Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR a Európska komisia spájajú svoje sily, ‎ aby podporili výskum a inováciu na miestnej a regionálnej úrovni  

Akčný plán, ktorý podpísali útvary komisárky Marije Gabriel (GR EAC, GR RTD a JRC), sa zameria aj na problém úniku mozgov a na nerovnosti vo vzdelávaní

V snahe posilniť v Európe vedomostnú základňu na miestnej a regionálnej úrovni a podporiť obnovu hospodárstva po kríze COVID-19 bude Európsky výbor regiónov (VR) intenzívnejšie spolupracovať s útvarmi Európskej komisie v oblasti výskumu a inovácie, vzdelávania a kultúry. Cieľom nového akčného plánu, ktorý podpísali obe inštitúcie, je zabezpečiť regiónom a mestám najnovšie údaje a poznatky a pomôcť im preklenúť rozdiely v oblasti inovácie, vyriešiť problém úniku mozgov, odstrániť nerovnosti vo vzdelávaní a plniť politické priority EÚ, ako je zelená dohoda.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel na schôdzi komisie SEDEC 25. novembra vyhlásila: „Regióny a mestá majú pri ekologickej a digitálnej transformácii rozhodujúcu úlohu. Spoločný akčný plán a nový pracovný plán platformy na výmenu poznatkov , ktoré dnes VR a Komisia prijmú, sú základnými kameňmi našej európskej znalostnej stratégie a zameriavajú sa na konkrétne riešenia, ktoré majú občanom zlepšiť život.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas uviedol: „Naše hlavné priority sú: priblížiť Európu k ľuďom, vybudovať udržateľné, odolné a inovatívne regionálne a miestne spoločenstvá a prostredníctvom vzdelávania a kultúry šíriť naše hodnoty. Tento akčný plán medzi výborom a Komisiou nám pomôže pri dosahovaní týchto cieľov.“

Predsedníčka komisie SEDEC vo VR Anne Karjalainen (FI/SES) v tejto súvislosti vyhlásila: „Kľúčom k európskej súdržnosti, udržateľnej obnove a hladkému prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo je pevné ukotvenie opatrení v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácie a kultúry na miestnej a regionálnej úrovni. V spoločnom akčnom pláne sa plne odráža politická vôľa napredovať v spoločných opatreniach v praxi a podporovať silnú súčinnosť medzi politikami a nástrojmi, aby sa na nikoho ani na žiadne miesto nezabudlo.“

Pandémia COVID-19 vyniesla do popredia výskumné úsilie a inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj v iných sférach spoločnosti. V snahe viac posilniť rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov je kľúčovou súčasťou akčného plánu prehĺbenie úspešnej platformy na výmenu poznatkov (KEP), ktorú spravuje VR a Európska komisia. Platforma bude povýšená na strategickú úroveň a plne zosúladená s prioritami európskeho výskumného priestoru (EVP), ako oznámila Komisia vo svojom nedávnom oznámení o novom EVP.

Cieľom KEP 2.0 je pomôcť mestám a regiónom stať sa aktívnou hybnou silou zmien a lídrami v oblasti inovácie, zúročiť nové poznatky získané prostredníctvom programu Horizont Európa , znásobiť dosah EVP a priblížiť jeho hlavné koncepcie a posolstvá občanom. VR sa bude podieľať na mapovaní znalostných ekosystémov v celej EÚ s cieľom vytvoriť centrá EVP (ERA Hubs) , t. j. štruktúry združujúce regionálne zainteresované subjekty.

„Centrá EVP môžu byť príležitosťou, ako zaistiť regionálnym ekosystémom a inovačným centrám riadne inštitucionálne uznanie a plne oceniť miestne orientovaný prístup k vede a inovácii. Nesmú však slúžiť len ako nástroj na znižovanie rozdielov v oblasti inovácie. Môžu sa stať vynikajúcim rámcom pre vznik kolektívnych výskumných a inovačných projektov spájajúcich niekoľko regionálnych ekosystémov a inovačných centier v rámci prístupu zdola nahor,“ zdôraznil spravodajca Christophe Clergeau (FR/SES), poslanec regionálneho zastupiteľstva Pays-de-la-Loire. O jeho návrhu stanoviska v súvislosti s oznámením o novom EVP sa diskutovalo na schôdzi komisie SEDEC.

V akčnom pláne sa stanovuje aj dôležitá úloha VR pri podpore piatich misií programu Horizont Európa , napríklad vytváraním partnerstiev a sietí medzi regiónmi a mestami. Okrem toho sa v ňom zdôrazňuje, že regióny a mestá môžu pôsobiť ako katalyzátory a podporovať súčinnosť medzi programami Horizont Európa a finančnými zdrojmi politiky súdržnosti.

