Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Adaptácia na zmenu klímy: na prispôsobenie sa globálnemu otepľovaniu potrebujeme miestne riešenia  

Európsky výbor regiónov (VR) víta novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy , ktorú Európska komisia prijala 24. februára 2021. VR však vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci stratégia umožňuje prechod od plánovania k opatreniam, stále v nej chýbajú konkrétne ciele v oblasti adaptácie na zmenu klímy. V novej stratégii sa stanovuje, ako sa Európska únia (EÚ) môže prispôsobiť vplyvom súvisiacim so zmenou klímy. V rokoch 1980 až 2016 dosiahli celkové hospodárske straty v Európe spôsobené extrémnym počasím viac ako 436 miliárd EUR. V dôsledku pandémie COVID-19 je ešte naliehavejšie potrebné vytvárať zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre všetkých. VR vo svojom stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí v decembri 2020 vyzval na vypracovanie novej stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Primátor Sevilly, predseda komisie ENVE vo VR a pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni Juan Espadas (ES/SES), v tejto súvislosti uviedol: „ Horiace lesy, ničivé povodne, zabíjajúce sucho: účinky čoraz častejších a intenzívnejších klimatických katastrof doliehajú na veľký počet ľudí. Klimatická kríza má extrémne dôsledky a konať musíme teraz, pretože toto je už náš nový normálny stav. Ide o celosvetovú núdzovú situáciu, v ktorej potrebujeme miestne riešenia. Nová stratégia pre adaptáciu na zmenu klímy môže miestnym a regionálnym samosprávam pomôcť pripraviť sa na tieto extrémne podmienky, prispôsobiť sa im a posilniť našu odolnosť voči zmene klímy. Vítame návrh výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa a sme mu vďační za to, že uznáva význam miestnych opatrení v oblasti klímy.“

Predseda zastupiteľstva mesta Espoo a predseda regiónu Helsinki Markku Markkula (FI/EĽS), uviedol: „S potešením konštatujeme, že Európska komisia prijala ambicióznejšiu stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy v súlade s našou výzvou podporovať aktívnu subsidiaritu a proporcionalitu, pričom uznáva kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú mestá a regióny pri adaptácii na zmenu klímy. Teraz musíme pokročiť v prijímaní opatrení a podstatne zintenzívniť finančné nástroje pre miestne projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy, v celej Európe viac rozvinúť šírenie najlepších postupov a využiť príležitosti na inovácie, ktoré poskytuje tvorba politiky založenej na údajoch.“ Markku Markkula je bývalým predsedom VR a spravodajcom stanoviska o adaptácii na zmenu klímy prijatého v decembri 2020.

VR podporuje cieľ Európskej komisie propagovať udržateľný a odolný rozvoj miest a vidieka a nasmerovať finančné zdroje na miestnu úroveň, a to vrátane podpory poľnohospodárstva, ktoré zmena klímy ohrozuje najviac.

Zhromaždenie EÚ združujúce mestá a regióny sa teší na spoluprácu s Európskou komisiou na novom nástroji politickej podpory, ktorý miestnym a regionálnym samosprávam poskytne priamu technickú pomoc pri vypracúvaní a vykonávaní adaptačných stratégií a akčných plánov v úzkej spolupráci s  Dohovorom primátorov a starostov .

Zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do vypracovania adaptačného programu sa posilní aj prostredníctvom kľúčových programov EÚ, ako je Urbánna agenda , iniciatíva EÚ spustená v máji 2016 na základe viacúrovňovej pracovnej metódy medzi členskými štátmi, mestami a Európskou komisiou s cieľom stimulovať rast, obývateľnosť a inovácie v európskych mestách.

Výbor podporuje návrh revízie usmernení o lepšej právnej regulácii a uznanie adaptácie na zmenu klímy na miestnej úrovni za prierezovú prioritu. VR tiež víta, že v novej stratégii sa kladie dôraz na uplatňovanie politiky adaptácie na zmenu klímy a zdôrazňuje, že realizácia miestnych opatrení v oblasti klímy – jedna z troch priorít novej stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy – má zásadný význam pre uľahčenie prechodu od plánovania k prijímaniu opatrení.

VR podporuje návrh zriadiť stredisko pre monitorovanie klímy a zdravia a navrhuje začať otvorený dialóg s cieľom zabezpečiť, aby sa vytvorila základňa pre zahrnutie zdravotného aspektu do Európskej zelenej dohody , stratégie rastu EÚ s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

VR podporuje ďalšie monitorovanie a zber údajov ako kľúčový nástroj na zameranie sa na miestne a regionálne opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Európska platforma pre poznatky o adaptácii Climate-ADAPT by sa mala rozšíriť. Treba tiež v rozsiahlejšej miere čerpať údaje zo služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus .

Očakáva sa, že Rada v júni 2021 schváli závery o novej stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.

Viac informácií:

V nadväznosti na oznámenie Európskej komisie a VR na plenárnom zasadnutí v októbri 2020 sa vytvorením územnej komory Dohovoru primátorov a starostov zloženej z 27 členov Európskeho výboru regiónov, ktorých mená budú čoskoro zverejnené, posilnila priama spolupráca medzi EÚ a miestnymi a regionálnymi samosprávami. Zhromaždenie miest a regiónov EÚ v súčasnosti zastupuje v  politickej rade Dohovoru primátorov a starostov primátor Varšavy a bývalý poslanec EP Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/EĽS).

VR nedávno zriadil pracovnú skupinu Zelená dohoda na miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast a plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania pre mestá a regióny a aby bolo možné Európsku zelenú dohodu vykonávať na miestnej úrovni.

VR v rámci svojej kampane Budovanie odolných spoločenstiev zverejnil online súhrn 200 najlepších postupov od členov VR, ktoré ukazujú, ako mestá a regióny už vykonávajú Európsku zelenú dohodu prostredníctvom konkrétnych projektov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania.

Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy bola avizovaná v oznámení o  Európskej zelenej dohode v nadväznosti na hodnotenie stratégie z roku 2013 realizované v roku 2018 a  otvorenú verejnú konzultáciu prebiehajúcu od mája do augusta 2020.

Zmena klímy má ďalekosiahle dôsledky na ekosystémy, hospodárske odvetvia, ľudské zdravie a dobré životné podmienky v Európe.  Podľa Európskej komisie od roku 1980 do roku 2016 predstavovali celkové oznámené hospodárske straty v Európe spôsobené počasím a inými extrémnymi vplyvmi súvisiacimi s klímou viac ako 436 miliárd EUR.

Zmena klímy najviac ohrozuje poľnohospodárstvo. Len v roku 2018 dosiahli škody v poľnohospodárstve vo Francúzsku približne 2 miliardy EUR, v Holandsku 1,4 miliardy EUR a v Nemecku 770 miliónov EUR. Ak by v dôsledku globálneho otepľovania teplota stúpla o 3 °C, suchá budú nastávať dvakrát častejšie a absolútne ročné straty z dôvodu sucha v Európe sa zvýšia na 40 miliárd EUR za rok, pričom najzávažnejšie dôsledky sa prejavia v regióne Stredozemného mora a Atlantického oceánu (EU SCIENCE HUB) .

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023