Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ: škrty v politike súdržnosti ohrozia sľuby EÚ o sociálnom pokroku  

Rok po vyhlásení Európskeho piliera sociálnych práv zostáva nezodpovedaná kľúčová otázka: Ako splniť sľuby hláv štátov a predsedov vlád, ku ktorým sa zaviazali na sociálnom samite v Göteborgu v novembri 2017? Na medziinštitucionálnej konferencii, ktorú v pondelok usporiadal Európsky výbor regiónov (VR), dali zástupcovia regiónov a miest komisárke EÚ Marianne Thyssen jasne najavo, že politika súdržnosti EÚ musí aj naďalej podporovať vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv s aktívnym zapojením miestnych a regionálnych orgánov.

„EÚ sa musí vždy snažiť posilniť postavenie svojich občanov vytváraním dôstojných pracovných miest a ochranou zdravia a zároveň zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Európsky pilier sociálnych práv urobil zo sociálneho zabezpečenia a začlenenia znovu ústrednú tému programu EÚ, ale na ich dosiahnutie je potrebný spoločný záväzok na všetkých úrovniach riadenia. Teraz viac než kedykoľvek predtým potrebujeme ambiciózny rozpočet EÚ a silnú politiku súdržnosti po roku 2020. Regióny a mestá sú pripravené obnoviť Európu, ale zníženie alebo centralizácia fondov EÚ, najmä Európskeho sociálneho fondu, naše ambície zabrzdí,“ uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz .

Podľa európskej komisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen : „môžeme naše politiky vykonávať na miestnej úrovni, avšak výzvy, ktorým čelíme, sú európske, či dokonca celosvetové. Výboru regiónov sa darí prekonávať tento problém: pomáhate nám rozmýšľať kontinentálne, a konať lokálne. Európsky pilier sociálnych práv robí to isté. Rieši kontinentálne výzvy prostredníctvom opatrení, ktoré sú nielen európske, ale aj národné, regionálne a miestne.“

Keďže VR sa domnieva, že sociálne práva by mali byť rovnocenné s hospodárskymi právami, vyzval, aby sa do zmlúv EÚ začlenila kapitola o sociálnom pokroku a aby sa zaviedli záväzné sociálne ciele pre členské štáty. Je tiež presvedčený, že hodnotiaca tabuľka, ktorá podporuje Európsky pilier sociálnych práv, by mala obsahovať územné údaje s cieľom riešiť regionálne rozdiely. Regióny a mestá tiež požadujú väčšiu mobilizáciu v prospech zručností a vzdelávania s cieľom podporiť investície do ľudského kapitálu a zlepšiť súlad medzi zručnosťami a potrebami trhu práce.

„Sociálne a hospodárske rozdiely medzi európskymi regiónmi a v rámci nich sú príčinou závažných demografických zmien, úniku mozgov, prisťahovalectva a populizmu. S primeraným financovaním a so silnou politickou vôľou sa sociálny pilier môže stať zbraňou proti nerovnosti a izolácii a môže poskytnúť osobám, ktoré nemali toľko šťastia ako my, potrebné vzdelanie a zručnosti, ktoré im umožnia pohybovať sa na konkurenčnom trhu práce a stať sa aktívnymi a produktívnymi členmi svojich komunít,“ pripomenul predseda komisie VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) a predseda vlády autonómnej oblasti La Rioja José Ignacio Ceniceros (ES/EĽS).

Ako konštatoval primátor mesta Altenkirchen a  spravodajca VR pre Európsky pilier sociálnych práv Heinz-Joachim Höfer (DE/SES),„na to, aby sa zásady piliera stali skutočnosťou pre všetkých Európanov, očakávame oveľa väčšie ambície a rýchle kroky zo strany Európskej komisie. Stále čakáme na európsku stratégiu pre cenovo dostupné bývanie, európsky plán proti chudobe na zníženie počtu obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a primerané opatrenia na ochranu pracovníkov platforiem. Je dokonca oveľa znepokojujúcejšie, že plánované škrty rozpočtu na obdobie 2021 – 2027, ako napríklad v prípade Európskeho sociálneho fondu, budú brániť úspešnému vykonávaniu piliera obzvlášť v zaostávajúcich regiónoch.“

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu Maria João Rodrigues (PT/S&D) tiež zdôraznila, že „budúci rozpočet EÚ by mal prispieť k dosiahnutiu záväzkov z Göteborgu: vybudovať spravodlivejšiu Európu a posilniť sociálny rozmer EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu 2019. Miestne a sociálne orgány by mali byť riadne zapojené do prípravy a vykonávania budúcich rozpočtových programov. Vďaka svojim osobitným znalostiam o miestnych a regionálnych potrebách sú špecifickými partnermi pre efektívne vykonávanie sociálneho piliera.“

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ zastupoval hlavný poradca Andrä Rupprechter , ktorý podčiarkol, že vďaka úsiliu o hospodársku a sociálnu konvergenciu sa európske hospodárstvo môže stať stabilnejším a produktívnejším.

Ako na záver konštatoval predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier , „EHSV a VR musia spojiť svoje sily, ak chceme, aby tento pilier prispel k blahu všetkých občanov. Obidve inštitúcie majú najlepšie postavenie na to, aby posúdili vykonávanie z územného hľadiska a hľadiska občianskej spoločnosti. Stojíme pred naliehavou potrebou riešiť kontroverznú nerovnosť a priniesť zmeny, ktoré občania netrpezlivo očakávajú.“

Fotogaléria

Ďalšie informácie:

Európska komisia navrhuje na budúce rozpočtové obdobie 2021 – 2027 flexibilnejšiu a jednoduchšiu verziu súčasného Európskeho sociálneho fondu zlúčením množstva existujúcich fondov a programov. Nový Európsky sociálny fond plus bude podporovať zásady Európskeho piliera sociálnych práv a vykonávanie odporúčaní v rámci európskeho semestra. Celková úroveň financovania sa však zníži približne o 6 %. Návrh stanoviska VR , ktoré sa má prijať na decembrovom plenárnom zasadnutí (spravodajkyňa Susana Díaz Pacheco, ES/SES, predsedníčka vlády autonómnej oblasti Andalúzia), obsahuje tiež varovanie pred centralizáciou riadenia fondu na úkor miestnych a regionálnych orgánov.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023