Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri spolupracujú so slovinským predsedníctvom, Komisiou a Európskym parlamentom s cieľom urýchliť realizáciu plánov obnovy EÚ  

Prvé fórum na vysokej úrovni o regionálnej obnove a odolnosti prinieslo návrhy, ako zlepšiť riadenie a zamedziť prekrývaniu s politikou súdržnosti

Vedúci predstavitelia miest a regiónov sa 24. septembra zišli v Lipici (Slovinsko), aby diskutovali o tom, ako včas investovať do obnovy na miestnej úrovni a zabrániť oneskoreniam a prekrývaniu politík EÚ. Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni a slovinský minister financií Andrej Šircelj, ako aj poprední poslanci Európskeho parlamentu zdôraznili, že národné plány obnovy budú úspešné len vtedy, ak sa budú realizovať v spolupráci s regiónmi a mestami.

Fórum na vysokej úrovni zorganizoval Európsky výbor regiónov (VR) spolu so slovinským predsedníctvom Rady EÚ. Predseda VR Apostolos Tzitzikostas vo svojom otváracom príhovore uviedol: „ Zdroje z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti už smerujú do členských štátov. Teraz je našou spoločnou povinnosťou, aby sme každé jedno euro daňových poplatníkov investované do obnovy hospodárstva plne využili. Medzi európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi aktérmi sa musí vytvoriť skutočné partnerstvo, a to i napriek tomu, že zapojenie regiónov a miest nie je dosť jasne stanovené v právnych predpisoch. Výbor pozorne monitoruje využívanie mechanizmu v praxi a jeho koordináciu s politikou súdržnosti. Nemôžeme prehliadať očakávania a potreby našich občanov a prijímať rozhodnutia zhora nadol.

Slovinský minister financií Andrej Šircelj pri tejto príležitosti vyhlásil: „ Som presvedčený, že ak Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti dobre využijeme, môžeme dosiahnuť výborné výsledky. Najlepšie výsledky môže priniesť len inkluzívna spolupráca. Táto kríza nás naučila, ako v ťažkých časoch spolupracovať – na miestnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. A teraz si len predstavme, čo by sme vďaka spolupráci mohli dosiahnuť v priaznivých časoch, a pusťme sa do toho.

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni vyzdvihol „ konštruktívnu angažovanosť VR do formovania konečnej podoby Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti “ a zásadný význam silného partnerstva medzi rôznymi úrovňami riadenia v nasledujúcej fáze. „ Viac ako dve tretiny všetkých národných plánov podpory obnovy a odolnosti sa už dostali do realizačnej fázy. Miestne a regionálne samosprávy budú rozhodujúcimi aktérmi pri premene týchto plánov na skutočnosť a budeme naďalej nabádať členské štáty, aby ich efektívne zapájali, “ potvrdil komisár Gentiloni. „ Zdroje Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a politika súdržnosti sa musia navzájom dopĺňať: kľúčovými slovami v tejto súvislosti sú doplnkovosť a čerpanie prostriedkov .“

Z diskusie tohto fóra sa bude vychádzať pri príprave stanoviska VR o uplatňovaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého spravodajcom je Rob Jonkman (NL/EKR) a ktoré má komisia pre hospodársku politiku (ECON) prijať 29. septembra. Výbor uskutočnil prvé posúdenie prípravy národných plánov obnovy a svoje zistenia o vplyve pandémie na regionálne a miestne komunity zverejní v rámci Výročného regionálneho a miestneho barometra EÚ 2021, ktorý predstaví 12. októbra počas 19. Európskeho týždňa regiónov a miest .

Záznam z otvorenia a prvej panelovej diskusie fóra na vysokej úrovni o obnove a odolnosti si môžete pozrieť tu .

Fórum na vysokej úrovni sa uskutočnilo pri príležitosti výjazdovej schôdze predsedníctva VR v Lipici (Slovinsko). Pred schôdzou predsedníctva bolo v rámci programu VR Mladí volení politici (YEP) zorganizované podujatie o politike súdržnosti, na ktorom sa k mladým miestnym lídrom z celej EÚ pripojili členovia VR, slovinská štátna tajomníčka pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti Monika Kirbiš Rojs, zástupcovia Európskej komisie a ďalší významní rečníci.

Záznam z podujatia YEP s názvom Cohesion as a value – Benefits and costs for young people of transitioning to a post Covid-19 world (Súdržnosť ako hodnota – aké plusy a mínusy prinesie svet po pandémii mladým ľuďom) si môžete pozrieť tu .

Z PRÍSPEVKOV REČNÍKOV FÓRA NA VYSOKEJ ÚROVNI O REGIONÁLNEJ OBNOVE A ODOLNOSTI

(v poradí, v akom rečníci vystúpili):

Podpredseda slovinskej delegácie vo VR a starosta mesta Murska Sobota Aleksander Jevšek (SI/SES) vo svojom príspevku uviedol, že „ účinné využitie každého eura z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do veľkej miery závisí od partnerstva s miestnymi a regionálnymi samosprávami. Ak chceme, aby sa zdroje z nástrojov obnovy a programov politiky súdržnosti využili čo najlepšie, musia národné vlády načúvať mestám a regiónom a dôverovať im, že tieto finančné prostriedky vynaložia transparentne “.

Predseda komisie VR pre hospodársku politiku (ECON) a starosta mestskej časti Clonmel Michael Murphy (IE/EĽS) upozornil, že „ výzvy, ktorým čelíme, nie sú všade rovnaké. V každom európskom regióne, v meste alebo na vidieku majú rôzne podoby a inú intenzitu. Potrebujeme individuálne riešenia zavádzané spolu s miestnou úrovňou. Ak sa bude k obnove pristupovať zhora nadol, mohlo by sa stať, že investície a reformy jednoducho nebudú zodpovedať realite, pokiaľ ide o možnosti a výzvy v praxi “.

