Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP25: Mestá a regióny jednomyseľne podporujú opatrenia v oblasti klímy  
Európsky výbor regiónov v Madride posilňuje svoje spojenectvá s globálnymi sieťami miestnych a regionálnych samospráv, zatiaľ čo sa mestá a regióny na celom svete zaväzujú, že pred konferenciou COP26 v Glasgowe budú pokračovať v realizácii klimatických opatrení

Na konferencii COP25 sa nedosiahla dohoda o pravidlách úplného vykonávania Parížskej dohody. Do konečného rozhodnutia sa nezahrnuli ani regionálne ukazovatele súboru parížskych pravidiel, ani výzva na viacúrovňovú spoluprácu. V Madride sa však ukázalo, že mestá a regióny na celom svete sú pevne odhodlané byť pri klimatických cieľoch a opatreniach ambicióznejšie. Delegácia Európskeho výboru regiónov (VR) dôrazne obhajovala vedúcu úlohu miest a regiónov pri riešení problému globálneho otepľovania a potrebu formalizovať túto úlohu v globálnom riadení klímy. V Glasgowe sa má v decembri 2020 uskutočniť konferencia COP26. Očakávajú sa väčšie záväzky v oblasti klímy a opatrenia na viacerých úrovniach. Pozrite si album fotografií VR z konferencie COP25.

Na 25. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o nedoriešených aspektoch súboru parížskych pravidiel, čo je súbor postupov, pravidiel a mechanizmov vykazovania slúžiaci na uplatňovanie Parížskej dohody v praxi od roku 2020. Globálne trhy s uhlíkom a mechanizmy obchodovania s emisiami, finančná podpora adaptácie na zmenu klímy v rozvojových krajinách a väčšie klimatické záväzky stáli v ceste k dosiahnutiu dohody v Madride medzi vyjednávačmi COP25.

Európsky výbor regiónov na konferencii COP25 zastupovala delegácia, ktorú viedol prvý podpredseda Markku Markkula . Jej ďalšími členmi boli 2. podpredseda komisie ENVE a člen rady departementu Nord Jean-Noël Verfaillie (RE/FR) , poslankyňa zastupiteľstva mesta Castelnuovo Rangone Benedetta Brighenti (SES/IT) , poslanec Flámskeho parlamentu a prvý podpredseda Belgického senátu Andries Gryffroy (EA/BE) a člen výkonnej rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (EKR/NL) .

Okrem toho sa viacerí členovia VR zúčastnili na konferencii COP25 v mene územných celkov, ktoré zastupujú. Medzi nich patrili: Ximo Puig (SES/ES) , predseda autonómneho spoločenstva Valencia a predseda španielskej delegácie vo VR, Raffaele Cattaneo (EĽS/IT) , minister životného prostredia a zmeny klímy regiónu Lombardsko, Francisco Igea Aristrat (RE/ES) , podpredseda vlády autonómneho spoločenstva Kastília-León, Manuel Cardenete Flores (RE/ES) , námestník ministra cestovného ruchu, obnovy, spravodlivosti a miestnej správy autonómneho spoločenstva Andalúzia, Virginia Marco Cárcel (ES/SES) , generálna riaditeľka pre európske záležitosti vlády autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha, Mikel Irujo Amezaga (EA/ES) , generálny riaditeľ pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Navarra, Sirpa Hertell (EĽS/FI) , poslankyňa zastupiteľstva mesta Espoo a  Witold Stępień (EĽS/PL) , poslanec zastupiteľstva Lodžského vojvodstva.

Na konferencii boli prítomní aj dvaja účastníci iniciatívy VR s názvom Young Elected Politicians United 4 Climate Henrick Wickström (RE/FI) , člen a predseda rady mesta Inkoo, a  Maximilian Reinhardt (RE/DE) , poslanec zastupiteľstva mesta Sindelfingen zodpovedný za európske záležitosti.

Členovia VR predniesli hlavné prejavy na vyše 20 podujatiach a zúčastnili sa na viac ako 15 dvojstranných stretnutiach. Zúčastnili sa na brífingoch na vysokej úrovni o stave rokovaní s Európskou komisiou, fínskym predsedníctvom EÚ a poslancami EP. Pozrite si súhrn hlavných politických posolstiev VR prednesených na konferencii COP25.

Prehľad činnosti členov VR na konferencii COP25

streda 7. decembra

Činnosť delegácie VR na konferencii sa začala v sobotu 7. decembra na zasadnutí valného zhromaždenia spoločenstva Under2 Coalition príspevkom ministra životného prostredia a zmeny klímy regiónu Lombardsko Raffaeleho Cattanea (IT/EĽS) a člena výkonnej rady provincie Drenthe Tjisseho Stelpstru (NL/EKR) .

