Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestám a regiónom EÚ treba dať prostriedky na ochranu pracovných miest a sociálnych práv  

Člen Komisie Schmit a VR sú pripravení podporiť rozvoj zručností a vytváranie pracovných miest na miestnej úrovni

EÚ a jej členské štáty musia dať svojim mestám a regiónom prostriedky na ochranu pracovných miest a sociálnych práv: to je výzva Európskeho výboru regiónov (VR) v snahe zamedziť ničivým sociálnym dôsledkom pandémie COVID-19. Zhromaždenie miestnych a regionálnych zástupcov EÚ takisto žiada, aby sa posilnila základňa zručností v záujme obnovy a aby sa pomohlo regionálnym a miestnym samosprávam pri riadení ekologickej a digitálnej transformácie.

Výročný regionálny a miestny barometer VR za rok 2020 poukazuje na to, že kríza COVID-19 mimoriadne zasiahla príjmy samostatne zárobkovo činných osôb, osôb zamestnaných na dobu určitú a zamestnancov na kratší pracovný čas, medzi ktorými je veľa mladých ľudí, migrantov a iných zraniteľných skupín. Obzvlášť negatívny dosah na zamestnanosť sa očakáva najmä v regiónoch, ktoré sú do veľkej miery závislé od cestovného ruchu, kde by mohlo byť ohrozených až 40 % pracovných miest. Barometer takisto ukazuje, že 43 % Európanov by chcelo, aby miestne a regionálne samosprávy mali väčší vplyv na politiku zamestnanosti a sociálnu politiku.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas vyhlásil: „Regióny a mestá v celej Európe konali počas pandémie COVID-19 rýchlo a rozhodne, aby pomohli všetkým, ktorí to potrebujú. Teraz musí Európa zamerať svoje úsilie na boj proti chudobe a nezamestnanosti, najmä proti rastúcej nezamestnanosti mladých. Je to nevyhnutné, ak chceme mať silnú sociálnu Európu, ktorá na nikoho a na žiadne miesto nezabudne.“

Predseda Tzitzikostas oznámil, že v snahe podporiť zosúladenie zručností a pracovných miest a miestne hospodárstvo konkrétnymi opatreniami budú výbor a GR Európskej komisie pre zamestnanosť spolu s regiónmi a mestami pracovať na tom, aby sa zaviedli online burzy lokálnych pracovných miest.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit na plenárnom zasadnutí VR 14. októbra uviedol: „Musíme sa pozviechať z bezprecedentnej krízy a na to potrebujeme regióny. Naše opatrenia zamerané na mladých ľudí a rozvoj zručností musia priniesť výsledky v praxi. Európsky pilier sociálnych práv je a bude kompasom nášho úsilia zabezpečiť občanom lepšiu budúcnosť. Preto sme sa s predsedom VR dohodli na posilnení spolupráce mojich oddelení a Európskeho výboru regiónov. Táto spolupráca je príležitosťou ukázať občanom, že sa plne angažujeme a počúvame ich požiadavky.“

Na plenárnom zasadnutí tento týždeň bolo prijaté aj stanovisko na tému Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie , ktoré pripravuje cestu akčnému plánu na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv . Spravodajkyňa stanoviska a predsedníčka komisie SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava, uviedla: „Pandémia COVID-19 poukázala na to, že je naliehavé odstrániť digitálnu priepasť a jej obrovské dôsledky na sociálne práva, keďže obmedzený prístup k novým technológiám a informačnej spoločnosti vedie k novým formám sociálneho vylúčenia. Digitálna súdržnosť je neoddeliteľnou súčasťou spravodlivých transformácií a základným kameňom územnej a sociálnej súdržnosti. Opatrenia na obnovu musia byť zamerané aj na sociálny rozmer ekologickej a digitálnej transformácie. Uhlíkovo neutrálne hospodárstvo budúcnosti si vyžaduje spravodlivý trh práce, ktorý bude založený na dôstojných pracovných miestach, silnej sociálnej ochrane a pracovných príležitostiach v blízkosti miesta bydliska.“

So zreteľom na oznámenie Európskej komisie zverejnené v januári VR zdôrazňuje, že Fond na spravodlivú transformáciu , ktorý má podporovať ekologickú transformáciu v najzraniteľnejších regiónoch, by mal byť v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv. Zároveň opakuje svoju výzvu na lepšiu koordináciu hospodárskej a sociálnej politiky medzi európskou a národnou úrovňou v kontexte európskeho semestra a žiada, aby sa zaručilo, že miestne a regionálne samosprávy budú do tejto koordinácie zapojené prostredníctvom spoločného riadenia založeného na zásade subsidiarity.

VR takisto vyzdvihuje kľúčovú úlohu sociálnych partnerov v súčasnom kontexte čoraz väčšej digitalizácie pracovných štruktúr. Vyzýva preto, aby sa aktualizovali európske pravidlá upravujúce pracovné podmienky a pracovný čas vrátane ustanovenia, ktorým by sa zaviedlo právo odpojiť sa.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
29.06.2022