prípadné meškanie budúceho viacročného finančného rámca, ktoré by túto politiku na jeden až dva roky zastavilo, by malo priamy dosah na boj proti klimatickej kríze a zvýšila by sa tým rastúca sociálna a územná nerovnosť.“

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu