Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri: Členské štáty EÚ musia zvýšiť ambície v oblasti klímy a dohodnúť sa na cieli znížiť emisie CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 %  

Európsky výbor regiónov a nemecká ministerka životného prostredia diskutujú o tom, ako dosiahnuť ekologickú, odolnú a spravodlivú obnovu

Miestni a regionálni lídri dnes zdôraznili, že Európa musí vyvodiť správne ponaučenia z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pripraviť podmienky pre ekologickú obnovu tým, že umožní svojim mestám a regiónom viesť boj proti zmene klímy. Toto posolstvo vyplynulo z diskusie členov Európskeho výboru regiónov s nemeckou spolkovou ministerkou životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Svenjou Schulzeovou. Európsky výbor regiónov tiež vyzval všetky hlavy štátov a predsedov vlád EÚ27, aby zvýšili svoje ambície a tento týždeň sa dohodli na cieli znížiť emisie CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 %.

Vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ sa na zasadnutí Európskej rady tento týždeň budú usilovať o dosiahnutie dohody o novom cieli EÚ v oblasti znižovania emisií CO 2 do roku 2030. Európska komisia navrhuje znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Európsky výbor regiónov podporuje túto pozíciu. Počas virtuálnej diskusie na plenárnom zasadnutí výboru vedúci predstavitelia regiónov, miest a obcí EÚ zdôraznili, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 by nemala brániť záväzku EÚ riešiť krízu v oblasti klímy a biodiverzity stanovením nového ambicióznejšieho cieľa do roku 2030. Úspešné vykonávanie Európskej zelenej dohody – novej stratégie EÚ pre rast – treba pretaviť do konkrétnych projektov na miestnej úrovni a musí byť založené na decentralizovanom prístupe.

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér stredného Macedónska v Grécku Apostolos Tzitzikostas vyhlásil : „Naše hospodárstva a naša klíma sú v zlomovom bode. Potrebujeme vyváženú, spravodlivú a ekologickú obnovu Európy pre každý región, každé mesto a každú obec. Členské štáty EÚ sa musia dohodnúť na znížení emisií CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 % a bezodkladne schváliť dlhodobý rozpočet EÚ a jej plány obnovy. Je to nevyhnutné na to, aby sa pripravili podmienky pre uhlíkovo neutrálnu Európu do roku 2050, zaručil rýchly prechod na udržateľnejšie hospodárstva a zároveň ochránili pracovné miesta a vytvorili nové príležitosti.“

Spolková ministerka Svenja Schulze počas svojho vystúpenia na plenárnom zasadnutí VR 8. decembra zdôraznila, že „tak ako v boji proti ochoreniu COVID-19 vieme, že kľúčovým faktorom úspechu v politike v oblasti životného prostredia a klímy je dobrá spolupráca medzi všetkými úrovňami – európskou, národnou, regionálnou a miestnou. Zelená dohoda je stratégiou hospodárskeho oživenia Európy, vďaka ktorej bude odolnejšia, konkurencieschopnejšia a udržateľnejšia. Je nevyhnutné, aby členské štáty čoskoro dosiahli dohodu o viacročnom finančnom rámci a Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorá by zahŕňala obrovské výdavky na ochranu klímy a biodiverzitu.“

Ako konštatoval starosta mesta Sevilla a predseda komisie ENVE pracovnej skupiny pre zelenú dohodu vo VR Juan Espada (ES/SES) , „zotavenie z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 je príležitosťou obnoviť Európu udržateľným spôsobom a urýchliť veľmi potrebnú ekologickú transformáciu. Nemáme času nazvyš, či už na záchranu našich ekonomík so silným európskym rozpočtom alebo na realizáciu odvážnejších opatrení v oblasti klímy. Tento týždeň sa plán cieľov v oblasti klímy do roku 2030 môže stať jedným z hlavných úspechov tohto predsedníctva. Mestá a regióny sú pripravené konať.“

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ, ktoré ukončí svoje šesťmesačné pôsobenie 31. decembra, požiadalo VR o vypracovanie dvoch stanovísk, čo dokazuje záväzok nemeckej vlády k intenzívnemu zapojeniu miest a regiónov do politiky v oblasti klímy. V  prvom z nich sa posudzujú možnosti preventívnej adaptácie na zmenu klímy a od Európskej komisie sa naliehavo žiada, aby v súlade so zásadami aktívnej subsidiarity a proporcionality vypracovala novú stratégiu EÚ pre adaptáciu s jasnými cieľmi a ukazovateľmi.

Spravodajca tohto stanoviska, predseda rady mesta Espoo a bývalý predseda VR (2015 – 2017) Markku Markkula (FI/EĽS) vyhlásil: „Politickí činitelia by mali k zmene klímy pristupovať ako k stavu núdze, ktorý sa musí riešiť kolektívne inovatívnymi opatreniami na odstránenie uzavretého spôsobu myslenia a prekážok a začlenením politík v oblastiach adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania jej dôsledkov. To znamená, že ambície v oblasti klímy musia byť oveľa vyššie než tie, o ktorých dnes diskutuje EÚ, a mestám a regiónom treba poskytnúť nástroje potrebné na prípravu územných riešení. Žiadna adaptačná politika nebude fungovať, pokiaľ sa v nej nezohľadnia potreby, názory a odborné znalosti regiónov a miest.“

Druhé stanovisko , ktoré sa zameriava na vplyv zmeny klímy na regióny a poskytuje prvé hodnotenie zelenej dohody, predstaví v stredu spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) . Tento poslanec Flámskeho parlamentu poukázal na to, že „zelená dohoda bude úspešná, len ak podporí prístup zdola nahor. Žiadame užšiu spoluprácu s Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť, aby stredobodom dohody boli regióny a mestá. Niekoľko regiónov a miest prijalo plány energetickej transformácie alebo miestne zelené dohody. Tieto sa však len zriedka premietajú do národných plánov a stratégií. Navrhujeme, aby nižšie úrovne verejnej správy boli plne zapojené do navrhovania a zavádzania národných plánov obnovy a umožnil sa im väčší a jednoduchší prístup k finančných prostriedkom. Sme pripravení spolupracovať s Komisiou a jej Spoločným výskumným centrom na vytvorení európskeho regionálneho prehľadu s cieľom monitorovať a sledovať pokrok vo vykonávaní právnych predpisov, politík a financovania súvisiacich s klímou a zelenou dohodou na regionálnej úrovni.“

Podkladové informácie

Vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ sa na zasadnutí Európskej rady tento týždeň (10. – 11. decembra) budú usilovať o dosiahnutie dohody o novom cieli EÚ v oblasti znižovania emisií CO 2 do roku 2030. To by EÚ umožnilo predložiť aktualizovaný vnútroštátne stanovený príspevok k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy do konca roka 2020. Európska komisia v pláne cieľov v oblasti klímy do roku 2030 navrhuje znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Európsky výbor regiónov podporuje túto pozíciu.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 (0)473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023