Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Obnova EÚ nebude účinná bez spoľahlivej politiky súdržnosti vybudovanej v skutočnom partnerstve s európskymi mestami a regiónmi  

Celoeurópska koalícia naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ a národné vlády, aby podporovali synergie medzi nástrojmi obnovy a štrukturálnymi fondmi s cieľom maximalizovať vplyv európskych opatrení.

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala, že politika súdržnosti je teraz potrebná viac ako kedykoľvek predtým na to, aby sa posilnila odolnosť v Európe, chránili občania, aby sa obnova dostala do všetkých končín Európskej únie a aby sa na nikoho nezabudlo. Od svojho vzniku v októbri 2017 sa #CohesionAlliance – celoeurópskemu združeniu pozostávajúcemu z 12 000 signatárov , ktorí sa zasadzujú za silnejšiu politiku súdržnosti, podarilo vyhnúť drastickým rozpočtovým škrtom po roku 2020, zachovať politiku súdržnosti pre všetky regióny v Únii a predložiť jednoduchšie a pružnejšie pravidlá. Počas videokonferencie venovanej novému smerovaniu združenia #CohesionAlliance zakladajúci členovia obnovili svoj záväzok spojiť sily a zachovať politiku súdržnosti ako hlavnú prioritu EÚ. #CohesionAlliance bude dohliadať na to, aby členské štáty pri navrhovaní a vykonávaní politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej miere uplatňovali zásadu partnerstva. Súdržnosť a synergie medzi nástrojmi obnovy a štrukturálnymi fondmi sú mimoriadne dôležité na to, aby sa zabránilo prekrývaniu a aby sa maximalizoval vplyv európskych opatrení.

Dva mesiace po nadobudnutí účinnosti nových nariadení o politike súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 združenie #CohesionAlliance zhodnotilo doterajšie výsledky svojej činnosti a načrtlo svoje budúce záväzky na základe obnoveného vyhlásenia 2.0 , ktoré bolo prijaté v júli 2020. Činnosť združenia #CohesionAlliance bude zameraná na úspešné vykonávanie a realizáciu politiky súdržnosti bez ďalších odkladov v duchu skutočného partnerstva a v súčinnosti s inými nástrojmi, čím sa podporí koncepcia súdržnosti ako celkovej a základnej hodnoty Európskej únie.

Miestne a regionálne samosprávy zdôraznili naliehavú žiadosť , aby sa rozšírili opatrenia flexibility zavedené minulý rok s cieľom mobilizovať štrukturálne fondy EÚ a štátnu pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Táto otázka bola nastolená aj v rámci korešpondencie s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou, ktorá uznala rozpočtové obmedzenia, s ktorými sa môžu v súčasnosti stretnúť mnohé regionálne a miestne samosprávy v dôsledku pandémie. Pokiaľ ide o možné predĺženie 100 % miery spolufinancovania štrukturálnych fondov, partneri združenia vysoko ocenili záväzok Komisie dôkladne monitorovať situáciu a v prípade potreby zvážiť ďalšie opatrenia.

Z diskusie vyplynulo, že poslanie združenia #CohesionAlliance ani zďaleka nie je naplnené. Európska obnova musí začať od občanov priamo na mieste a nebude úspešná, ak inštitúcie EÚ a národné vlády nevezmú do úvahy ich názory a názory miestnych a regionálnych politikov, ktorí sú najbližšie k ich potrebám.

Ako uviedol Apostolos Tzitzikostas , predseda Európskeho výboru regiónov (VR) a guvernér regiónu Stredné Macedónsko (GR): „Úsilie združenia #CohesionAlliance prispelo k tomu, aby sa zabránilo výrazným rozpočtovým škrtom po roku 2020 a aby sa podporila súdržnosť ako hlavná zásada pre plány obnovy EÚ. Teraz musíme zamerať svoju pozornosť na programovanie a vykonávanie. Preto musíme dôkladne zvážiť kľúčové aspekty, ako je uplatňovanie zásady partnerstva v nových programoch; vplyv opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 a dôsledky ich zrušenia – téma, ktorou sme sa zaoberali v plodnej korešpondencii s predsedníčkou Ursulou Von der Leyenovou; vidiecky a mestský rozmer politiky súdržnosti; a synergie medzi súdržnosťou a Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti.“

Komisárka pre politiku súdržnosti a reformy Elisa Ferreira počas svojho vystúpenia vyhlásila, že „súdržnosť musí zostať základným kameňom obnovy. V dôsledku kríz narastajú asymetrie. Združenie pre súdržnosť je potrebné viac než kedykoľvek predtým. Zásadný význam budú mať partnerské dohody v oblasti súdržnosti na roky 2021 – 2027. Musíme urýchliť rokovania, ale ich kvalita nemôže byť ohrozená. Spolieham sa na Vašu podporu pri zabezpečovaní toho, aby sa pri vykonávaní našich ostatných politík a nástrojov neopomínal územný rozmer a aby sa podporoval dlhodobý rozvoj všetkých regiónov. Požiadala som členské štáty, aby pri príprave svojich plánov obnovy a odolnosti brali územný rozmer do úvahy, a to tak pri konzultáciách a spolupráci s regionálnymi zainteresovanými stranami, ako aj vo fáze vykonávania. Naše ciele dosiahneme len tým, že zabezpečíme, aby naše nástroje sledovali rovnaký cieľ. Podpora súdržnosti nemôže byť povinnosťou len politiky súdržnosti. Preto musíme zapojiť všetkých príslušných aktérov vrátane miestnych zainteresovaných strán a občanov ako plnohodnotných partnerov a zabezpečiť, aby nové ekologické a digitálne priority fungovali pre všetkých.“

Younous Omarjee , predseda Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, vyhlásil, že „ je nevyhnutné, aby prostriedky na obnovu využívali prioritne najmenej rozvinuté regióny a regióny najviac postihnuté hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami pandémie COVID-19. Vyzývam členské štáty, aby čo najviac zapojili regióny a mestá a zabezpečili, aby sa tieto finančné prostriedky dostali na miesta, kde sú najviac potrebné. Zároveň vyzývam členské štáty, aby boli konzistentné. Krátkodobá obnova a dlhodobejšia politika súdržnosti sú dve strany tej istej mince a musia slúžiť tomu istému účelu. Ak krátkodobá obnova nie je v súlade s dlhodobými cieľmi stanovenými kohéznymi fondmi, hospodárske, sociálne a územné rozdiely sa len prehĺbia a všetko naše úsilie z dlhodobého hľadiska vyjde navnivoč.“

NÁZORY #COHESIONALLIANCE:

Ilaria Bugetti , hovorkyňa Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) pre oblasť súdržnosti a poslankyňa zastupiteľstva regiónu Toskánsko (IT), sa vyjadrila, že „v programovacej fáze európskych fondov súdržnosti sa stále môžeme stretnúť s prípadmi nedostatočného zapojenia miestnych a regionálnych samospráv buď pre nedostatok času na konzultácie alebo neprimeraný kontakt na ministerskej úrovni. V nasledujúcich rokoch musíme prekonať zostávajúce prekážky implementácie a monitorovania fondov. Práca Združenia pre súdržnosť sa teda ani zďaleka neskončila!“

Cees Loggen , predseda Konferencie okrajových prímorských regiónov (CPMR) a regionálny minister provincie Noord-Holland (NL), uviedol: „V dôsledku neskorého prijatia právnych predpisov by sa v budúcej politike súdržnosti mohli prejaviť bezprecedentné oneskorenia. Regióny to pocítia najviac. Nemôžu začať využívať prostriedky, pričom regionálne hospodárstva zúfalo potrebujú investície na podporu obnovy. Naliehavo vyzývame Komisiu, aby uľahčila bezproblémové vykonávanie programov súdržnosti a účasť regiónov na plánoch obnovy, keďže synergie medzi fondmi prinášajú výsledky rýchlejšie.“

Karl-Heinz Lambertz , predseda Združenia európskych pohraničných regiónov (AEBR) a poslanec parlamentu nemecky hovoriaceho spoločenstva v Belgicku, zastáva názor, že „cezhraničná spolupráca je základným prvkom politiky súdržnosti EÚ. To, čo sa deje v okolí vnútorných hraníc Únie, má veľký vplyv na schopnosť Únie reagovať na hlavné výzvy našej doby. Schopnosť EÚ konať by sa výrazne posilnila, keby Rada konečne prijala mechanizmus cezhraničnej spolupráce, ktorý navrhla Komisia.“

Kata Tüttő , členka Eurocities a zástupkyňa primátora mesta Budapešť (HU), uviedla: „Budúce investície prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ budú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Budú mať rozhodujúci význam pre financovanie projektov a reforiem, ktoré môžu nasmerovať všetky európske mestá a regióny na cestu ekologickej a spravodlivej obnovy. Našou hlavnou úlohou ako miestnych lídrov je zabezpečiť, aby tieto finančné prostriedky mierili tam, kde sú najviac potrebné a tam, kde z nich majú ľudia najväčší prospech. Keď sa zásada partnerstva v plnej miere bude uplatňovať vo všetkých častiach EÚ, môžeme byť neoceniteľnými partnermi EÚ. Investovanie do európskych mestských oblastí podporí dlhodobú odolnosť Európy a pomôže nám všetkým s väčšou silou odolávať budúcim krízam.“

Jean-Claude Marcourt , predseda pracovnej skupiny Konferencie európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE) pre európske právne predpisy a verejné investície a predseda Valónskeho parlamentu (BE), v tejto súvislosti vyhlásil: „Mestá a regióny sa musia snažiť posilniť súdržnosť svojich území, znížiť rozdiely a nerovnosti a zároveň zvýšiť hospodárske, sociálne a environmentálne normy v súlade s demokratickými hodnotami a zásadami, ktoré sú základom prosperujúcej a udržateľnej Európskej únie .“

Magnus Berntsson , predseda Združenia európskych regiónov (AER) a podpredseda regiónu Västra Götaland (SE), sa na margo konferencie vyjadril, že „nová politika súdržnosti môže mať skutočne transformačný vplyv na vidiecke komunity v celej Európe. Združenie AER je plne odhodlané spolupracovať s vládami členských štátov a Európskou komisiou na realizácii politiky súdržnosti, ktorá bude lepšie podporovať obnovu vidieckych regiónov a zabezpečí, aby boli do roku 2040 lepšie prepojené, odolnejšie, dynamickejšie a prosperujúce.“

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023