Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
PETR BLÍŽKOVSKÝ: NAŠÍM CIEĽOM JE ZABEZPEČIŤ, ABY BOLO HLAS NAŠICH ČLENOV POČUŤ V BRUSELI, AJ INDE  

Petr Blížkovský bol 7. októbra 2019 vymenovaný za generálneho tajomníka Európskeho výboru regiónov na obdobie piatich rokov. Stretli sme sa s ním na krátky rozhovor o jeho skúsenostiach a vízii pre Európsky výbor regiónov.

​Pán Blížkovský, boli ste poslancom mestského zastupiteľstva v Brne, profesorom ekonómie, českým štátnym zamestnancom a napokon úradníkom EÚ. Čo majú tieto skúsenosti spoločné?

Takmer celú svoju kariéru som strávil vo verejných funkciách, a to aj ako miestny politik.

Svoj pracovný život som začal v mimoriadnom historickom okamihu. Krajiny strednej a východnej Európy – vrátane Českej republiky, ktorá bola v tom čase súčasťou Československa – sa mali stať slobodnými, demokratickými a nezávislými národnými štátmi.

Po niekoľkých rokoch pôsobenia ako poľnohospodársky výskumný pracovník a vysokoškolský pedagóg som sa rozhodol vstúpiť do verejného života a lepšie slúžiť spoločnému dobru. Bol som zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Brne, kde som priamo zažil, čo to znamená byť zodpovedným za 400 000 ľudí. Ako hovorí staré príslovie, každá politika sa robí lokálne. Práca v mestskej rade bola pre mňa kľúčovou skúsenosťou, počas ktorej som sa naučil umeniu a vášni kompromisov a spolupráce.

V polovici deväťdesiatych rokov som začal pracovať ako štátny zamestnanec. V priebehu niekoľkých krátkych rokov som pomohol transformovať našu krajinu z centrálne plánovaného hospodárstva a kontrolovanej spoločnosti na krajinu, ktorá sa stala členským štátom EÚ.

Bol som a dodnes som horlivým zástancom projektu EÚ. Ak si spojíte túto túžbu s mojím vzdelaním v poľnohospodárstve, viete si predstaviť, že vstup Česka do EÚ ma mimoriadne zaujal. Vtedy som začal pracovať na spoločnej poľnohospodárskej politike a ďalších európskych regionálnych záležitostiach.

Prišli ste teda do Rady Európskej únie, kde ste zostali asi 15 rokov. Čo ste sa naučili?

Keď sa Česko konečne pripojilo k EÚ, vedel som, že chcem pokračovať v tom, čo som začal, to znamená pomáhať budovať mierovú, prosperujúcu a zjednotenú Európu pre budúcnosť.

Svoju prácu v Rade môžem opísať jednoducho: išlo o to, aby členské štáty prijali právne predpisy platné v celej EÚ. V praxi to môže byť, samozrejme, veľmi ťažké.

Postupom času som svoju úlohu vnímal ako kombináciu diplomata, mediátora a facilitátora. Môj tím niekedy zabezpečoval dodržiavanie procesu tvorby pravidiel. Inokedy bolo našou úlohou presadzovať kompromisné texty, aby boli prijaté potrebnou väčšinou. Rozhodnutia, ktoré sme pomohli prijať, mali veľmi často výrazný vplyv na európskych občanov.

Ako zamestnanci inštitúcií EÚ by sme nikdy nemali zabudnúť, do akej miery sa tvorcovia rozhodnutí, ktorí prichádzajú do Bruselu, spoliehajú na naše spoľahlivé a nestranné poradenstvo, ani na to, ako ďalekosiahla môže byť naša práca.

Ako vidíte svoju úlohu vo Výbore regiónov?

Všetci vo VR máme jeden zásadný cieľ. Popísal by som to ako snahu sprostredkovať hlas regionálnych a miestnych politikov v Bruseli a pomôcť im lepšie slúžiť a poskytovať informácie európskym občanom.

V našej každodennej práci ako zamestnanci VR zabezpečujeme, aby politické zhromaždenie, pre ktoré pracujeme, bolo dobre zorganizované a schopné šíriť politické názory našich členov. Náš výbor skutočne prináša miestne a regionálne hľadisko priamo do centra rozhodovania EÚ tu v Bruseli.

Naši členovia prostredníctvom svojich stanovísk a diskusií so zástupcami Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady prispievajú k tvorbe rozhodnutí Únie. Zároveň sú informovaní o najnaliehavejších politických otázkach, ktoré sú v súčasnosti v hre.

