Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Bez silnej politiky súdržnosti a skutočného partnerstva medzi aktérmi na úrovni EÚ, členských štátov, regiónov, miest a obcí sa obnova Európy skončí fiaskom  

Celoeurópska koalícia upozorňuje členské štáty, že v rámci kompromisnej podoby rozpočtu EÚ a plánu obnovy sa musia zachovať investície do regiónov a miest

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 oslabuje hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť Európy a jej schopnosť zabezpečiť ekologickejšiu, inkluzívnu a inteligentnú transformáciu smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Preto združenie #CohesionAlliance, t. j. koalícia združujúca vyše 12 000 signatárov z celej EÚ, vyzýva členské štáty EÚ, aby podporili silný viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 a plány obnovy. VFR a plány obnovy musia podporovať súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie a kľúčový cieľ všetkých jej politík a investícií. Tieto požiadavky boli zahrnuté do vyhlásenia , ktoré bolo 14. júla, tri dni pred začiatkom zasadnutia Európskej rady v Bruseli, predložené počas videokonferencie komisárke EÚ pre súdržnosť Elise Ferreirovej a predsedovi výboru REGI v Európskom parlamente Younousovi Omarjeemu.

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 ukázala, že solidarita, zodpovednosť a súdržnosť sú teraz potrebné viac, než kedykoľvek predtým, aby sa zabezpečilo, že v Európskej únii sa na nikoho nezabudne. Združenie #CohesionAlliance požaduje silnú, účinnú a flexibilnú politiku súdržnosti, ktorá bude vychádzať z dlhodobého výhľadu a zásad partnerstva a v rámci ktorej budú do všetkých opatrení na podporu obnovy zahrnuté miestne a regionálne samosprávy. To pomôže naštartovať a obnoviť hospodárstvo, podporiť udržateľnosť a posilniť územnú a sociálnu súdržnosť v Európskej únii.

Návrhy, ktoré predložila Komisia a predseda Európskej rady Charles Michel, idú správnym smerom. Naliehavo vyzývame členské štáty, aby v danej situácii postupovali jednotne a urýchlene prijali primeraný rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a spoľahlivý plán obnovy, ktoré by našim komunitám pomohli prekonať krízu a stať sa odolnejšími, udržateľnejšími a inkluzivnejšími. Je to v priamom záujme všetkých krajín EÚ, a to aj tých, ktoré pre našu Úniu požadujú slabšie investičné kapacity, avšak z výhod jednotného trhu ťažia najviac, “ vyhlásil predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas . Ako dodal, „ výbor spojil svoje sily so všetkými aktérmi na úrovni EÚ, jednotlivých štátov, regiónov, miest a obcí, aby sme spoločne povedali nie centralizácii, rozpočtovým škrtom a nesplniteľným lehotám na implementáciu, ktoré oslabujú dosah investícií EÚ. Jediným spôsobom, ako dosiahnuť, aby boli občania na prvom mieste, a zároveň podporiť obnovu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne, je zvýšiť súdržnosť a odolnosť mobilizáciou všetkých politík a nástrojov EÚ.

Predsedovia zakladajúcich partnerských organizácií #CohesionAlliance odovzdali obnovené vyhlásenie európskej komisárke pre súdržnosť a reformy Elise Ferreirovej a predsedovi výboru REGI Európskeho parlamentu Younousovi Omarjeemu.

Ako uviedla komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová , „ v hospodárskej prognóze Komisie uverejnenej minulý týždeň sa upozorňuje, že recesia bude hlbšia, než sa očakávalo, jej dôsledky budú devastujúce, pričom rozdiely a nerovnosti sa ešte viac prehĺbia. A práve preto potrebujeme silnú politiku súdržnosti a spravodlivú a súdržnú obnovu. Ideu súdržnosti badať vo všetkých návrhoch Komisie na podporu obnovy: v hojnosti prostriedkov na politiku súdržnosti a v zohľadnení koncepcie súdržnosti vo fonde obnovy aj inde. Za to som bojovala a aj naďalej budem bojovať. Spoliehame sa na Vás, že budete lobovať vo svojich krajinách a regiónoch. Čas sa nám kráti, musíme konať rýchle, aby sa informácie dostali medzi ľudí, aby sme vypracovali naše plány a programy a zabezpečili, aby sa na žiaden región nezabudlo.

Podľa predsedu výboru REGI Európskeho parlamentu Younousa Omarjeeho kríza Európu podlomila, a preto je nevyhnutný plán obnovy a ambiciózny rozpočet. Krátkodobú obnovu musí dopĺňať dosahovanie dlhodobých cieľov, najmä hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Vyzývame Radu, aby sa jednotne dohodla na silnom rozpočte. Takisto je nevyhnutné, aby mali regióny k plánu obnovy priamy prístup a aby bolo možné ho demokraticky kontrolovať. To sú požiadavky Európskeho parlamentu.

K združeniu #CohesionAlliance sa môžu podpísaním nového vyhlásenia pridať všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe silnej politiky súdržnosti EÚ. Vyzývame všetkých 12 000 signatárov pôvodného vyhlásenia, aby opätovne potvrdili svoj politický záväzok tým, že budú zvyšovať informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti a potrebe silnej politiky súdržnosti v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a pláne obnovy.

Príhovory, ktoré odzneli na konferencii (v abecednom poradí): Celé podujatie si môžete znovu pozrieť na tomto odkaze .

  • Predsedníčka Združenia európskych pohraničných regiónov (AEBR) a poslankyňa zastupiteľstva regiónu Pohjanmaa Ann-Sofi Backgren zdôraznila, že v rámci nového VFR a fondu obnovy je potrebná silnejšia politika súdržnosti, v ktorej by sa bral ohľad na európske územia čeliace osobitným ťažkostiam, ako sú napríklad pohraničné, horské, okrajové regióny, ostrovy a ďalšie prímorské regióny. Takisto by sa mali zohľadniť ďalšie obmedzenia, ako je riedke osídlenie a/alebo starnúce obyvateľstvo, únik mozgov, nedostatočná infraštruktúra a verejné služby, a samozrejme aj všeobecné výzvy, konkrétne klimatické a demografické zmeny, prechod na udržateľnejšie formy rozvoja a zdroje energie, optimálna digitalizácia a odolnosť voči globálnym hrozbám, ako je COVID-19. Mnohé pohraničné regióny sužujú viaceré z týchto problémov naraz, pričom existujú aj ďalšie ťažkosti súvisiace s čoraz intenzívnejšiu potrebou koordinácie rôznych vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré by sa mohli na hraniciach susediacich štátov dostať do kolízie.

  • Poslankyňa zastupiteľstva regiónu Toskánsko a hovorkyňa pre územný rozvoj Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) Ilaria Bugetti na tému súdržnosti poznamenala, že „ politika súdržnosti EÚ ako nástroj solidarity bude mať zásadný význam nielen pre obnovu, ale aj pre prípravu na budúcnosť. Podporí perspektívu dlhodobejšieho rozvoja, pomôže zvýšiť odolnosť našich spoločností a prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.

  • Predsedníčka komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov a podpredsedníčka francúzskeho regiónu Nouvelle-Aquitaine Isabelle Boudineau podotkla, že „ EÚ potrebuje silný rozpočet a ambiciózny plán obnovy, aby sa mohla pripraviť na budúcnosť . Ak chceme vybudovať udržateľnú a súdržnú európsku spoločnosť, zásadný význam má transformácia na zelené a digitálne hospodárstvo. Nemôžeme obetovať naše dlhodobé ciele núdzovým opatreniam. Jedinou možnosťou je solidarita. Naše hlavy štátov a predsedov vlád čaká 17. a 18. júla nesmierne zodpovedná úloha. My na miestnej a regionálnej úrovni potrebujeme výsledky už teraz. EÚ musí dokázať, že je schopná ich dosiahnuť. Teraz ide o samotný európsky projekt a my nemôžeme európskych občanov opäť sklamať.

  • Ministerka pre otázky predsedníctva a ministerka vnútra, spravodlivosti a pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Kantábria a členka Konferencie okrajových prímorských regiónov (CPMR) Paula Fernández upozornila, že „ chceme, aby mal plán obnovy EÚ silný územný rozmer. Znepokojuje nás možnosť, že regionálne samosprávy nebudú dostatočne zapojené do činnosti fondu na podporu obnovy a odolnosti. Ak sa nezohľadnia osobitné územné potreby a nebude zaručená naša účasť na vypracovávaní národných plánov, potom hrozí, že fond na podporu obnovy a odolnosti bude mať menší dosah, než sa očakáva. Miestne a regionálne samosprávny totiž vedia, aké sú investičné potreby, lepšie ako ktokoľvek iný a môžu zásadným spôsobom prispieť k posilneniu demokratickej a politickej zodpovednosti nástroja na podporu obnovy ako celku. Takisto je nevyhnutné, aby sa fondy na obnovu a štrukturálne fondy navzájom dopĺňali a náležite koordinovali a aby jedným z ich hlavných cieľov bola aj naďalej územná súdržnosť.

  • Predseda Valónskeho parlamentu a predseda pracovnej skupiny pre verejné investície Konferencie európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE) Jean-Claude Marcourt vyjadril názor, že „ výzva rozpočtu na roky 2021 – 2027 je zásadná najmä v súvislosti s emisiou európskych dlhopisov, rozšírením zelenej dohody a skutočnou solidaritou v celej Európskej únii, s osobitnou podporou tým, ktorých zdravotná, ale aj hospodárska a sociálna kríza zasiahla najviac.

  • Zástupkyňa primátora Madridu a členka siete EUROCITIES Begoña Villacís sa v tejto súvislosti vyslovila, že „ máme príležitosť pretvoriť budúcnosť našich miest tým, že zabezpečíme, aby sa hlavná pozornosť sústredila na dobré životné podmienky občanov a ochranu ich práv. Práve v mestách sa tieto výzvy spájajú a na ich riešení sa už začalo pracovať. Dlhodobá obnova po pandémii COVID-19 si však bude vyžadovať úzku spoluprácu medzi všetkými úrovňami riadenia, pričom bude potrebné využívať existujúce nástroje, ako napríklad politiku súdržnosti EÚ, a hľadať nové spôsoby tvorby verejných politík na základe potrieb občanov.

Kontext:

V snahe zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti Európsky výbor regiónov založil spolu s významnými združeniami regiónov a miest – Združením európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združením európskych regiónov (AER), Konferenciou európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Radou európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferenciou okrajových prímorských regiónov (CPMR) a  EUROCITIES v októbri 2017 združenie #CohesionAlliance. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 12 000 jednotlivých signatárov, 121 regiónov, 135 miest a vyšších územných celkov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023