Navyše sa rozšíri pilotný projekt Veda a regióny s cieľom podporiť tvorbu politiky na regionálnej a miestnej úrovni založenú na vede, ako aj spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi regiónmi. Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie bude pomáhať regiónom a mestám tým, že im bude poskytovať viac údajov z nižšej ako celoštátnej úrovne.

V oblasti vzdelávania a kultúry sa obe inštitúcie zaväzujú zmapovať nerovnosti vo vzdelávaní, najmä pokiaľ ide o prístup k elektronickému vzdelávaniu. V pláne sa počíta s výrazným zapojením miest a regiónov do Koalície pre vzdelávanie v záujme klímy, ktorej cieľom je podporovať vzdelávanie zamerané na environmentálnu udržateľnosť, ako aj do zavádzania aktualizovaného akčného plánu digitálneho vzdelávania . Zvažuje sa aj spoločná propagácia európskych hodnôt, identít a občianstva prostredníctvom vzdelávania a kultúry na regionálnej a miestnej úrovni.

Viac informácií:

Komisia SEDEC je komisia VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru. Schôdza 25. novembra sa vzhľadom na zdravotnú situáciu v Európe konala výlučne na diaľku. Okrem stanoviska o EVP , ktoré vypracoval Christophe Clergeau, boli na schválenie predložené aj tieto tri návrhy stanovísk:

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Spravodajca Csaba Borboly (RO/EĽS), predseda rady župy Harghita, vyzdvihol, že „miestne a regionálne samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore miestnych iniciatív zameraných na vzdelávanie, integráciu pracovnej sily a zručnosti. Treba však uznať, že z dôvodu digitálnych a hospodárskych rozdielov medzi regiónmi univerzálny prístup nie je udržateľný. Musíme preto úzko spolupracovať s inštitúciami EÚ, MSP a všetkými zainteresovanými stranami a potrebujeme, aby miestne a regionálne samosprávy a miestne subjekty urýchlene dostali finančné prostriedky na úspešné prispôsobenie miestnych stratégií a akčných plánov.“

Podpora zamestnanosti mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu – Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Spravodajkyňa Romy Karier (LU/EĽS), poslankyňa obecného zastupiteľstva Clervaux, poukázala na to, že „v kontexte krízy COVID-19, ktorá má nadmieru vážne dôsledky pre mladých ľudí, je návrh posilniť záruku mladých ľudí mimoriadny významný. Miestne a regionálne samosprávy by mohli byť spojovacím článkom medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú vzdelávacie inštitúcie, mládežnícke organizácie a verejné služby zamestnanosti, s cieľom podporiť účinné uplatňovanie záruky pre mladých ľudí, čo by malo viesť k stabilným a udržateľným pracovným miestam.“

Oživenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Spravodajca Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), poslanec obecného zastupiteľstva Gerace, uviedol, že „kultúrny a kreatívny priemysel predstavuje sám osebe 4,2 % HDP, pričom spolu s pridruženými aktivitami je to vyše 5 %. Napriek využívaniu nových technológií je veľká väčšina aktivít v tomto sektore založená na fyzickej prítomnosti ich aktérov, takže mnohé z nich nemohli počas krízy COVID-19 pokračovať. V stanovisku sa požaduje, aby EÚ podnecovala členské štáty na využitie všetkých dostupných finančných prostriedkov a opatrení na podporu kultúry, aby sa na nikoho nezabudlo.“

Všetky štyri stanoviská budú prerokované a prijaté na plenárnom zasadnutí VR vo februári 2021.

Regióny a mestá posilňujú aj spoluprácu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL), aby pripravili podmienky pre spravodlivú a inkluzívnu obnovu po skončení krízy COVID-19. Po diskusii s generálnym riaditeľom GR EMPL Joostom Kortem prijali členovia komisie SEDEC plán , v ktorom určili konkrétne oblasti posilnenej spolupráce v súvislosti so sociálnym samitom v Porte (v máji 2021), akčným plánom na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a  európskym programom v oblasti zručností . VR môže uľahčiť výmenu informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o financovanie z  REACT-EU Európskeho sociálneho fondu plus poskytované na opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a podporovať dialóg medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami pri vytváraní stratégií na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi.

Schôdza komisie SEDEC sa konala v deň, ktorý je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách. Prečítajte si príspevok predsedníčky komisie SEDEC Anne Karjalainen a spravodajkyne VR Conche Andreu (k dispozícii tu ).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023