Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Financovanie vlny obnovy: podpora zamestnanosti a úspor energie v EÚ  

Európska komisia a Európsky výbor regiónov spájajú sily, aby urýchlili modernizáciu verejných a súkromných budov v miestnych a regionálnych spoločenstvách v celej EÚ.

Obnova fondu budov EÚ je kľúčom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050, ale aj k zvýšeniu zamestnanosti pri oživení po pandémii COVID-19. Hoci 75 % budov v EÚ možno označiť za energeticky neúčinné, ročne sa z nich renovuje iba 1 %. Na budovy pripadá 40 % spotreby energie v EÚ a sú zdrojom 36 % emisií skleníkových plynov. Odhaduje sa, že vďaka vlne obnovy bude možné vytvoriť do roku 2030 v odvetví stavebníctva 160 000 dodatočných pracovných miest. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ešte viac zdôraznila, že je potrebné zlepšiť naše budovy a odstrániť energetickú chudobu, ktorej stále čelí približne 40 miliónov občanov EÚ.

Na stretnutí s názvom Financovanie vlny obnovy diskutovali zástupcovia EÚ, miestni a regionálni lídri, ako aj experti z celej EÚ o výzvach a príležitostiach financovania pre mestá a regióny v snahe urýchliť modernizáciu fondu budov. Cieľom vlny obnovy je odstrániť prekážky brániace renovácii budov, ako sú napríklad štrukturálne a administratívne prekážky, nedostatok investícií, zlyhania trhu, regulačné prekážky a nedostatok odborných znalostí.

Ako v tejto súvislosti uviedol na úvod diskusie starosta Sevilly a predseda komisie ENVE  VR a pracovnej skupiny pre zelenú dohodu – going local ( Green Deal Going Local ) Juan Espadas (ES/SES) , „ dnes už vieme, že obrovskou súčasťou boja proti klimatickým zmenám bude oprava nášho fondu budov. Vlna obnovy, ktorá je jedným z pilierov Európskej zelenej dohody, je príležitosťou dosiahnuť, aby boli naše verejné budovy, ako sú školy a nemocnice, sociálne bývanie, ako aj naše domovy udržateľnejšie, ekologickejšie a energeticky efektívnejšie. Predpokladom úspechu tejto naozaj rozsiahlej mestskej revolúcie je financovanie, no nejde len o otázku finančných prostriedkov.“ Musíme udržať klimatické a sociálne ciele v rovnováhe, aby sa zaručilo, že sa na nikoho nezabudne.“

Bývalý predseda regiónu Toskánsko (2010 – 2020), spravodajca stanoviska VR na tému Vlna obnovy ( informácie o stanovisku ) a člen zastupiteľstva mesta Signa (Florencia) Enrico Rossi (IT/SES) konštatoval, že „ 17 % Európanov žije v preplnených domoch a najmenej 34 miliónov občanov trpí energetickou chudobou. Vlna obnovy musí posilniť solidaritu, sociálne začlenenie a boj proti chudobe zvýšením investícií do energeticky účinného verejného a sociálneho bývania. Dosah zdravotnej krízy na hospodárstvo je mimoriadne závažný. Podpora verejných investícií v stavebníctve bude mať kľúčovú úlohu v rámci oživenia po pandémii COVID-19.“

Návrh stanoviska VR o Vlne obnovy sa má prijať na nasledujúcej schôdzi komisie ENVE 1. februára , pričom konečné znenie by malo byť prijaté na plenárnom zasadnutí v marci 2021.

