Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Dohodu o rozpočte EÚ a fonde na obnovu hospodárstva treba dosiahnuť do júna, oneskorenie predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a súdržnosť občanov v Európe  

V nadväznosti na videokonferenciu členov Európskej rady, ktorá sa konala 23. apríla, požaduje združenie Cohesion Alliance — celoeurópska aliancia zasadzujúca sa za silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020 –, aby politika súdržnosti zostala prioritou v rámci diskusií o stratégii obnovy v kontexte pandémie Covid-19 a aby sa zároveň zohľadnili potreby a skúsenosti regiónov a miest.

Boj proti pandémii Covid-19 a opätovné naštartovanie európskeho hospodárstva sú pretekmi s časom. Akékoľvek ďalšie oneskorenie pri zabezpečení vhodného plánu obnovy EÚ založeného na veľkorysom rozpočte EÚ oslabí našu schopnosť chrániť zdravie a sociálne práva občanov, zachovať výrobnú kapacitu Európy, pomôcť podnikom prežiť krízu a investovať do udržateľnej budúcnosti.

Členské štáty musia urobiť významný krok vpred pre Európu tým, že:

- zabezpečia kontinuitu núdzových opatrení podporených politikou súdržnosti v krajinách a na územiach, ktoré sú najviac zasiahnuté, s primeraným financovaním a osobitnými pravidlami,

- posilnia plánované investície na politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027 s cieľom urýchliť oživenie a zabezpečiť odolnú, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu Európu v dlhodobejšom horizonte,

- zaistia, aby mimoriadne finančné iniciatívy prispeli k sociálnej, územnej a hospodárskej súdržnosti, a to tak, že sa budú zaoberať otázkou miestnych daňových strát a príjmov a podporia miestne a regionálne samosprávy a s nimi prepojené podniky vo verejnom vlastníctve pri poskytovaní miestnych služieb pre občanov počas pandémie a po nej,

- úspešne ukončia rokovania o budúcej politike súdržnosti s cieľom umožniť včasné spustenie obdobia financovania v roku 2021 a zabezpečia, aby sa politika súdržnosti mohla realizovať v nasledujúcich rokoch,

- prepoja všetky úrovne verejnej správy s cieľom investovať do zlepšenia zdravotníckych služieb v celej Únii, a to zvýšením financovania zdravotníctva v rámci politiky súdržnosti a zriadením osobitného mechanizmu pre oblasť zdravia,

- uznajú osvedčené príklady cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce počas súčasnej krízy a aktívne zapoja EZÚS, euroregióny a všetky pohraničné regióny EÚ do boja proti vírusu, ako aj do budúceho procesu oživenia hospodárstva.

Požadujeme, aby sa „základný“ rozpočet EÚ, ako aj mimoriadne finančné investičné iniciatívy opierali o skúsenosti a znalosti miestnych aktérov, ktorí sa zaoberajú pandémiou a jej dôsledkami. Investície EÚ musia využívať flexibilitu a zjednodušenia, ale akákoľvek nadmerná centralizácia by vážne oslabila ich účinnosť. Politika súdržnosti je najlepším nástrojom EÚ na štrukturálne posilnenie sociálneho a hospodárskeho rozvoja regiónov a miest (vrátane opatrení v oblasti zdravia a klímy). Treba ju posilniť a plne mobilizovať s cieľom zvýšiť odolnosť všetkých miestnych a regionálnych samospráv z dlhodobého hľadiska, aby sa zabezpečilo, že budú dostatočne pripravené na hospodárske dôsledky súčasnej krízy, ako aj na akékoľvek budúce krízy. Táto politika by tak doplnila existujúce a budúce nástroje reakcie na núdzové situácie.

Pokiaľ ide o možné posilnenie Programu na podporu reforiem, skutočné zapojenie regiónov a miest do posudzovania potrieb a do prípravy intervencií v úzkej koordinácii s plánmi politiky súdržnosti bude rozhodujúce pre zabezpečenie toho, aby sa nezabudlo na žiadne miesto a aby sa účinne riadil územný asymetrický vplyv reforiem. Okrem toho by regióny a mestá mali byť zapojené do diskusie o možnostiach posilnenia odolnosti európskych spoločností pri riešení krízy spôsobenej pandémiou a jej hospodárskych a sociálnych vplyvov z územného hľadiska.

Teraz je nevyhnutné, aby inštitúcie EÚ napredovali v duchu solidarity a zodpovednosti. Konečný výsledok rokovaní nemôže mať podobu súboru nadmerne centralizovaných fondov a neistých finančných nástrojov, ktoré sa spoliehajú len na reakčnú schopnosť súkromných trhov. Európe musíme poskytnúť účinnú kombináciu nástrojov, v rámci ktorých budú granty a pôžičky v náležitej rovnováhe a v plnej miere sa bude uplatňovať zásada partnerstva so zámerom lepšie reagovať na potreby občanov EÚ.

Európu môžeme vyviesť z tejto núdzovej situácie len vtedy, ak nájdeme odvahu konať spoločne a budeme si navzájom dôverovať.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023