Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zapojte sa do nášho prieskumu o vykonávaní dohôd o voľnom obchode! Prieskum bude prebiehať do 28. októbra 2019.  

​​Obchodné dohody EÚ s tretími krajinami sa týkajú viac ako 70 trhov vo svete a ponúkajú spoločnostiam EÚ vrátane MSP nové príležitosti. Od vývozu EÚ závisí takmer 36 miliónov pracovných miest, z ktorých najmenej 6 miliónov priamo vytvorili exportujúce MSP. Prosperita Európy závisí viac než v prípade väčšiny ostatných svetových regiónov od prístupu k zahraničným trhom a tento trend sa bude len ďalej zvyšovať. Do roku 2020 sa 90 % svetového rastu bude tvoriť mimo EÚ.

Napriek nedávnemu výraznému zlepšeniu, pokiaľ ide o sprostredkovanie výhod plynúcich z obchodných dohôd našim európskym podnikom, ako je každoročné uverejnenie správy o vykonávaní dohôd EÚ o voľnom obchode a zriadenie partnerstva pre prístup na trh, treba ešte viac posilniť vzájomnú súhru príslušných aktérov. Príliš veľa európskych podnikov stále nie je informovaných o obchodných dohodách EÚ ani dostatočne poučených, ako ich využívať v praxi.

Obchodné komory a regionálne orgány sú základnými prvkami na zlepšenie vykonávania v celej Európskej únii, keďže sú najbližšie k miestnym podnikom a dokážu poskytovať informácie prispôsobené regionálnym špecifikám. V snahe zistiť, aké sú potreby a požiadavky v každom regióne, Vás VR a Eurochambres vyzývajú, aby ste sa zapojili do tohto prieskumu.

Prieskum sa zameriava na významnejšie dohody o voľnom obchode (tie, ktoré sú účinné aj tie, ktoré boli uzavreté, ale ešte nenadobudli účinnosť) a bude trvať do polovice októbra. Výsledky budú prezentované na spoločnom seminári VR a Eurochambres v novembri 2019.

Výsledky prieskumu budú takisto podkladom pre stanovisko VR, ktoré preskúma rozsiahlejšie výzvy, ktorým čelí obchodná politika EÚ, ako aj spôsoby, ako by mohli verejné orgány a MSP využívať obchodné dohody a profitovať z nich.

Vyplniť dotazník

  • Prieskum je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Jazyk si môžete zvoliť kliknutím na rozbaľovacie menu na pravej strane obrazovky.
  • Prieskum bude prebiehať do 28. októbra 2019 (do 24.00 hod.).
  • Všetky odpovede budú mať dôverný charakter.
  • Bližšie informácie Vám poskytne: econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Zdieľať: