Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Priority miest a regiónov EÚ v oblasti životného prostredia, energetiky a klímy na rok 2019  
Miestne a regionálne samosprávy sú odhodlané vyvíjať tlak na členské štáty, aby zvýšili úroveň ambícií v oblasti klímy, stanovili ciele v rámci znižovania energetickej chudoby a zahrnuli mestá a regióny do národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré majú byť vypracované do konca roka.

Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) v Európskom výbore regiónov (VR) prijala svoj pracovný program na rok 2019. Okrem ochrany životného prostredia a biodiverzity bol medzi jeho hlavné priority zaradený aj prechod Európy na čistú energiu, energetická chudoba, zmena klímy a vykonávanie Parížskej dohody. Pracovný program komisie ENVE bude zameraný na ciele trvalo udržateľného rozvoja a medziodvetvový plán do roku 2030, ktorého zámerom je dosiahnuť lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť na celom svete.

Pod vedením predsedu regiónu Apúlia Michele Emiliana (IT/SES) členovia diskutovali o stratégii klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050, ktorú Európska komisia zverejnila v novembri 2018. Predseda Emiliano uviedol, že „ide o najambicióznejší pokus EÚ oživiť politickú agendu v situácii, keď v našej spoločnosti eskaluje napätie. Zvrátiť globálne otepľovanie nemožno len na úrovni miest, regiónov či jednotlivých krajín, pretože toto úsilie si vyžaduje rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Musíme prepojiť obce, regióny, národné parlamenty a Európsku úniu, aby sme spoločne stanovili, ktoré opatrenia treba postupne ukončiť a ktoré si vyžadujú ďalšie investície. Toto stanovisko musí odrážať skutočnú situáciu v našich regiónoch a  úlohu, ktorú pri realizácii tejto stratégie môžu a musia zohrávať mestá a regióny.“ Stanovisko VR na tému Stratégia klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 bude predmetom konzultácie so zainteresovanými stranami , ktorá sa uskutoční v utorok 29. januára. Konzultáciu bude viesť Michele Emiliano, ktorý je spravodajcom tohto stanoviska. Návrh stanoviska bude prijatý na schôdzi komisie ENVE 4. apríla a na plenárnom zasadnutí VR 26. – 27. júna 2019.

Členovia ďalej diskutovali o stanovisku na tému Viacúrovňové riadenie a medzisektorová spolupráca zameraná na boj proti energetickej chudobe , ktorého spravodajkyňou je Kata Tüttő (HU/SES) . Zástupkyňa budapeštianskeho 12. obvodu v tejto súvislosti vyhlásila, že „je načase stanoviť spoločné ciele zamerané na odstránenie problému energetickej chudoby v Európe. Musíme bezodkladne zvážiť znepokojujúce sociálne a zdravotné dôsledky energetickej chudoby a nájsť trvalé a udržateľné riešenia.“ Spravodajkyňa zdôraznila význam činnosti v rámci Dohovoru primátorov a starostov, a to najmä preto, že boj proti energetickej chudobe je jednou z jeho priorít. Poukázala na skutočnosť, že približne 57 miliónov Európanov nemá dostatočné vykurovanie a 52 miliónov ľudí nedokáže platiť účty za energiu načas. Konzultácia so zainteresovanými stranami v súvislosti s týmto stanoviskom sa uskutoční 7. februára 2019. Konečné prijatie sa predpokladá na plenárnom zasadnutí VR 26. – 27. júna 2019.

Predmetom diskusie členov boli aj výsledky konferencie COP 24 správa IPCC o vplyve globálneho oteplenia o 1,5 °C .

Ako podotkol starosta mesta Schiedam a predseda komisie ENVE Cor Lamers (NL/EĽS) , „niet pochýb o tom, že sa nám v Katoviciach podarilo zviditeľniť miestne samosprávy. Jasným dôkazom je odporúčanie vládam členských štátov, aby zohľadňovali výsledky dialógov Talanoa a zapojili orgány na nižšej ako celoštátnej úrovni do koncipovania a realizácie stratégií v oblasti klímy. V najbližších mesiacoch musíme byť veľmi aktívni, rozšíriť naše politické posolstvá a posilniť spoluprácu so všetkými relevantnými subjektmi. Opakujeme, že je nevyhnutné, aby si jednotlivé krajiny stanovili ambicióznejšie ciele v oblasti klímy, a sme presvedčení, že k ich úspešnému dosiahnutiu nás môžu doviesť len spoločné kroky prijímané na všetkých úrovniach.“

Andrew Cooper (UK/EA) , poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve a spravodajca stanoviska VR na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 v tejto súvislosti zdôraznil, že „je nevyhnutné obhajovať výsledky konferencie COP 24 a priamu výzvu adresovanú vládam jednotlivých krajín, aby do vypracovávania svojich národných akčných plánov zapojili miestne a regionálne samosprávy.“ Poslankyňa Európskeho parlamentu Jytte Guteland (SE/S&D) vyzdvihla úspešnú spoluprácu s VR počas konferencie COP 24 a zdôraznila, že dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej dohode si bude vyžadovať viac takéhoto spoločného úsilia.

Slávnostné otvorenie Zeleného týždňa 2019 sa tento rok uskutoční na pozvanie člena VR a maršálka Mazovského vojvodstva Adama Struzika (PL/EĽS) 13. mája vo Varšave. Zelený týždeň sa bude konať od 13. do 17. mája a zameria sa na uplatňovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Poslanec zastupiteľstva obce Bettembourg Roby Biwer (LU/SES) informoval o svojej účasti na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite , ktoré sa uskutočnilo v novembri 2018 v Šarm aš-Šajchu (Egypt). „Naša prítomnosť bola nesmierne užitočná a ocenená. Nielenže bolo mimoriadne pozitívne prijaté stanovisko VR na tému Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na obdobie po roku 2020 , ktoré bolo rozdané účastníkom, aby o ňom mohli diskutovať, no navyše našiel obrovskú odozvu náš návrh začleniť prínos biodiverzity a ekosystémových služieb pre ľudské zdravie do nových cieľov na obdobie po Aiči od roku 2020 do roku 2030.“ Stanovisko spravodajcu Robyho Biwera na tému Príspevok miest a regiónov EÚ k 14. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2020 prijal VR na svojom 131. plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 8. až 10. októbra 2018 v Bruseli. Odporúčania predložené v stanovisku predstaví spravodajca 30. januára 2019 medziskupine Európskeho parlamentu pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj.

Komisia ENVE vymenovala spravodajcov týchto troch nových stanovísk :

Sirpa Hertell (FI/EĽS) , členka zastupiteľstva mesta Espoo, bude spravodajkyňou nelegislatívneho stanoviska na tému Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN vrátane Parížskej dohody o zmene klímy .

Witold Stępień (PL/EĽS) , v rokoch 2010 až 2018 maršálek Lodžského vojvodstva a v súčasnosti poslanec zastupiteľstva Lodžského vojvodstva, bude spravodajcom stanoviska VR z vlastnej iniciatívy na tému Vykonávanie Parížskej dohody prostredníctvom inovačnej a udržateľnej energetickej transformácie na regionálnej a miestnej úrovni .

Podpredseda zastupiteľstva Tolnianskej župy József Ribányi (HU/EĽS) bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska VR z vlastnej iniciatívy na tému Vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie: integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy ako nástroj prístupu miestneho a územného riadenia k otázke klímy a aktívnej a pasívnej energie .

Nasledujúca schôdza komisie ENVE sa uskutoční 4. apríla v Bruseli.

Na nasledujúcom plenárnom zasadnutí, ktoré sa bude konať 6. a 7. februára 2019 , budú členovia VR diskutovať a hlasovať o stanovisku spravodajcu Cora Lamersa (NL/EĽS) na tému Príprava 8. environmentálneho akčného programu (EAP) .

Podkladové informácie

Fotografie z 22. schôdze komisie ENVE sú k dispozícii tu . Kliknutím na príslušný odkaz sa Vám otvorí internetová stránka program rokovania .

Čistá planéta pre všetkých – dlhodobá európska strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Úplné znenie stratégie (len v angličtine ), ktoré Európska komisia zverejnila 28. novembra 2018. Tlačová správa EK .

Správa Ceny a náklady na energiu v Európe | 9. januára 2019, Európska komisia.

Prečítajte si najdôležitejšie informácie o účasti VR na COP 24 súhrnnú tlačovú správu o konferencii COP 24 .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022