Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny predstavujú hlavné rysy budúceho environmentálneho akčného programu  
Európsky výbor regiónov jednomyseľne prijal súbor odporúčaní na zlepšenie začlenenia a vykonávania environmentálnej politiky a legislatívy

Životné prostredie v Európe stále čelí veľkým výzvam, a to i napriek zlepšeniam, ku ktorým došlo v posledných desaťročiach. Vplyvom poľnohospodárstva, rybolovu, dopravy, priemyslu, cestovného ruchu a rozširovania miest sa prírodný kapitál poškodzuje. Komunálni politici kritizujú nedostatok začlenenia tejto politiky, financovania, výmeny informácií a koordinácie s cieľom účinne vykonávať environmentálne právne predpisy v EÚ. Pred tým, ako budúca Komisia predstaví 8. environmentálny akčný program, európske mestá a regióny predložili súbor odporúčaní na zlepšenie vykonávania environmentálnej politiky a legislatívy v Európe na nasledujúce desaťročie.

Členovia Európskeho výboru regiónov jednomyseľne prijali stanovisko k  8. environmentálnemu akčnému programu (EAP) , ktorý je pripravovaným rámcom Európskej únie, v ktorom sa uvádzajú priority a ciele environmentálnej politiky. VR vypracoval toto stanovisko spolu s  komplexnou štúdiou , ktorá bola uverejnená v roku 2018.

Hoci je environmentálna politika nepochybne jedným z najsolídnejších úspechov európskej integrácie, určité nedostatky pretrvávajú. Členovia kritizujú nedostatočné začlenenie tejto politiky a nedostatky v oblasti financovania, výmeny informácií a administratívnej kapacity. Európske mestá a regióny apelujú na všetky úrovne verejnej správy, aby prehĺbili koordináciu, podporili výmenu poznatkov a údajov a zaistili lepšie dodržiavanie právnych predpisov v tejto oblasti.

Spravodajca stanoviska Cor Lamers (NL/EĽS) , primátor mesta Schiedam a predseda komisie VR pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE), v tejto súvislosti uviedol: „Budúci EAP by mal byť strategickejší, integrovanejší a flexibilnejší a mal by reagovať na nové technologické výzvy a zamerať sa na inovácie. Takisto by mal riešiť najnaliehavejšie výzvy spojené s prechodom napríklad v oblasti energetiky, obehového hospodárstva, potravín a čistej mobility. Musíme spojiť koncepciu ľudského zdravia so zdravou planétou, zdravou ekonomikou a zdravou spoločnosťou, kde sa zdroje využívajú zodpovedne a efektívne. Náš hospodársky model musí chrániť biodiverzitu a musí byť založený na obehovom hospodárstve s dostatočným rastom, rozvojom a pracovnými miestami, ktoré uživia zdravú spoločnosť, v ktorej udržateľné investície stimulujú udržateľné obchodné modely.“

„Biodiverzita, odpadové hospodárstvo, kvalita ovzdušia a hluk sú najproblematickejšími oblasťami pri hodnotení vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia v Európe“, pripomenula Adina-Ioanna Vălean (RO/EĽS) , predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). „Je jasné, že na to, aby boli naše politiky v oblasti životného prostredia – a konkrétne EAP – úspešné, potrebujeme v čo najväčšej miere zapojiť mestá a regióny EÚ,“ zdôraznila na plenárnom zasadnutí VR poslankyňa Európskeho parlamentu, Adina-Ioanna Vălean.

Keďže mestá a regióny sú vo veľkej miere zodpovedné za vykonávanie environmentálnych smerníc v Európe, rozhodli sa aktívne zapojiť do prijímania konkrétnych odporúčaní pre nadchádzajúci rámec environmentálnej politiky EÚ. Členovia žiadajú, aby bolo prioritou účinné vykonávanie existujúcich noriem a odmietajú, aby sa finančné postihy prenášali na miestne a regionálne samosprávy.

VR podporuje stimuly pre tie miestne a regionálne samosprávy, ktoré vykonávajú viac, než im stanovuje environmentálna politika a legislatíva, a vyzýva na väčšiu súčinnosť medzi zdrojmi financovania a verejnými a súkromnými programami financovania.

