Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestám a regiónom EÚ treba dať prostriedky na ochranu pracovných miest a sociálnych práv  

Člen Komisie Schmit a VR sú pripravení podporiť rozvoj zručností a vytváranie pracovných miest na miestnej úrovni

EÚ a jej členské štáty musia dať svojim mestám a regiónom prostriedky na ochranu pracovných miest a sociálnych práv: to je výzva Európskeho výboru regiónov (VR) v snahe zamedziť ničivým sociálnym dôsledkom pandémie COVID-19. Zhromaždenie miestnych a regionálnych zástupcov EÚ takisto žiada, aby sa posilnila základňa zručností v záujme obnovy a aby sa pomohlo regionálnym a miestnym samosprávam pri riadení ekologickej a digitálnej transformácie.

Výročný regionálny a miestny barometer VR za rok 2020 poukazuje na to, že kríza COVID-19 mimoriadne zasiahla príjmy samostatne zárobkovo činných osôb, osôb zamestnaných na dobu určitú a zamestnancov na kratší pracovný čas, medzi ktorými je veľa mladých ľudí, migrantov a iných zraniteľných skupín. Obzvlášť negatívny dosah na zamestnanosť sa očakáva najmä v regiónoch, ktoré sú do veľkej miery závislé od cestovného ruchu, kde by mohlo byť ohrozených až 40 % pracovných miest. Barometer takisto ukazuje, že 43 % Európanov by chcelo, aby miestne a regionálne samosprávy mali väčší vplyv na politiku zamestnanosti a sociálnu politiku.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas vyhlásil: „Regióny a mestá v celej Európe konali počas pandémie COVID-19 rýchlo a rozhodne, aby pomohli všetkým, ktorí to potrebujú. Teraz musí Európa zamerať svoje úsilie na boj proti chudobe a nezamestnanosti, najmä proti rastúcej nezamestnanosti mladých. Je to nevyhnutné, ak chceme mať silnú sociálnu Európu, ktorá na nikoho a na žiadne miesto nezabudne.“

Predseda Tzitzikostas oznámil, že v snahe podporiť zosúladenie zručností a pracovných miest a miestne hospodárstvo konkrétnymi opatreniami budú výbor a GR Európskej komisie pre zamestnanosť spolu s regiónmi a mestami pracovať na tom, aby sa zaviedli online burzy lokálnych pracovných miest.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit na plenárnom zasadnutí VR 14. októbra uviedol: „Musíme sa pozviechať z bezprecedentnej krízy a na to potrebujeme regióny. Naše opatrenia zamerané na mladých ľudí a rozvoj zručností musia priniesť výsledky v praxi. Európsky pilier sociálnych práv je a bude kompasom nášho úsilia zabezpečiť občanom lepšiu budúcnosť. Preto sme sa s predsedom VR dohodli na posilnení spolupráce mojich oddelení a Európskeho výboru regiónov. Táto spolupráca je príležitosťou ukázať občanom, že sa plne angažujeme a počúvame ich požiadavky.“

Na plenárnom zasadnutí tento týždeň bolo prijaté aj stanovisko na tému Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie , ktoré pripravuje cestu akčnému plánu na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv . Spravodajkyňa stanoviska a predsedníčka komisie SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava, uviedla: „Pandémia COVID-19 poukázala na to, že je naliehavé odstrániť digitálnu priepasť a jej obrovské dôsledky na sociálne práva, keďže obmedzený prístup k novým technológiám a informačnej spoločnosti vedie k novým formám sociálneho vylúčenia. Digitálna súdržnosť je neoddeliteľnou súčasťou spravodlivých transformácií a základným kameňom územnej a sociálnej súdržnosti. Opatrenia na obnovu musia byť zamerané aj na sociálny rozmer ekologickej a digitálnej transformácie. Uhlíkovo neutrálne hospodárstvo budúcnosti si vyžaduje spravodlivý trh práce, ktorý bude založený na dôstojných pracovných miestach, silnej sociálnej ochrane a pracovných príležitostiach v blízkosti miesta bydliska.“

So zreteľom na oznámenie Európskej komisie zverejnené v januári VR zdôrazňuje, že Fond na spravodlivú transformáciu , ktorý má podporovať ekologickú transformáciu v najzraniteľnejších regiónoch, by mal byť v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv. Zároveň opakuje svoju výzvu na lepšiu koordináciu hospodárskej a sociálnej politiky medzi európskou a národnou úrovňou v kontexte európskeho semestra a žiada, aby sa zaručilo, že miestne a regionálne samosprávy budú do tejto koordinácie zapojené prostredníctvom spoločného riadenia založeného na zásade subsidiarity.

VR takisto vyzdvihuje kľúčovú úlohu sociálnych partnerov v súčasnom kontexte čoraz väčšej digitalizácie pracovných štruktúr. Vyzýva preto, aby sa aktualizovali európske pravidlá upravujúce pracovné podmienky a pracovný čas vrátane ustanovenia, ktorým by sa zaviedlo právo odpojiť sa.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023