Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Využitie sektora železničnej dopravy na podporu ekologického rastu na miestnej a regionálnej úrovni  
Miestni a regionálni predstavitelia zdôrazňujú potenciál železničného sektora pre európsky ekologický dohovor a iné kľúčové priority politiky EÚ

Potenciál odvetvia železničnej dopravy pri dosahovaní priorít politiky EÚ je hlavnou témou a názvom stanoviska, ktoré prijali členovia Európskeho výboru regiónov (VR) na svojom decembrovom plenárnom zasadnutí. Poslanec zastupiteľstva regiónu Grand Est Pascal Mangin (FR/EĽS) vo svojom stanovisku poukazuje na spôsoby, ako dosiahnuť, aby sa sektor dopravy stal ekologickejším prostredníctvom lepšieho využívania železničnej dopravy a ako môže železničná doprava prispieť k väčšej hospodárskej a sociálnej súdržnosti v európskych regiónoch.

Nová Komisia zaradila dekarbonizáciu a zmiernenie zmeny klímy na popredné miesto medzi svoje politické priority ako súčasť európskej ekologického dohovoru. Odvetvie dopravy ako celok produkuje 27 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Odvetvie železničnej dopravy má jednu z najnižších úrovní emisií spomedzi všetkých druhov dopravy a je takisto jediným odvetvím, ktorého celkové emisie klesajú, a to aj napriek zvyšujúcemu sa objemu dopravy. Najmä regionálne a miestne železničné trate majú potenciál slúžiť nielen na dekarbonizáciu a zmiernenie zmeny klímy, ale aj na podporu iných všeobecných politických priorít EÚ.

„Vlaky ponúkajú dobrú kombináciu rýchlosti, bezpečnosti, pohodlia, účinnosti a environmentálnych vlastností. Na železničnú dopravu však stále pripadá len 12 % nákladnej dopravy (v prípade cestnej dopravy ide o 50 %) a menej ako 10 % osobnej dopravy. Jedným z veľkých problémov je, že prepojenosť nie je rovnomerne rozložená medzi regiónmi EÚ, a to aj napriek tomu, že sekundárne regionálne spojenia sú veľmi dôležité na spájanie hlavných dopravných tepien s okrajovými regiónmi a oblasťami. Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry nielenže prispeje k lepšiemu prepojeniu miest, prímestských regiónov a vidieckych oblastí, ale aj k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi nimi, k posilneniu vnútorného trhu a k zlepšeniu voľného pohybu osôb a tovaru,“ uviedol spravodajca stanoviska na tému Potenciál odvetvia železničnej dopravy pri dosahovaní priorít politiky EÚ Pascal Mangin (FR/EĽS).

Na to, aby sa zrealizoval prechod na iné druhy dopravy, by sa mohli aktivovať viaceré strategické opatrenia na úrovni EÚ v kontexte európskeho ekologického dohovoru (zásada „znečisťovateľ platí“, vyrovnanejšie systémy spoplatňovania, investície do digitalizácie atď.). Zároveň sa odvetvie železničnej dopravy musí zaviazať k ďalšiemu zvýšeniu spoľahlivosti, pohodlia a cenovej dostupnosti železničnej dopravy pre prepravu osôb a tovaru. Sektor železničnej dopravy by sa spolu s verejnými orgánmi EÚ mali zamyslieť nad tým, ako čo najlepšie uspokojiť rastúci dopyt po obnovení nočných vlakov v EÚ, keďže občania čoraz viac vyhľadávajú pri cestách na dlhé vzdialenosti v Európe riešenia zohľadňujúce zmenu klímy. Miestne a regionálne samosprávy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri iniciovaní diskusií s verejnými aj súkromnými prevádzkovateľmi o financovaní a riešeniach ponúkajúcich skutočné alternatívy k viac znečisťujúcim sektorom dopravy za prijateľné ceny.

„V odvetví železničnej dopravy je potrebné investovať do digitalizácie, kybernetickej bezpečnosti a služieb „od dverí k dverám“, ktoré budú riešiť problematiku preťaženosti na miestach posledného úseku. Je potrebné podporiť ich finančne aj právnymi predpismi s cieľom stimulovať prechod na nízkoemisné spôsoby dopravy. Ako príklady možno uviesť „internalizáciu externých nákladov“, ako je znečistenie uplatnením zásady „znečisťovateľ platí“, preskúmanie súčasných výnimiek z DPH, ktoré sa uplatňujú na určité formy cezhraničnej dopravy, ale nie na železničnú dopravu, a možnosť všeobecnej skupinovej výnimky pre investície do platforiem intermodálnej logistiky,“ konštatoval Mangin .

Vyzval tiež, aby s uznala osobitná úloha osobných staníc ako kultúrnych platforiem. „Osobné stanice sú dôležitými nositeľmi kultúry s rozsiahlym dosahom. Platí to najmä v stredne veľkých mestách, kde sú stanice často zdrojom dosiaľ nevyužitého potenciálu ako alternatívy k múzeám a festivalom, pokiaľ ide o miesto konania kultúrnych podujatí,“ dodal spravodajca Mangin . Takisto navrhuje podporiť obľúbený program # DiscoverEU a cestovanie využitím lístka Interrail prostredníctvom špecializovaného programu podujatí v európskych mestách a regiónoch so zameraním na miestne železničné stanice.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Miestni lídri požadujú, aby sa viac podporovala udržateľná a dostupná doprava, s cieľom lepšie chrániť zdravie občanov a životné prostredie
Miestni lídri požadujú, aby sa viac podporovala udržateľná a dostupná doprava, s cieľom lepšie chrániť zdravie občanov a životné prostredie
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
12.07.2022