Under2 Coalition je globálnym spoločenstvom národných a regionálnych vlád, ktoré sa zaviazali prijať ambiciózne opatrenia v oblasti klímy v súlade s Parížskou dohodou. Združuje viac ako 220 vlád, ktoré reprezentujú viac ako 1,3 miliardy ľudí a 43 % svetového hospodárstva. Podľa nedávnej správy regionálne opatrenia v oblasti klímy presahujú opatrenia národných vlád. VR sa zaviazal, že posilní spoluprácu s touto rozhodujúcou globálnou sieťou regionálnych vlád a jej sekretariátom, The Climate Group .

Regionálny minister životného prostredia a záležitostí vidieka Itziar Gómez a člen VR Mikel Irujo (ES/EA) vystúpili ako zástupcovia autonómneho spoločenstva Navarra, ktoré je aktívnym členom spoločenstva Under2 Coalition.

Prvý podpredseda Markku Markkula sa v pavilóne EÚ zúčastnil na podujatí s názvom „Urýchlenie transformácie: ako mestá a regióny menia veci“ v spolupráci so združením ICLEI a na podujatí „Od údajov k politike: využitie váhy ukazovateľov udržateľného rozvoja a opatrenia v oblasti klímy“, ktoré spoluorganizovalo Spoločné výskumné centrum (JRC).

nedeľa 8. decembra

Prvý podpredseda Markku Markkula Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) sa zúčastnili na zasadnutí s názvom „Regionálne vedenie počas stavu klimatickej núdze. Prírodné adaptačné riešenia a problematika vody“. Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) vystúpil aj na zasadnutí valného zhromaždenia siete Regions4 .

Členovia VR sa zúčastnili na uvítacej recepcii v pavilóne Cecilio Rodriguard v parku Retiro, ktorú usporiadal primátor Madridu José Luis Martínez-Almeida.

pondelok 9. decembra

Za prítomnosti delegácie VR vyslanej na konferenciu COP25 Európska únia usporiadala podujatie „Deň Globálneho dohovoru primátorov a starostov: vnútroštátne stanovené príspevky v súvislosti so stavom klimatickej núdze: je čas na deň viacúrovňových opatrení“.

Za prítomnosti nového komisára EÚ pre energetiku Kadriho Simsona predniesla Benedetta Brighenti (SES/IT) záverečné pripomienky. Rok 2020 bude pre dohovor prelomovým rokom, pretože mestá a regióny je potrebné motivovať k dosiahnutiu cieľov EÚ stanovených do roku 2030. Jeho signatári musia byť schopní reagovať na nadchádzajúce výzvy a tento dohovor má kľúčový význam pre dosiahnutie cieľov európskeho ekologického dohovoru, “ uviedla Benedetta Brighenti, spravodajkyňa stanoviska VR na tému Dohovor primátorov a starostov po roku 2020 .

Prvý podpredseda Belgického senátu a člen VR Andries Gryffroy (EA/BE) vystúpil na zasadnutí nazvanom „Globálne trendy v klimatickej legislatíve a riešení súdnych sporov: zväčšenie odolnosti a zlepšenie adaptácie“.

Člen VR Tjisse Stelpstra (EKR/NL) sa v nemeckom pavilóne zapojil do panelovej diskusie na tému „Inteligentná transformácia miest: inovatívne a účinné riešenia v oblasti mobility“. Regionálny minister a zástupca guvernéra provincie Drenthe uviedol, že „musíme transformovať jednotlivé druhy dopravy, keďže z nej pochádza 23 % celkových emisií EÚ a spôsobuje vysoké externé náklady, napríklad znečistenie, nehody, hluk a dopravné preťaženie. Musíme rozvíjať také prístupy k mobilite, vďaka ktorým bude službou zodpovedajúcou potrebám používateľa, a modernizovať elektrické siete, akumuláciu elektrickej energie a správu verejnej infraštruktúry, aby bolo možné zaviesť inovačné technológie palivových článkov a batérií. S dekarbonizáciou dopravy neuspejeme bez účinnej spolupráce všetkých úrovní verejnej správy.“

utorok 10. decembra

V pavilóne EÚ sa široká škála zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, priemyselných združení, mimovládnych organizácií, súkromných spoločností a úradníkov z EÚ a UNFCCC stretla na podujatí „Deň energie EÚ @ COP25“. Medzi hlavné témy patrila transformácia energetickej sústavy na 100 % energie z obnoviteľných zdrojov, urýchlenie inovácií v záujme plnenia európskeho ekologického dohovoru, zabezpečenie spravodlivej transformácie všetkých regiónov a pre všetkých občanov, vytvorenie miestnych podmienok na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a úloha programu EÚ Copernicus pri dekarbonizácii Európy.

Prvý podpredseda Markku Markkula predniesol hlavný prejav, v ktorom zdôraznil, že „zásadný význam má budovanie kapacít pre verejných aj súkromných rozhodujúcich činiteľov. Územné plánovanie, renovácia starých budov a inteligentné energetické siete musia byť prioritou spolupráce založenej na vedomostiach.

V čilskom pavilóne sa uskutočnilo podujatie na tému „Príprava na COP26: z Čile do Spojeného kráľovstva“, na ktorom sa podpredseda Markkula otvorene zamyslel nad tým, čo môžeme urobiť na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy. Podľa podpredsedu „sa stále učíme. Je to učenie, posudzovanie a konanie na základe porovnávania.“ Celé podujatie bolo zamerané na „konsolidáciu príspevku miest a ostatných vnútroštátnych subjektov k ambicióznejším cieľom v oblasti klímy“.

Delegácia deviatich členov VR sa zúčastnila na brífingu výkonného podpredsedu Fransa Timmermansa (EVP) o stave rokovaní na konferencii COP25 spolu s delegáciou Európskeho parlamentu pod vedením poslanca EP Basa Eickhouta (NL/Greens&EFA) , členov viacerých národných parlamentov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Výkonný podpredseda Timmermans uviedol, že „žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda“ , pričom poukázal na výsledky rokovaní o globálnych trhoch s uhlíkom a mechanizmoch obchodovania s emisiami, ktoré by mohli ohroziť úsilie o dekarbonizáciu.

Tjisse Stelpstra (NL/EKR) sa bilaterálne stretol s poslancom EP Basom Eickhoutom (NL/Greens&EFA) v súvislosti s viacúrovňovým riadením a projektom využívania vodíka v provincii Drenthe.

Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) bol jedným z účastníkov sprievodnej panelovej diskusie na tému „My konáme – mladí ľudia ukazujú cestu“, ktorá prebehla v talianskom pavilóne.

Andries Gryffroy sa zúčastnili na parlamentnom zasadnutí, ktoré organizovala Medziparlamentná únia ( IPU ) a španielska poslanecká snemovňa na podporu výmeny názorov na parlamentné činnosti v oblasti zmeny klímy.

Benedetta Brighenti (SES/IT) sa zúčastnila na otvorenom dialógu Strany európskych socialistov o opatreniach v oblasti klímy a bilaterálne sa stretla so zástupcom talianskeho ministerstva, aby si vymenila názory na Dohovor primátorov a starostov.

streda 11. decembra

Celá delegácia VR vyslaná na COP 25 vrátane predsedu autonómneho spoločenstva Valencia a predsedu španielskej delegácie vo VR Xima Puiga (ES/SES) sa stretla so zástupcom vedúceho delegácie EÚ na tejto konferencii Dimitrisom Zevgolisom, ktorý delegácii VR poskytol čerstvé informácie o stave rokovaní.

Rokovalo sa aj o oznámení o európskom ekologickom dohovore. Členovia ubezpečili zástupcu vedúceho delegácie EÚ o svojej vôli zapojiť Európsky výbor regiónov do nadchádzajúcej rozsiahlej legislatívnej práce, pripomenuli, že mestá a regióny sú už teraz ambicióznejšie ako národné vlády, a opätovne potvrdili svoj záväzok vynaložiť všetko úsilie o dosiahnutie klimatickej neutrality na miestnej úrovni. Prečítajte si tlačovú správu.

Po schôdzi sa v pavilóne EÚ uskutočnil tlačový brífing s podpredsedom Markkulom a predsedom Puigom.

Markku Markkula vyhlásil, že „Európska únia musí naďalej viesť boj proti globálnemu otepľovaniu. Oznámenie o ekologickom dohovore prichádza veľmi včas, keďže vstupujeme do záverečnej fázy rokovaní o úplnom vykonávaní Parížskej dohody. VR opätovne zdôrazňuje svoj záväzok naplno prispieť k cieľom ekologického dohovoru, čím sa zabezpečí, že mestá a regióny budú plnohodnotnými aktérmi a že sa na nikoho nezabudne.“

Ako prejav odhodlania členov VR podporovať lokálne klimatické opatrenia predseda Ximo Puig uviedol, že „energia spotrebovaná regionálnou správou, vrátane energie využívanej v kancelárskych budovách, verejných školách a nemocniciach bude na konci môjho funkčného obdobia na 100 % pochádzať z ekologických a obnoviteľných zdrojov.

Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) vystúpil s prejavom na podujatí na vysokej úrovni, ktoré sa konalo v talianskom pavilóne v súvislosti so správou o Taliansku v rámci projektu „CDP ( Carbon Disclosure Project ): skúmanie vedúcej úlohy talianskych podnikov a miestnych samospráv, pokiaľ ide o klímu a klimatické trendy“.

Andries Gryffroy (BE/EA) bol hosťujúcim rečníkom na holandskom medziparlamentnom podujatí nazvanom „Ako vzbudiť záujem o európsky ekologický dohovor“, ktoré sa konalo v pavilóne Beneluxu za účasti poslancov z parlamentov krajín Beneluxu.

štvrtok 12. decembra

Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) vystúpil vo francúzskom pavilóne v diskusii o „uplatňovaní adaptačných stratégií územných aktérov“. Druhý podpredseda komisie ENVE vo VR a člen rady francúzskeho departementu Nord, uviedol, že „musíme vyvinúť nové finančné mechanizmy, ako sú ekologické dlhopisy na realizáciu projektov na prispôsobenie našich miest zmene klímy. Na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a európskeho ekologického dohovoru musíme posilniť administratívne kapacity miestnych samospráv, aby mohli pripravovať návrhy projektov a zabezpečovať bankovú financovateľnosť potenciálnych investícií. Podporujem výzvu Európskeho výboru regiónov, aby sa vytvoril jednotný súbor usmernení na koordináciu všetkých opatrení na budovanie kapacít financovaných z prostriedkov EÚ a revíziu úrovní spolufinancovania EÚ, keďže miestne a regionálne samosprávy nemajú finančné kapacity na získanie dostatočných vlastných zdrojov.“

Andries Gryffroy (BE/EA) sa v rámci platformy UNFCCC pre odolnosť zúčastnil na diskusii o právnych predpisoch a tvorbe politiky v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy. „ Globálne otepľovanie už zasahuje naše územia, takže nemáme na výber a musíme pripraviť účinné politiky na prispôsobenie zmene klímy. Národné vlády musia posilniť postavenie miestnych a regionálnych samospráv, pokiaľ ide o ekologizáciu miest a hľadanie prírodných riešení na minimalizáciu klimatických rizík a súvisiacich strát a škôd, “ uviedol Gryffroy. Podpredseda Belgického senátu sa vo francúzskom pavilóne zúčastnil aj na podujatí na tému „Bezpečnosť dodávok elektrickej energie pri podpore úsilia o zmierňovanie a adaptáciu“.

Sirpa Hertell (FI/EĽS) predniesla v pavilóne Spojeného kráľovstva hlavný prejav na podujatí, ktoré usporiadal The Grantham Institut , čo je iniciatíva nadácie Grantham Foundation for the Protection of the Environment .

piatok 13. decembra

Posledný deň konferencie COP25 sa začal s vyhliadkou, že rozhovory budú prebiehať aj cez víkend. Európsky výbor regiónov v súlade s výzvou Skupiny samosprávnych orgánov obcí a miest (LGMA) v rámci Organizácie Spojených národov, ktorá je neštátnym subjektom združujúcim miestne a regionálne samosprávy na celom svete, požiadal Európsku komisiu a fínske predsedníctvo Rady EÚ, aby podporili začlenenie „viacúrovňovej spolupráce“ do konečného rozhodnutia COP25.

Keďže rokovania sa zasekli na trhoch s uhlíkom a konečnej pomoci rozvojovým ekonomikám na ich prispôsobenie zmene klímy, obsah textov sa obmedzil na najmenšieho spoločného menovateľa. Vypadol tak odkaz na viacúrovňovú spoluprácu, ako aj na regionálne ukazovatele v rámci súboru parížskych pravidiel, ktoré sa majú začleniť do konečných rozhodnutí.

V Madride sa napriek tomu ukázalo, že mestá a regióny na celom svete sú pevne odhodlané byť pri miestnych klimatických opatreniach ambicióznejšie a ďalej ich realizovať v praxi.

Skupina samosprávnych orgánov obcí a miest (LGMA) vyzýva, aby národné vlády boli pri príprave na konferenciu COP26 v Glasgowe ambicióznejšie a pridali ďalšie opatrenia v oblasti klímy vrátane úplného zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do prípravy aktualizovaných vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC).

Súvislosti

Pod čilským predsedníctvom sa v Madride od 2. do 15. decembra 2019 konala 25. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) .

Prístup k portálu VR venovanému COP25.

Pozrite si , ako členovia VR realizujú klimatické opatrenia v praxi.

Reakcia VR na oznámenie o ekologickom dohovore z konferencie COP25. Viac informácií získate na tomto odkaze.

Prečítajte si tlačovú správu o  uznesení o ekologickom dohovore, ktoré Európsky výbor regiónov prijal na plenárnom zasadnutí 5. decembra 2019. Jedným z hlavných návrhov VR je zriadenie fóra miest a regiónov, Európskej komisie a členských štátov, ktorého úlohou by bolo monitorovať vykonávanie ekologického dohovoru.

Úvodník predsedu VR Karla-Heinza Lambertza : „Musíme konať teraz a spoločne“ – Miestni a regionálni predstavitelia si vytýčili víziu uplatňovania ‎ európskeho ekologického dohovoru.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 881037

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023