Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Lepšie právne predpisy EÚ: VR spúšťa sieť RegHub 2.0 s cieľom monitorovať fungovanie politík EÚ v praxi  

Občania očakávajú, že po skončení krízy COVID-19 prinesie EÚ účinné odpovede: projekt Európskeho výboru regiónov RegHub 2.0 pomôže posúdiť, ako sa jej to darí, pomocou obnovenej siete so 46 členmi, 10 pozorovateľmi a jedným pridruženým orgánom.

Európsky výbor regiónov (VR) dnes spustil novú generáciu siete regionálnych centier RegHub 2.0 s cieľom monitorovať uplatňovanie právnych predpisov EÚ v praxi a zabezpečiť, aby sa pri posudzovaní politiky EÚ zohľadňovali názory stoviek regionálnych a miestnych zainteresovaných subjektov. Nová sieť regionálnych centier má 46 členov, 10 pozorovateľov a jeden pridružený orgán a bude pracovať ako podskupina platformy Európskej komisie Fit For Future (F4F). Na spustení projektu sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič . Projekt nadväzuje na pilotnú fázu, ktorá preukázala účinnosť siete regionálnych centier pri monitorovaní uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa piatich politík EÚ a sprostredkovaní svojich zistení prostredníctvom VR Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas vyzdvihol prínos projektu: „Som nesmierne rád, že spúšťame novú generáciu siete regionálnych centier. Kontaktné miesta RegHub sa ukázali ako mimoriadne efektívne pri prekonávaní konzultačnej priepasti medzi Bruselom a našimi regiónmi. Dostávajú spätnú väzbu priamo od tých, ktorí každý deň vidia vplyv politík EÚ na životy ľudí, a môžu Európskej komisii poskytnúť neoceniteľné informácie a podnety, ako tieto politiky zefektívniť. Napríklad vďaka našim kontaktným miestam bude môcť Komisia pri posudzovaní smerníc o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti čerpať zo skúseností pracovníkov regionálnych nemocníc z východného Slovinska či z portugalského regiónu Alentejo.“

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič otvoril podujatie týmito slovami: „Teším sa, že môžem privítať sieť RegHub 2.0 v rámci novej platformy Fit For Future vytvorenej s cieľom zjednodušiť a zmodernizovať právne predpisy EÚ a znížiť byrokraciu. Regionálne a miestne samosprávy budú v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu, keďže majú jedinečný kontakt s tými, ktorých sa to najviac týka. Ich príspevok k otázkam týkajúcim sa plánovania a schvaľovania infraštruktúry 21. storočia bude mať mimoriadny význam. Keďže sa snažíme naštartovať európske hospodárstvo investovaním do zelenej, digitálnej, ale aj zdravotníckej infraštruktúry, môže to mať skutočný dosah na miestnej úrovni.“

Poslanec zastupiteľstva grófstva Tipperary a predseda komisie VR pre hospodársku politiku (ECON) Michael Murphy (IE/EĽS) pri tejto príležitosti uviedol: „Sieť RegHub riadila od jej vytvorenia pred dvoma rokmi komisia ECON, ktorej predsedám. Teším sa zo spustenia projektu RegHub 2.0 aj z toho, čo sieť doposiaľ dokázala. Dnešné diskusie potvrdzujú, že lepšia právna regulácia a tvorba politík založená na faktoch by nemali byť len prázdnymi slovami prichádzajúcimi z bruselskej bubliny. Mali by sa stať skutočnou európskou normou a zohľadňovať skúsenosti našich miest a regiónov. Som rád, že môžem prispieť k tomuto úsiliu, a teším sa na prácu, ktorou v nadchádzajúcich mesiacoch prispejeme k dosiahnutiu tohto cieľa.“

Štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska (jedného z členských regiónov siete RegHub 2.0) pre spolkové, európske a medzinárodné veci a predseda komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) Mark Speich (DE/EĽS) vyhlásil: „Konzultácie so sieťou RegHub poskytujú občanom, podnikom, najmä MSP, a verejným službám príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ. To tiež znamená, že sieť prepožičiava silnejší hlas občanom a hospodárskym subjektom na úrovni EÚ. Teraz získa RegHub formálne uznanie ako súčasť platformy Európskej komisie Fit for Future. Vďaka tomu bude mať nielen sieť RegHub, ale aj všetci občania a hospodárski aktéri priamejší vplyv a dosah na európske právne predpisy. Konzultáciami so sieťou RegHub sa taktiež posilní a rozšíri vedomostná základňa pre stanoviská platformy.“

Pracovný program novej siete RegHub 2.0 a oblasti jej odborných znalostí budú stanovené po plenárnom zasadnutí platformy F4F naplánovanom na 4. marca, na ktorom sa určí, ktoré politiky EÚ sa majú preskúmať.

Kontext:

Sieť regionálnych centier (RegHub) : 70 % právnych predpisov EÚ sa vykonáva na miestnej a regionálnej úrovni. Vďaka tomu majú miestne a regionálne samosprávy cenné bezprostredné skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ v úzkom kontakte s miestnymi podnikmi, sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou a občanmi. Prostredníctvom svojich stanovísk VR oficiálne vyjadruje postoj miestnych a regionálnych samospráv k legislatívnym návrhom EÚ. Poznatky miestnych a regionálnych samospráv však treba využiť už v počiatočnej fáze legislatívneho procesu EÚ, rovnako ako aj ich skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ. Sieť RegHub plní túto požiadavku tým, že zhromažďuje takéto praktické poznatky miestnej úrovne a sprostredkúva ich Európskej komisii a obom zákonodarným orgánom, aby z nich vychádzali pri svojich preskúmaniach, hodnoteniach a kontrolách vhodnosti. Ako inštitucionálny zástupca regiónov a miest v EÚ má VR jedinečné postavenie na to, aby mohol na tento účel získavať príspevky od všetkých miestnych a regionálnych samospráv. Preto VR vytvoril v roku 2019 pilotný projekt: sieť regionálnych centier na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ. Táto iniciatíva vzišla z odporúčaní osobitnej skupiny pre subsidiaritu , ktorú v prvom polroku 2018 zriadil vtedajší predseda Európskej komisie. Sieť pozostáva z kontaktných miest, ktoré zabezpečujú zamestnanci miestnej alebo regionálnej správy, ktorí od zainteresovaných strán získavajú spätnú väzbu o ich skúsenostiach s uplatňovaním existujúcich politík EÚ v praxi. Sieť takto dopĺňa tvorbu politiky EÚ o miestne a regionálne hľadisko a rozširuje jej vedomostnú základňu.

Platforma Fit for Future (F4F) : Európska komisia bude zohľadňovať stanoviská platformy, aby sa zabezpečilo, že právne predpisy EÚ nebudú pre ľudí a podniky, najmä malé a stredné podniky, predstavovať prekážky, ale budú im pomáhať. Činnosť platformy sa zameria na témy zdôraznené v ročnom pracovnom programe. Platforma zhromaždí ku každej téme faktické informácie od širokého spektra verejných a súkromných zainteresovaných subjektov v snahe zistiť, ako zjednodušiť konkrétne právne predpisy EÚ a znížiť súvisiace zbytočné náklady bez toho, aby sa ohrozila realizácia cieľov. Platforma následne vydá stanoviská, v ktorých zohľadní možnosti digitalizácie a množstvo právnych predpisov. Toto úsilie je súčasťou programu Európskej komisie v oblasti lepšej právnej regulácie. Európsky výbor regiónov je zastúpený vo vládnej skupine platformy, v ktorej spolu s 27 zástupcami vlád členských štátov EÚ pôsobia aj traja zo šiestich predsedov komisií VR.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :