Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Bez silnej politiky súdržnosti a skutočného partnerstva medzi aktérmi na úrovni EÚ, členských štátov, regiónov, miest a obcí sa obnova Európy skončí fiaskom  

Celoeurópska koalícia upozorňuje členské štáty, že v rámci kompromisnej podoby rozpočtu EÚ a plánu obnovy sa musia zachovať investície do regiónov a miest

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 oslabuje hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť Európy a jej schopnosť zabezpečiť ekologickejšiu, inkluzívnu a inteligentnú transformáciu smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Preto združenie #CohesionAlliance, t. j. koalícia združujúca vyše 12 000 signatárov z celej EÚ, vyzýva členské štáty EÚ, aby podporili silný viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 a plány obnovy. VFR a plány obnovy musia podporovať súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie a kľúčový cieľ všetkých jej politík a investícií. Tieto požiadavky boli zahrnuté do vyhlásenia , ktoré bolo 14. júla, tri dni pred začiatkom zasadnutia Európskej rady v Bruseli, predložené počas videokonferencie komisárke EÚ pre súdržnosť Elise Ferreirovej a predsedovi výboru REGI v Európskom parlamente Younousovi Omarjeemu.

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 ukázala, že solidarita, zodpovednosť a súdržnosť sú teraz potrebné viac, než kedykoľvek predtým, aby sa zabezpečilo, že v Európskej únii sa na nikoho nezabudne. Združenie #CohesionAlliance požaduje silnú, účinnú a flexibilnú politiku súdržnosti, ktorá bude vychádzať z dlhodobého výhľadu a zásad partnerstva a v rámci ktorej budú do všetkých opatrení na podporu obnovy zahrnuté miestne a regionálne samosprávy. To pomôže naštartovať a obnoviť hospodárstvo, podporiť udržateľnosť a posilniť územnú a sociálnu súdržnosť v Európskej únii.

Návrhy, ktoré predložila Komisia a predseda Európskej rady Charles Michel, idú správnym smerom. Naliehavo vyzývame členské štáty, aby v danej situácii postupovali jednotne a urýchlene prijali primeraný rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a spoľahlivý plán obnovy, ktoré by našim komunitám pomohli prekonať krízu a stať sa odolnejšími, udržateľnejšími a inkluzivnejšími. Je to v priamom záujme všetkých krajín EÚ, a to aj tých, ktoré pre našu Úniu požadujú slabšie investičné kapacity, avšak z výhod jednotného trhu ťažia najviac, “ vyhlásil predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas . Ako dodal, „ výbor spojil svoje sily so všetkými aktérmi na úrovni EÚ, jednotlivých štátov, regiónov, miest a obcí, aby sme spoločne povedali nie centralizácii, rozpočtovým škrtom a nesplniteľným lehotám na implementáciu, ktoré oslabujú dosah investícií EÚ. Jediným spôsobom, ako dosiahnuť, aby boli občania na prvom mieste, a zároveň podporiť obnovu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne, je zvýšiť súdržnosť a odolnosť mobilizáciou všetkých politík a nástrojov EÚ.

Predsedovia zakladajúcich partnerských organizácií #CohesionAlliance odovzdali obnovené vyhlásenie európskej komisárke pre súdržnosť a reformy Elise Ferreirovej a predsedovi výboru REGI Európskeho parlamentu Younousovi Omarjeemu.

Ako uviedla komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová , „ v hospodárskej prognóze Komisie uverejnenej minulý týždeň sa upozorňuje, že recesia bude hlbšia, než sa očakávalo, jej dôsledky budú devastujúce, pričom rozdiely a nerovnosti sa ešte viac prehĺbia. A práve preto potrebujeme silnú politiku súdržnosti a spravodlivú a súdržnú obnovu. Ideu súdržnosti badať vo všetkých návrhoch Komisie na podporu obnovy: v hojnosti prostriedkov na politiku súdržnosti a v zohľadnení koncepcie súdržnosti vo fonde obnovy aj inde. Za to som bojovala a aj naďalej budem bojovať. Spoliehame sa na Vás, že budete lobovať vo svojich krajinách a regiónoch. Čas sa nám kráti, musíme konať rýchle, aby sa informácie dostali medzi ľudí, aby sme vypracovali naše plány a programy a zabezpečili, aby sa na žiaden región nezabudlo.

Podľa predsedu výboru REGI Európskeho parlamentu Younousa Omarjeeho kríza Európu podlomila, a preto je nevyhnutný plán obnovy a ambiciózny rozpočet. Krátkodobú obnovu musí dopĺňať dosahovanie dlhodobých cieľov, najmä hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Vyzývame Radu, aby sa jednotne dohodla na silnom rozpočte. Takisto je nevyhnutné, aby mali regióny k plánu obnovy priamy prístup a aby bolo možné ho demokraticky kontrolovať. To sú požiadavky Európskeho parlamentu.

K združeniu #CohesionAlliance sa môžu podpísaním nového vyhlásenia pridať všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe silnej politiky súdržnosti EÚ. Vyzývame všetkých 12 000 signatárov pôvodného vyhlásenia, aby opätovne potvrdili svoj politický záväzok tým, že budú zvyšovať informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti a potrebe silnej politiky súdržnosti v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a pláne obnovy.

Príhovory, ktoré odzneli na konferencii (v abecednom poradí): Celé podujatie si môžete znovu pozrieť na tomto odkaze .

  • Predsedníčka Združenia európskych pohraničných regiónov (AEBR) a poslankyňa zastupiteľstva regiónu Pohjanmaa Ann-Sofi Backgren zdôraznila, že v rámci nového VFR a fondu obnovy je potrebná silnejšia politika súdržnosti, v ktorej by sa bral ohľad na európske územia čeliace osobitným ťažkostiam, ako sú napríklad pohraničné, horské, okrajové regióny, ostrovy a ďalšie prímorské regióny. Takisto by sa mali zohľadniť ďalšie obmedzenia, ako je riedke osídlenie a/alebo starnúce obyvateľstvo, únik mozgov, nedostatočná infraštruktúra a verejné služby, a samozrejme aj všeobecné výzvy, konkrétne klimatické a demografické zmeny, prechod na udržateľnejšie formy rozvoja a zdroje energie, optimálna digitalizácia a odolnosť voči globálnym hrozbám, ako je COVID-19. Mnohé pohraničné regióny sužujú viaceré z týchto problémov naraz, pričom existujú aj ďalšie ťažkosti súvisiace s čoraz intenzívnejšiu potrebou koordinácie rôznych vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré by sa mohli na hraniciach susediacich štátov dostať do kolízie.

  • Poslankyňa zastupiteľstva regiónu Toskánsko a hovorkyňa pre územný rozvoj Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) Ilaria Bugetti na tému súdržnosti poznamenala, že „ politika súdržnosti EÚ ako nástroj solidarity bude mať zásadný význam nielen pre obnovu, ale aj pre prípravu na budúcnosť. Podporí perspektívu dlhodobejšieho rozvoja, pomôže zvýšiť odolnosť našich spoločností a prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.

  • Predsedníčka komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov a podpredsedníčka francúzskeho regiónu Nouvelle-Aquitaine Isabelle Boudineau podotkla, že „ EÚ potrebuje silný rozpočet a ambiciózny plán obnovy, aby sa mohla pripraviť na budúcnosť . Ak chceme vybudovať udržateľnú a súdržnú európsku spoločnosť, zásadný význam má transformácia na zelené a digitálne hospodárstvo. Nemôžeme obetovať naše dlhodobé ciele núdzovým opatreniam. Jedinou možnosťou je solidarita. Naše hlavy štátov a predsedov vlád čaká 17. a 18. júla nesmierne zodpovedná úloha. My na miestnej a regionálnej úrovni potrebujeme výsledky už teraz. EÚ musí dokázať, že je schopná ich dosiahnuť. Teraz ide o samotný európsky projekt a my nemôžeme európskych občanov opäť sklamať.

  • Ministerka pre otázky predsedníctva a ministerka vnútra, spravodlivosti a pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Kantábria a členka Konferencie okrajových prímorských regiónov (CPMR) Paula Fernández upozornila, že „ chceme, aby mal plán obnovy EÚ silný územný rozmer. Znepokojuje nás možnosť, že regionálne samosprávy nebudú dostatočne zapojené do činnosti fondu na podporu obnovy a odolnosti. Ak sa nezohľadnia osobitné územné potreby a nebude zaručená naša účasť na vypracovávaní národných plánov, potom hrozí, že fond na podporu obnovy a odolnosti bude mať menší dosah, než sa očakáva. Miestne a regionálne samosprávny totiž vedia, aké sú investičné potreby, lepšie ako ktokoľvek iný a môžu zásadným spôsobom prispieť k posilneniu demokratickej a politickej zodpovednosti nástroja na podporu obnovy ako celku. Takisto je nevyhnutné, aby sa fondy na obnovu a štrukturálne fondy navzájom dopĺňali a náležite koordinovali a aby jedným z ich hlavných cieľov bola aj naďalej územná súdržnosť.

  • Predseda Valónskeho parlamentu a predseda pracovnej skupiny pre verejné investície Konferencie európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE) Jean-Claude Marcourt vyjadril názor, že „ výzva rozpočtu na roky 2021 – 2027 je zásadná najmä v súvislosti s emisiou európskych dlhopisov, rozšírením zelenej dohody a skutočnou solidaritou v celej Európskej únii, s osobitnou podporou tým, ktorých zdravotná, ale aj hospodárska a sociálna kríza zasiahla najviac.

  • Zástupkyňa primátora Madridu a členka siete EUROCITIES Begoña Villacís sa v tejto súvislosti vyslovila, že „ máme príležitosť pretvoriť budúcnosť našich miest tým, že zabezpečíme, aby sa hlavná pozornosť sústredila na dobré životné podmienky občanov a ochranu ich práv. Práve v mestách sa tieto výzvy spájajú a na ich riešení sa už začalo pracovať. Dlhodobá obnova po pandémii COVID-19 si však bude vyžadovať úzku spoluprácu medzi všetkými úrovňami riadenia, pričom bude potrebné využívať existujúce nástroje, ako napríklad politiku súdržnosti EÚ, a hľadať nové spôsoby tvorby verejných politík na základe potrieb občanov.

Kontext:

V snahe zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti Európsky výbor regiónov založil spolu s významnými združeniami regiónov a miest – Združením európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združením európskych regiónov (AER), Konferenciou európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Radou európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferenciou okrajových prímorských regiónov (CPMR) a  EUROCITIES v októbri 2017 združenie #CohesionAlliance. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 12 000 jednotlivých signatárov, 121 regiónov, 135 miest a vyšších územných celkov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :