Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zmena klímy: Na dodržanie Parížskej dohody treba väčšie ambície na nové riadenie  
Mestá a regióny vyzývajú EÚ, aby dvihla latku ambícií, podporila miestne investície v oblasti klímy a navrhla zmenu pravidiel riadenia, aby sa jeho oficiálnou súčasťou stali aj miestne samosprávy.

Päť mesiacov pred rokovaniami o klíme na 24. konferencii zmluvných strán UNFCCC ( COP24 ) v poľských Katoviciach usporiadal Európsky výbor regiónov (VR) diskusiu na vysokej úrovni o opatreniach v oblasti klímy . Miestni a regionálni predstavitelia EÚ prijali stanovisko na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 , v ktorom definujú postoj výboru k uvedeniu Parížskej dohody do praxe v podobe tzv. súboru parížskych pravidiel. Bez formálneho zapojenia miestnych a regionálnych samospráv sa nepodarí preklenúť priepasť medzi prísľubmi v oblasti klímy a výsledkami, ktoré sú potrebné na obmedzenie otepľovania výrazne pod 2 °C. VR podporuje návrh spravodajcu Andrewa Coopera (UK/EA) preklenúť rozdiely v oblasti emisií prostredníctvom miestne stanovených príspevkov.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz pri otvorení diskusie v Bruseli poukázal na nedávno prijaté ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy na rok 2030 a skonštatoval, že: „EÚ naďalej vedie v úsilí o potlačenie zmeny klímy, ale sľuby dané v Paríži dodržíme iba vtedy, ak si stanovíme ambicióznejší plán, poskytneme viac miestnych investícií a urobíme zásadné zmeny v riadení v oblasti klímy. Naliehavo potrebujeme nové riadenie v oblasti klímy na úrovni OSN i EÚ, ktoré by malo stále štruktúry a zahŕňalo názory, riešenia a príspevky miest a regiónov.“

Európsky komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: „Viacúrovňové dialógy o klíme a energetike ktoré členské štáty majú organizovať v rámci vytvárania národných akčných plánov energetickej efektívnosti, sú pre regionálne a miestne samosprávy príležitosťou na ovplyvnenie vývoja v energetickej únii. Z nových cieľov EÚ vyplýva, že môžeme zvýšiť našu úroveň ambícií pri znižovaní emisií CO 2 zo súčasných 40 % na čosi viac ako 45 % do roku 2030. Vďaka tomu bude mať EÚ na klimatickej konferencii OSN v Katoviciach silné postavenie. Na splnenie parížskej dohody potrebujeme silný a transparentný rámec riadenia, v ktorom hrá rozhodujúcu úlohu dialóg a účasť miest a regiónov.“

V súvislosti s finančnou stránkou komisár Arias Cañete zdôraznil, že v období rokov 2021 – 2030 je potrebné investovať 379 miliárd EUR ročne a pripomenul, že 25 % výdavkov EÚ na toto obdobie sa zameriava na ciele v oblasti klímy. Španielsky komisár predstavil prehľad hlavných finančných programov EÚ, ktoré sú dostupné na podporu klimatických opatrení. Ide napríklad o Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Nástroj na prepájanie Európy a programy InvestEU a Európsky horizont s rozpočtom 15 miliárd EUR na opatrenia v oblasti klímy, energetiky a mobility, ako aj o nový podprogram Prechod na čistú energiu v rámci programu LIFE s rozpočtom 1 mld. EUR. Na podporu najviac zraniteľných regiónov EÚ zaviedla osobitné programy, ako napríklad Uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou a Čistá energia pre ostrovy EÚ.

Osobitný vyslanec Poľska pre zmenu klímy a expert na vysokej úrovni v tejto oblasti Tomasz Chruszczow uviedol: „Mestá a regióny sú skutočnými tvorcami zmeny. Parížska dohoda o zmene klímy môže byť úspešná len vtedy, ak sa jej budú držať všetci: všetky krajiny, všetky mestá a regióny, podniky, spoločenstvá a jednotlivci. Heslo poľského predsedníctva konferencie COP24 je „Spolu v zmene“. Pevne veríme, že naše spoločne úsilie môže a bude znamenať zmenu, ktorú potrebujeme.“

V nadväznosti na ciele v oblasti klímy dohodnuté v Paríži v roku 2015 sa očakáva, že sa v Katoviciach podarí vypracovať jasné usmernenia a spôsoby, ako obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C. Kľúčovým aspektom je rámec transparentnosti, ktorého súčasťou je spôsob, akým krajiny monitorujú pokrok v oblasti znižovania emisií a podávajú o ňom správy, čo má zásadný význam pre budovanie dôvery v medzinárodnom spoločenstve.

Poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees a spravodajca stanoviska na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 , Andrew Cooper vyhlásil: „Od prijatia Parížskej dohody sme zaznamenali zlepšenie postavenia miestnych a regionálnych samospráv na medzinárodných rokovaniach o zmene klímy. Nastal čas uznať význam viacúrovňového riadenia a dať miestnym a regionálnym samosprávam oficiálne postavenie v systém globálneho riadenia. Vnútroštátne stanovené príspevky nestačia na dosiahnutie cieľa Parížskej dohody, ktorým je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 °C, a už vôbec nie pod 1,5 °C. Navrhujeme systém miestne a regionálne stanovených príspevkov, ktoré budú dopĺňať vnútroštátne záväzky. Nielen mestá a regióny dokážu zmenšovať priepasť v oblasti emisií, aj my môžeme ukázať, že je možné mať vyššie ambície.“

Primátor Bonnu a predseda ICLEI Ashok Alexander Sridharan poznamenal: „ Mestá a regióny stoja na čele boja proti zmene klímy. Klimatický samit vedúcich predstaviteľov miestnych a regionálnych samospráv , ktorý sa konal minulý rok v Bonne, dal medzinárodnému spoločenstvu jednoznačné znamenie: podporujeme ďalšie a rýchlejšie opatrenia na dodržanie Parížskej dohody. Do súboru parížskych pravidiel sa musí zahrnúť systém, v ktorom mestá a regióny poskytujú vnútroštátnym monitorovacím systémov údaje o svojom znižovaní emisií. Musíme zabezpečiť, aby miestne stanovené príspevky boli v súbore parížskych pravidiel viditeľné.“

Zástupca primátora mesta Katovice Mariusz Skiba , uviedol: „Cieľom Katovíc v spojitosti s konferenciou COP 24 je ukázať, ako môže mesto v krátkom čase prejsť dôkladným procesom reštrukturalizácie. Katovice sa, podobne ako celý región Sliezsko, tradične spájajú s ťažbou uhlia a ťažkou technikou. Vďaka revitalizácii a reindustrializácii sa Katovice zmenili na príjemné a skutočne zelené mesto, ktoré sa v súčasnosti zameriava na intenzívny rozvoj technológií, podnikateľských služieb, bankového sektora, akademickej obce a cestovného ruchu. Túto premenu chceme ukázať celému svetu.“

V súčasnosti existuje niekoľko celosvetových iniciatív na sledovanie pokroku v oblasti klímy, ktorý dosiahli miestne a regionálne samosprávy. Dobrým príkladom je Dohovor primátorov a starostov a platforma Carbon Climate Registry. V Parížskej dohode sa však ešte stále nestanovuje formálny spôsob monitorovania emisií a podávania správ z miest a regiónov, a to ani v rámci vnútroštátne stanovených príspevkov, ani prostredníctvom priameho systému OSN.

Fotografie z plenárneho zasadnutia a z návštevy zástupcov tlače spojenej s opatreniami v oblasti klímy sú dostupné tu .

Doplňujúce informácie

Stanoviská VR týkajúce sa Parížskej dohody o zmene klímy:

Smerom k uzatvoreniu globálnej dohody o klíme v Paríži , spravodajkyňa Annabelle Jaeger (FR/SES), členka regionálnej rady provincie Provence – Alpes – Côte d’Azur, (október 2015).

Plnenie globálnej dohody o zmene klímy – územný prístup ku konferencii COP 22 v Marrákeši , spravodajca Francesco Pigliaru (IT/SES), predseda regiónu Sardínia a bývalý predseda komisie ENVE vo VR (október 2016).

Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy: kľúčový nástroj na uplatňovanie Parížskej dohody , spravodajca Marco Dus (IT/SES), člen mestského zastupiteľstva, Vittorio Veneto, okres Treviso (október 2017).

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :