Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Laureátmi ocenenia Podnikateľský región roka 2020 sú Gdansk /Pomoransko (Poľsko), Göteborg (Švédsko) a región Navarra (Španielsko)  

Európsky výbor regiónov (VR) udeľuje označenie Podnikateľský región roka (EER) regiónom s najpresvedčivejšou a najviac výhľadovo zameranou podnikateľskou víziou. Vďaka svojim brilantným stratégiám a odhodlaniu podporovať podnikateľskú činnosť na svojom území ocenenie tento rok získali mesto Gdansk spolu s Pomoranským vojvodstvom, podnikateľský región Göteborg a autonómna oblasť Navarra.

Víťazom zablahoželal predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz . Podľa jeho slov „tento ročník EER svedčí o tom, že ak sa podnikateľskej komunite umožní rozvoj, môžu regióny a mestá vytvárať pracovné miesta a fungovať ako sociálna štruktúra Európy. Víťazi sú pre všetkých nás inšpiráciou, pretože dokazujú, že vďaka spolupráci, inovatívnemu mysleniu a vytváraniu vhodných podmienok na miestnej úrovni sú hnacou silou udržateľného rastu v Európe.“

„Od počiatku iniciatívy EER bolo toto ocenenie udelené 27 územným celkom z 15 krajín EÚ. Boli medzi nimi väčšie aj menšie regióny, metropolitné i vidiecke oblasti, rozvinutejšie aj menej rozvinuté regióny, územné celky s centrálnou polohou, ako aj vzdialenejšie a okrajovejšie oblasti. Všetky z nich už preukázali, že regióny a mestá zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore podnikania a inovácií a vytváraní podmienok pre udržateľný rast a pracovné miesta v Európskej únii,“ uviedol prvý podpredseda VR Markku Markkula na otvorení slávnostného odovzdávania cien.

Mesto Gdansk/Pomoranské vojvodstvo, Poľsko

Spoločné úsilie mesta Gdansk a Pomoranského vojvodstva vychádza z uceleného súboru činností zameraných na podporu rastu. Demografické zmeny a starnutie obyvateľstva sú pre tento región výzvou rovnako, ako aj pre ďalšie územné celky v Poľsku. Základom stratégie EER Gdanska a Pomoranska je nábor kvalifikovaných pracovníkov, rozvoj ich zručností a investície do podnikania. Porota tento región vybrala na základe jeho impozantného súboru cielených opatrení zameraných na prilákanie, rozvoj a udržanie talentov, podporu začínajúcich podnikov a inovatívnych MSP a vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikania.

„Naše heslo Sloboda, solidarita, rovnosť a otvorenosť znamená oveľa viac než len vznešené ideály, pretože je založené na konkrétnej činnosti na podporu rastu. Gdansk a Pomoransko podporujú každú fázu rozvoja podnikania: od vzdelávania cez posilňovanie propodnikateľských postojov, pomoc pri zakladaní nových podnikov až po poskytovanie podpory na rozvoj podnikania, zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov a podnecovanie spolupráce a expanzie na nové zahraničné trhy. Toto všetko je jadrom akčného plánu na rozvoj podnikania 2020,“ vyhlásili zástupca primátorky mesta Gdansk Alan Aleksandrowicz a maršálek Pomoranského vojvodstva Mieczysław Struk .

Podnikateľský región Göteborg, Švédsko

Tento región je vďaka ohromnému mestskému rozvoju a investíciám do infraštruktúry jedným z najrýchlejšie rastúcich metropolitných regiónov v Európe. Jeho stratégia EER sa zameriava na zlepšenie podnikateľského prostredia a vytváranie lepších podmienok pre rozvoj MSP. Tento dokument zahŕňa šesť strategických oblastí: ponuka zručností, príťažlivosť, infraštruktúra a dostupnosť, využívanie pôdy, podnikateľské prostredie a inovatívnosť.

„Sme skutočne hrdí na to, že sme získali ocenenie Podnikateľský región roka 2020. Podnikateľský región Göteborg má jednu z najlepších európskych stratégií na podporu podnikania. Základom nášho úspechu je však otvorenosť regiónu voči podnikateľom a jeho ochota vypočuť si ich, riešiť výzvy spolu s minimálne 35 zainteresovanými stranami a postupovať spoločne s cieľom dosiahnuť a udržať priaznivé podnikateľské prostredie. Vďaka tejto vzácnej schopnosti spolupráce sa nám do roku 2035 podarí vytvoriť 120 tisíc nových pracovných miest. Toto významné ocenenie nás bude inšpirovať a motivovať k tomu, aby sme aj naďalej vytrvalo uplatňovali jednu z najlepších európskych stratégií v oblasti podnikania,“ zdôraznil Axel Josefsson , predseda Združenia miestnych samospráv regiónu Göteborg a predseda výkonnej rady mesta Göteborg.

Autonómna oblasť Navarra, Španielsko

Autonómna oblasť Navarra patrí v Španielsku v rámci podpory podnikania medzi priekopnícke regióny a jej cieľom je zvýšiť mieru podnikateľskej činnosti medzi miestnymi obyvateľmi. Tento región v súčasnosti vypracováva svoj plán v oblasti podnikania na roky 2020 – 2022, v ktorom budú stanovené cielené opatrenia potrebné na ďalšie zvyšovanie miery prežitia podnikov, ročného rastu a ukazovateľov miery podnikateľskej činnosti. Región zaviedol Stratégiu pre inteligentnú špecializáciu – Navarra S3 , ktorej hlavnými piliermi sú podpora podnikania, zníženie regulačného zaťaženia, prístup k financiám a na trhy a internacionalizácia.

„Vláda autonómnej oblasti Navarra sa zasadzuje za to, aby bol tento región sociálne a územne súdržný, otvorený a prepojený a aby v ňom pôsobili tvoriví a podnikaví ľudia, ktorí sa zapájajú do moderného a konkurencieschopného hospodárstva. Pre takéto hospodárstvo je charakteristický silný priemysel a odhodlanie chrániť životné prostredie, zlepšovať zdravie a kvalitu života a posilniť transparentnosť a dôveru, aby sa tento región stal vzorom v oblasti udržateľného rozvoja,“ podčiarkol podpredseda vlády autonómnej oblasti Navarra Manu Ayerdi .

Ocenenie Podnikateľský región roka 2020

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) je projekt, v ktorom sa každoročne vyhľadávajú a oceňujú tri územné celky EÚ s výnimočnou a inovatívnou podnikateľskou stratégiou, a to bez ohľadu na ich veľkosť, bohatstvo alebo právomoci. Územiam s najdôveryhodnejším, najviac výhľadovo zameraným a najsľubnejším plánom sa na nasledujúci rok udelí označenie Podnikateľský región roka (EER).

Porota udeľujúca EER zložená z členov VR, zástupcov inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a územných združení bude počas roku 2020 monitorovať uplatňovanie ocenených regionálnych stratégií, aby víťazom poskytla objektívny pohľad zvonku, pokiaľ ide o ich politiky a pokrok, ktorý v priebehu roka dosiahli. Laureáti ocenenia EER 2020 sa môžu o svoje hlavné úspechy a dosiahnuté výsledky podeliť a prediskutovať ich s ostatnými regionálnymi a miestnymi samosprávami v rámci siete EER.

Fotografie z podujatia sú k dispozícii na stránke flickr.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

tel.: +32 2 282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Zdieľať :