Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ nedosiahne 2050 klimatickú neutralitu bez zvýšenia svojich energetických a klimatických cieľov  
Mestá a regióny EÚ uprednostňujú fond pre spravodlivú transformáciu určený uhoľným regiónom, ktorý by fungoval nezávisle od kohéznych fondov. Zároveň podporujú zámer Fínska dosiahnuť dohodu EÚ o klimatickej neutrálnosti do roku 2050.

Keďže zmena klímy a dekarbonizácia sú v rámci ekologického dohovoru prioritou novej Európskej komisie, Európsky výbor regiónov prijal sériu stanovísk týkajúcich sa programu EÚ v oblasti klímy. Zahŕňajú odporúčania na riešenie prechodu na čistú energiu v uhoľných regiónoch a zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do národných energetických a klimatických plánov do roku 2030. Na plenárnom zasadnutí venovanom budúcnosti politiky súdržnosti členovia vyjadrili svoju podporu osobitnému fondu na pomoc uhoľným regiónom, ako aj zapojeniu miestnych a regionálnych samospráv do rozhodovania o investíciách. Mestá a regióny EÚ sú za to, aby sa urýchlila lokalizácia cieľov udržateľného rozvoja a upozorňujú, že pokiaľ sa súčasné energetické a klimatické ciele nezvýšia, Európe sa klimatickú neutrálnosť nepodarí dosiahnuť do roku 2050.

Členovia prijali stanovisko na tému Udržateľná Európa do roku 2030 – opatrenia v nadväznosti na ciele udržateľného rozvoja OSN, ekologickú transformáciu a Parížsku dohodu o zmene klímy , ktoré sa zameriava na pilier „Planéta“ Agendy OSN 2030 . Agenda obsahuje ciele spojené s ekologickou a klimatickou transformáciou. Členovia zdôrazňujú, že okrem vyčlenenia adekvátnych zdrojov je naliehavo potrebné, aby sa „lokalizovali“ ciele udržateľného rozvoja, čo bude zahŕňať aj vymedzenie miestnych a regionálnych cieľov, čiastkových cieľov a ukazovateľov pokroku.

Spravodajkyňa Sirpa Hertell (FI/EĽS) , členka rady mesta Espoo uviedla: „Ciele udržateľného rozvoja dosiahneme iba vtedy, ak úroveň EÚ a vnútroštátna úroveň budú spolupracovať s mestami a regiónmi. Je v našej moci zmeniť tieto ciele lokálne pomocou udržateľných projektov. Moje mesto Espoo je toho konkrétnym príkladom.“ Odhaduje sa, že 65 % zo 169 čiastkových cieľov zahrnutých do 17 cieľov udržateľného rozvoja nie je možné dosiahnuť bez zapojenia miestnych a regionálnych samospráv ( OECD ).

Ako predpoklad splnenia cieľov udržateľného rozvoja členovia požadujú úplnú súdržnosť politík a účinné viacúrovňové riadenie, ktoré zahŕňa formálne zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do plánovania, vykonávania, monitorovania, vykazovania a overovania na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. Členovia sa zhodujú v tom, že je nevyhnutné ukončiť dotácie na fosílne palivá a zaviesť silné trhové stimuly pre väčší objem investícií do čistých technológií. Počas nového funkčného obdobia 2019 – 2024 sa bude VR usilovať o prehĺbenie spolupráce s medziskupinou Európskeho parlamentu pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj a príslušnými výbormi EP v snahe urýchliť realizáciu lokálnych cieľov udržateľného rozvoja.

Spravodajca József Ribányi (HU/EĽS) predstavil stanovisko na tému Vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie: INECP ako nástroj prístupu miestneho a územného riadenia k otázke klímy a aktívnej a pasívnej energie . Podpredseda zastupiteľstva Tolnianskej župy uviedol, že „miestne a regionálne samosprávy disponujú priamymi kompetenciami v kľúčových odvetviach súvisiacich s energetickou transformáciou. Spravujeme rozsiahle fondy budov a dopravné siete, zabezpečujeme územné plánovanie a využívanie pôdy a môžeme zvýšiť decentralizovanú výrobu energie. Miestne a regionálne samosprávy sú preto nevyhnutné pri realizácii cieľov národných energetických a klimatických plánov .“

VR vyzýva členské štáty, aby ešte viac zapájali miestne a regionálne samosprávy do vymedzovania a budúceho vykonávania svojich národných energetických a klimatických plánov, ako sa stanovuje v  nariadení o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. Okrem toho zhromaždenie miest a regiónov EÚ navrhuje spolu s Európskou komisiou vytvoriť a koordinovať stálu platformu, ktorá by spájala zástupcov členských štátov, miestne a regionálne samosprávy a členov VR v záujme lepšej spolupráce a súdržnosti so zreteľom na dosiahnutie energetických a klimatických cieľov EÚ do roku 2030 a klimatickej neutrálnosti do roku 2050.

Členovia tiež prijali stanovisko na tému Vykonávanie Parížskej dohody prostredníctvom inovatívnej a udržateľnej transformácie energetiky na regionálnej a miestnej úrovni . Spravodajca Witold Stępień (PL/EĽS) uviedol, že „na realizáciu cieľov Parížskej dohody o klíme a ambicióznych cieľov v oblasti emisií na ochranu klímy potrebujeme spravodlivú energetickú transformáciu. Úspešní budeme iba vtedy, ak v rozsiahlej miere zapojíme miestne a regionálne samosprávy, ktoré môžu účinnejšie realizovať a podnecovať iniciatívy a očakávania občanov a podnikov.“

VR opakuje svoju požiadavku, aby sa zvýšil cieľ EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov zo 40 % na 50 %, zvýšil cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na 40 % a stanovili ambicióznejšie ciele v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré sú jediným spôsobom, ako do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Na doplnenie stanoviska spravodajcu Stępieńa členovia prijali stanovisko na tému Sociálno-ekonomická štrukturálna transformácia uhoľných regiónov v Európe spravodajcu Marka Speicha (DE/EĽS) , štátneho tajomníka spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti. Členovia sa zhodli na tom, že je potrebné zriadiť osobitný fond na podporu hospodárskej transformácie uhoľných regiónov a zmiernenie sociálno-ekonomických ťažkostí, ktoré táto transformácia môže priniesť. Členovia sú si tiež zajedno v tom, že hoci by osobitný fond súvisel s  riadením politiky súdržnosti , prostriedky naň by sa nemali odpočítať zo súčasného rozpočtu politiky súdržnosti.

Prechod na čistú energiu v uhoľných regiónoch a v energeticky náročných regiónoch je kľúčovým aspektom dekarbonizácie Európy a nevyhnutným predpokladom plnenia záväzkov EÚ vyplývajúcich z Parížskej dohody o zmene klímy. Takmer štvrtina celkovej elektrickej energie v EÚ sa vyrába z uhlia, pričom v baniach a elektrárňach je v tomto odvetví zamestnaných 240 000 pracovníkov v 41 regiónoch a 12 krajinách EÚ ( EK ).

Členovia VR jednomyseľne prijali stanovisko na tému Inteligentné mestá: nová výzva v oblasti spravodlivého prechodu na klimatickú neutrálnosť: ako uplatňovať ciele udržateľného rozvoja v skutočnom živote? Spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec Flámskeho parlamentu, upozornil, že „mestá a spoločenstvá zohrávajú dôležitú úlohu pri prechode na klimaticky neutrálnu a biologicky rozmanitú Európu efektívne využívajúcu zdroje. Musíme vytvoriť viac lepších príležitostí na pomoc a podporu miestnych a regionálnych aktérov v tomto vývoji. Bude potrebný prístup zdola nahor s inteligentnými opatreniami, ktoré sa odvíjajú od miestnej spolupráce. Táto inkluzívnosť je rovnako potrebná na odstránenie digitálnej priepasti, aby sa zabezpečilo, že pri prechode na digitálnu spoločnosť sa nezabudne na najzraniteľnejšie skupiny.“ Prijaté stanovisko reaguje na žiadosť o vypracovanie stanoviska zo strany fínskeho predsedníctva Rady EÚ.

Podkladové informácie

Fotografie zo 136. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov sú dostupné tu

Kliknutím na tento odkaz sa Vám otvorí fotoalbum Európskeho týždňa regiónov a miest .

Polovica svetovej populácie žije v mestách a v roku 2050 tento podiel pravdepodobne dosiahne 70 %. Mestá spotrebúvajú až 80 % energie a produkujú takmer rovnaký podiel globálnych emisií skleníkových plynov. Miestne samosprávy plnia kľúčovú úlohu, pretože zodpovedajú za viac ako 70 % opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a až 90 % opatrení na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Pokiaľ ide o hospodárske prínosy opatrení v oblasti klímy, OSN poukazuje na to, že investície do opatrení na zníženie emisií uhlíka v mestách na celom svete sa v horizonte do roku 2050 vrátia najmenej v objeme 23,9 bilióna dolárov .

Štúdia VR (september 2019). Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy (Financovanie opatrení v oblasti klímy (časť 2): mestá a regióny investujú do energetiky).

Štúdia VR (september 2019). The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission (Úloha miestnych a regionálnych samospráv v národných energetických a klimatických plánoch so zreteľom na odporúčania Európskej komisie).

Zmena klímy: čas konať , vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov Karla-Heinza Lambertza pri príležitosti samitu OSN o klíme 23. septembra 2019 v New Yorku.

Európa nedosiahne klimatickú neutralitu do roku 2050 bez zapojenia svojich miest a regiónov

Tohtoročný Európsky týždeň regiónov a miest (7. – 10. októbra) zahŕňa vyše 50 podujatí zameraných na transformáciu energetiky, boj proti zmene klímy, biodiverzitu a obehové hospodárstvo. Program podujatia nájdete tu.

Najnovšie správy o činnosti komisie ENVE si môžete prečítať tu .

Kontakt: David Crous david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023