Spravodajca VR pre stanovisko o uplatňovaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Rob Jonkman (NL/EKR) vyhlásil, že „ európska obnova a digitálna a udržateľná transformácia závisia od priameho zapojenia miestnych a regionálnych samospráv. Preto musia byť samosprávy systematicky zapájané do zavádzania plánov obnovy. Keďže ich zapojenie je v každom členskom štáte odlišné, musíme sa podeliť o skúsenosti a učiť jeden od druhého“ .

Poslankyňa Európskeho parlamentu a spravodajkyňa pre Nástroj technickej podpory Alexandra Geese (DE/VERTS) poukázala na to, že „ sociálne inkluzívna, zelená a digitálna transformácia predstavuje rôznorodé problémy, ktoré možno vyriešiť len aktívnym zapojením miestnych a regionálnych samospráv. Nástroj technickej podpory poskytuje miestnym a regionálnym samosprávam možnosť získavať poznatky, ktoré potrebujú: požiadať expertov o vypracovanie na mieru šitých stratégií a plánov, organizovať semináre a workshopy alebo sa poučiť z osvedčených postupov ostatných. Sledovanie klímy, rodové rozpočtovanie a riešenia s otvoreným zdrojovým kódom na podporu digitalizovaných a ľahko prístupných orgánov verejnej správy sú len niekoľkými príkladmi početných špecifických riešení, ktoré môže tento nástroj uľahčiť “.

Podpredsedníčka Konferencie okrajových prímorských regiónov ( CPMR ) a hovorkyňa a ministerka autonómneho spoločenstva Murcia zodpovedná za podnikanie, zamestnanosť a univerzity María Del Valle Miguelez Santiago uviedla, že „ regióny sú kľúčovými aktérmi pri dosahovaní klimatických a digitálnych priorít EÚ a majú právomoci súvisiace s mnohými cieľmi plánov obnovy. Keďže regióny dobre poznajú investičné potreby na svojej úrovni, zasluhujú si úlohu v rámci príslušných politických fór, kde sa prijímajú rozhodnutia týkajúce sa prideľovania a využívania finančných prostriedkov na obnovu. Preto môžeme v nadchádzajúcich mesiacoch prispieť k efektívnemu využívaniu európskych finančných prostriedkov a pomôcť dosiahnuť požadované ciele “.

Členka skupiny VR Zelená dohoda na miestnej úrovni Hanna Zdanowska (PL/E/ĽS) upozornila, že „ 75 % občanov EÚ žije vo veľkomestách, ktoré produkujú najviac emisií skleníkových plynov. Sú však aj centrami a zdrojmi opatrení a inovácií v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu. Celosvetové fórum o opatreniach v oblasti klímy, ktoré sa bude konať v Glasgowe, ponúka vedúcim predstaviteľom regiónov a miest veľkú príležitosť ukázať, čo môžu mestá a regióny urobiť na dosiahnutie klimatickej neutrality a čo už v tomto smere robia “.

Slovinský minister pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti Zvone Černač vyhlásil, že „ hlavným cieľom a zároveň aj výzvou je vytvoriť rámec, ktorým sa zabezpečí súčinnosť medzi krátkodobými a dlhodobými nástrojmi a zjednodušia implementačné postupy. Kľúčovú úlohu by pri tom spolu s národnými vládami mali zohrávať miestne a regionálne samosprávy “.

Predsedníčka komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Isabelle Boudineau (FR/SES) pripomenula, že „ Európa vynaložila bezprecedentné úsilie na obmedzenie sociálnych a hospodárskych dôsledkov pandémie. Peniaze však nie sú všetko. Dôležitá je aj metóda: v súvislosti s politikou súdržnosti sa výborne osvedčilo partnerstvo a viacúrovňové riadenie. Renacionalizácia európskych politík prostredníctvom plánu obnovy nie je riešenie. V záujme ochrany občanov a MSP dôverujme regiónom “.

Juraj Droba (SK/EKR), spravodajca stanoviska VR o zapojení miestnych a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na roky 2021 – 2027, zdôraznil, že „ partnerstvo je spolu so subsidiaritou najdôležitejšou zásadou z pohľadu miest a regiónov a musíme zabezpečiť, aby sa plne uplatňovalo vo všetkých štádiách nového programového obdobia “.

Predsedníčka komisie VR pre prírodné zdroje (NAT) Ulrika Landergren (SE/RENEW E.) upozornila, že „ už niekoľko rokov sa prehlbujú rozdiely medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, pokiaľ ide o pozornosť, ktorá sa im venuje, aj o dostupné zdroje. S poľutovaním možno konštatovať, že Európska komisia prijala svoju dlhodobú víziu rozvoja vidieka až po stanovení programov financovania do roku 2027. VR bude túto víziu podporovať, ale nemôžeme čakať do roku 2028. Priepastné rozdiely medzi vidieckymi a mestskými oblasťami musíme preklenúť už teraz“.

Spravodajca stanoviska VR o stratégii pre MSP Eddy van Hijum (NL/EĽS) na margo partnerstva vyhlásil: „ Ako miestne a regionálne samosprávy môžeme byť partnermi Európskej komisie, pretože udržiavame kontakty s MSP a miestnymi organizáciami, ako sú obchodné komory. Ak chceme dosiahnuť stanovené ciele a vyjsť z krízy COVID-19 silnejší, musíme byť v tejto transformácii partnermi. Všetci, počnúc tou najmenšou MSP v našom regióne až po Európsku komisiu, musíme prispieť svojím dielom k tomu, aby bola táto transformácia úspešná .“

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023