Starostka obce Selnica ob Dravi, podpredsedníčka pracovnej skupiny pre financovanie a investície v rámci FEDARENE a riaditeľka agentúry ENERGAP Vlasta Krmejl (SI/EĽS) zdôraznila, že „ energetické agentúry v celej Európe sú pripravené pretaviť vlnu obnovy do konkrétnych programov, ktoré budú stimulovať rozsiahle investície. Títo sprostredkovatelia s verejným mandátom pôsobiaci na trhu poskytujú technickú podporu obciam, regiónom, podnikom a občanom a dokážu spájať zainteresované strany a úrovne verejnej správy. Majú kompetencie a odborné znalosti v oblasti budov, technológie, hodnotových reťazcov, ako aj skúsenosti so štruktúrovaním modelov financovania z viacerých zdrojov.“

Generálny riaditeľ pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Navarra Mikel Irujo (ES/EA) vyhlásil: „ Máme veľmi pozitívne skúsenosti s partnerstvom v oblasti energetickej efektívnosti v rámci Urbánnej agendy. Niektoré z opatrení, ktoré sme predložili, zohľadnila Európska komisia v návrhu o vlne obnovy, napríklad potrebu vytvoriť jednotné kontaktné miesto, ktoré by občanom umožnilo aktívne sa zapojiť do udržateľnej energetickej transformácie.“

Medzi pozvanými rečníkmi bol okrem iných aj člen kabinetu komisárky EÚ pre energetiku Kadri Simson a zástupcovia GR ENER , GR REGIO  a  EASME . Zástupca EIB pripomenul, že len verejné investície nebudú stačiť na preklenutie nedostatku investícií, ktorý v súčasnosti existuje v oblasti energetickej efektívnosti. Minulý týždeň obnovili VR a EIB svoju spoluprácu prostredníctvom spoločného akčného plánu na rok 2021 .

Všetky členské štáty EÚ majú vypracovať dlhodobé vnútroštátne stratégie obnovy, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou ich národných energetických a klimatických plánov (NEKP) . Úspech vnútroštátnych stratégií obnovy bude do veľkej miery závisieť od spolupráce s miestnymi a regionálnymi samosprávami, pretože tie často vlastnia alebo spravujú rozsiahle fondy budov a sú zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií v EÚ. Z nedávnej konzultácie (január 2021) VR a  CEMR však žiaľ vyplýva, že „mnohé vlády členských štátov EÚ nezapájajú regióny a mestá do prípravy plánov obnovy na obdobie po skončení pandémie COVID-19“ .

Súvislosti:

Financovanie vlny obnovy je podujatie v rámci iniciatívy zelená dohoda – going local. Ako súčasť priority VR zameranej na budovanie odolných komunít je zelená dohoda – going local iniciatívou, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Táto iniciatíva bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . S cieľom inšpirovať a urýchliť opatrenia má iniciatíva zelená dohoda – going local online mapu s 200 osvedčenými postupmi.

Vlnu obnovy spustila Európska komisia 14. októbra 2020 svojím oznámením Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok . Je jednou z kľúčových súčastí plánu Európskej zelenej dohody .

Cieľom vlny obnovy je odstrániť prekážky renovácie budov. Skupina finančných inštitúcií pre energetickú efektívnosť ( EEFIG ) identifikovala šesť druhov prekážok: štrukturálne prekážky, informačné bariéry, zlyhania trhu, nedostatok odborných znalostí, kombinácia faktorov, ktoré sťažujú zhromažďovanie projektov a/alebo vykonávanie účinnejších diaľkových prístupov, a regulačné prekážky. Všetky tieto prekážky majú priamy vplyv na miestne a regionálne samosprávy a obmedzujú ich kapacitu investovať vo väčšej miere do projektov v oblasti energetickej efektívnosti.

Spolu s dekarbonizáciou odvetvia dopravy a ekologizáciou miest je obnova fondu budov v EÚ jednou z hlavných priorít zelenej dohody , a to nielen vzhľadom na svoj potenciál pomôcť znížiť spotrebu energie a súčasne aj emisie CO 2 , ale aj ako hnacia sila udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Sektor stavebníctva vytvára najviac pracovných miest na milión investovaných eur ( IEA 2020 ).

Tento týždeň hostí skupina SES Európskeho výboru regiónov sériu podujatí s názvom Housing for All: Time for Europe to Deliver (Bývanie pre všetkých: Európa musí splniť svoj sľub).

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINANCING-THE-RENOVATION-WAVE.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023