Vo svojej vlastnej úlohe generálneho tajomníka mám určité jasne stanovené priority.

Po prvé, chcem, aby sme sa zamerali na prehĺbenie nášho posolstva a na zvýšenie politického vplyvu práce našich členov na legislatívny proces EÚ. Na to musíme spoločne využiť naše odborné znalosti a všetky nástroje a možnosti, ktoré naša inštitúcia ponúka. Každý z nás môže zvýšiť vplyv VR vo svojej oblasti. Každý je dôležitý a tímová práca na oddeleniach je rozhodujúca!

Po druhé, musíme zintenzívniť svoje úsilie, aby sme oslovili našich partnerov v Bruseli a predovšetkým regionálne a miestne orgány v celej Európe. Do šírenia nášho posolstva musíme investovať čas, zdroje a energiu! Toto je rozhodujúce nielen pre ľudí pracujúcich v oblasti komunikácie. Je to priorita pre nás všetkých.

Nakoniec som odhodlaný zabezpečiť efektívnu, transparentnú, modernú a dôveryhodnú verejnú správu. Európsky výbor regiónov musí byť miestom, kde ľudia radi pracujú, a naši zamestnanci by mali byť hrdí na prácu vo výbore.

Prečo ste si vybrali Výbor regiónov?

Zaujala ma myšlienka budovať EÚ z miestnej úrovne smerom nahor. Hoci to môže znieť teoreticky, môžem vás ubezpečiť, že to tak nie je. Naopak, je to veľmi praktické.

Najväčším úspechom Európy je to, že od roku 1945 sme v EÚ nemali žiadne vojny. Namiesto toho môžeme sedieť pri jednom stole a hľadať spoločné riešenia.

V súčasnosti to však už nestačí. Naši občania očakávajú, že EÚ zvládne zmeny tak, aby sa zachovali silné hospodárske a sociálne systémy, a bude brániť to, čo niektorí nazývajú „európsky spôsob života“.

Je to možné, len ak sa budeme naďalej pozerať na EÚ z vnútroštátneho aj miestneho hľadiska prostredníctvom trvalého dialógu medzi občanmi, obcami, regiónmi a úrovňou EÚ. Nikto nie je v lepšej pozícii ako miestni a regionálni predstavitelia. Ja sám som bol mladý politik a za poslanca v Brne ma zvolili, keď som bol dvadsiatnik. V tej dobe som bol bezprostredným svedkom toho, ako sa v mojej krajine diali zmeny.

Ako povedal náš predseda minulý rok v Bukurešti, miestne a regionálne orgány sú budúcnosťou Európy. Majú skúsenosti, motiváciu a poznatky, aby zabezpečili, že Európa sa vyrovná s výzvami tohto storočia – zmena klímy, sociálne a regionálne nerovnosti, rodová nerovnováha a mnoho ďalších. Tiež majú dôveru našich občanov, pretože pracujú dennodenne vo svojich komunitách. VR má obrovský potenciál konať dobro pre našich občanov a pre Európu. Verme v túto príležitosť a využime ju!

Kde beriete motiváciu?

Na regionálnej a miestnej úrovni v Európe je zvolených viac ako milión politikov – mladých, starších, žien, mužov, ľudí s rôznym politickým zázemím, inšpiráciou a hodnotami. Každý deň ma poháňa snaha zabezpečiť, aby sa títo miestni a regionálni politici stretávali, rozhodovali o spoločných politických prioritách a zaistili ich prijatie. Počas zamatovej revolúcie som bol mladý zvolený politik – VR je moja šanca spolupracovať s dnešnými regionálnymi a miestnymi politikmi.

Je podpora našich členov náročnou úlohou?

Áno – veľmi. Je zdĺhavá, zložitá, musí sa robiť v 24 jazykoch. Ako som však povedal, vyváženie záujmov celej EÚ so záujmami regiónov a miestnych samospráv je pre náš kontinent prioritou. Mojím snom je, aby sa pre miestnych a regionálnych politikov vstup do VR stal čestným odznakom a znakom ambície a odhodlania na ceste k lepšej Európe.

Prvý český prezident Václav Havel, spisovateľ, politik a veľký Európan, povedal: „Tí, ktorí hovoria, že jednotlivci nie sú schopní nič zmeniť, hľadajú iba výhovorky“. Dúfam, že táto zásada bude aj pre vás taká inšpirujúca ako pre mňa.

Ďakujem.