Členovia navrhli, aby bol budúci EAP stratégiou EÚ na podporu zdravého života pre všetkých. VR navrhuje efektívny, čistý 8. EAP s piatimi hlavnými kapitolami: transformácia, inovácia, vykonávanie, rozsiahlejšie globálne výzvy a komunikácia.

Členovia navrhli ďalšie posilnenie technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia , ktorá je príkladom projektu medziinštitucionálnej spolupráce spusteného v roku 2012. Platforma je stálou štruktúrou pre dialóg medzi Európskou komisiou a VR a jej cieľom je podporovať vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia a spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami a EÚ.

VR navrhuje, aby sa v rámci technickej platformy na podporu vykonávania environmentálnych právnych predpisov vytvorila na všetkých úrovniach verejnej správy sieť veľvyslancov. RegHub , nová sieť regionálnych centier VR na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ má takisto prispieť k zlepšeniu vykonávania environmentálnych právnych predpisov zisťovaním nedostatkov a navrhovaním konkrétnych riešení pre všetky regióny v EÚ.

Členovia vítajú návrh Komisie zamerať budúci viacročný finančný rámec na trvalo udržateľný rozvoj a začleniť environmentálnu politiku do všetkých rozpočtových okruhov. VR však požaduje, aby viac ako 30 % rozpočtu išlo na začlenenie klimatickej politiky do ostatných oblastí politiky EÚ.

Environmentálne akčné programy usmerňujú environmentálnu politiku EÚ od 1970. V súčasnosti prebieha v EÚ 7. environmentálny akčný program, ktorý trvá do 31. decembra 2020. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie dokončuje svoje hodnotenie, ktoré bude predstavené počas budúceho Zeleného týždňa od 13. do 17. mája 2019 . VR usporiada 16. mája diskusiu o budúcom EAP.

O predložení 8. EAP rozhodne nová Európska komisia, ktorá nastúpi do úradu po voľbách do Európskeho parlamentu 26. mája. Vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia je jednou z  pracovných priorít komisie ENVE na rok 2019 .

8. európsky samit regiónov a  miest

Trvalo udržateľný rozvoj a ďalšia generácia programov EÚ bude jedným z hlavných bodov diskusie 8. európskeho samitu regiónov a miest , ktorý sa uskutoční v Bukurešti 14. a 15. marca, teda dva týždne pred očakávaným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ 29. marca a dva mesiace pred európskymi voľbami.

Rumunské hlavné mesto privíta viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sa zamerajú na príspevok miestnych a regionálnych samospráv EÚ k budúcnosti Európy. Samit ponesie názov (Re)New EUrope a bude tohtoročným najväčším politickým stretnutím starostov, primátorov, predsedov regionálnych samospráv a ďalších volených miestnych a regionálnych zástupcov z celej Európy.

Na podujatí sa tiež zíde 100 mladých miestnych a regionálnych politikov, aby sa aktívne zapojili do diskusie o budúcnosti Európy. Na podujatí bude zároveň oficiálne spustená iniciatíva Európskeho výboru regiónov týkajúca sa novej siete regionálnych centier (#RegHub) za účasti 20 regiónov, ktoré sú do nej zapojené.

Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto podujatí, zaregistrujte sa na stránke rumunského predsedníctva Rady EÚ určenej pre akreditáciu médií (termín: 1. marca). Upozorňujeme, že akreditáciu médií na toto podujatie budú môcť získať len registrovaní novinári.

Podkladové informácie

VR stanovisko vypracoval spolu s  komplexnou štúdiou , ktorá bola uverejnená v roku 2018.

Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension (Príprava 8. environmentálneho akčného programu – miestny a regionálny rozmer), štúdia VR , november 2018.

Správa o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu, správa Európskeho parlamentu, marec 2018.

Komisia ENVE Európskeho výboru regiónov a jej priority na rok 2019 .

Environmentálna politika v Európe.

Čo je zabezpečenie environmentálneho súladu?

Kontaktná osoba: David Crous david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023