Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP24: Mestá a regióny chcú mať oficiálne uznanú úlohu v Parížskej dohode  
Európsky výbor regiónov spojil v Katoviciach svoje sily so svetovými sieťami miestnych samospráv, aby spolu vybojovali pre mestá a regióny oficiálne uznanú úlohu v Parížskej dohode.

Mestá produkujú 70 % emisií skleníkových plynov na svete a miestne samosprávy sú zodpovedné za viac než 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a až 90 % opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy. Napriek tomu v rámci Parížskej dohody neexistuje mechanizmus, ktorý by monitoroval záväzky a výsledky regiónov a miest pri znižovaní emisií CO 2 a informoval o nich. Výzva, aby sa príspevky stanovené na nižšej ako celoštátnej úrovni pripojili k národným záväzkom v rámci parížskeho súboru pravidiel, si v Katoviciach získava čoraz väčšiu podporu, keďže sa to čoraz viac pokladá za rozhodujúce na preklenutie súčasného rozdielu medzi záväzkami a cieľmi z hľadiska znižovania emisií . Európsky výbor regiónov (VR) na plenárnom zasadnutí konferencie OSN o zmene klímy COP24 vyslovil žiadosť, aby sa oficiálne uznala úloha miest a regiónov pri uplatňovaní Parížskej dohody, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Kliknutím sem sa Vám otvorí fotoalbum delegácie VR na COP24.

Európsky výbor regiónov išiel na COP24 do Katovíc s jasným poslaním: zabezpečiť miestnym a regionálnym samosprávam oficiálne uznanú úlohu v globálnom riadení v oblasti klímy a pri uplatňovaní Parížskej dohody. Tri roky po podpísaní Parížskej dohody o klíme je konferencia v Katoviciach dobrovoľným termínom na prijatie spoľahlivého pracovného programu, ktorým sa dohoda pretaví do praxe.

Nasleduje zhrnutie najdôležitejších aktivít a vyhlásení VR na COP24.

13. decembra 2018

Prvý podpredseda VR Markku Markkula (FI/EĽS) predniesol záverečný prejav v pavilóne EÚ na osobitnej schôdzi o stimuloch na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v európskom priemysle. Predseda mestského zastupiteľstva mesta Espoo vyhlásil: „ Oceňujeme pozitívne zámery a trendy v energeticky náročných odvetviach v záujme zníženia ich uhlíkovej stopy. Môžete počítať s našou pomocou pri vytváraní partnerstiev s cieľom čo najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúka strategický plán pre energetické technológie, a podporovať výskum a inováciu a zároveň rozvíjať spoluprácu medzi EÚ, členskými štátmi, regiónmi, priemyslom a výskumnými inštitúciami. Priemyselná transformácia Európy musí byť prioritou programu Horizont Európa a regionálnych a súkromných investícií. Bez dekarbonizácie priemyslu nebudeme môcť dosiahnuť energetické a klimatické ciele stanovené do roku 2030 ani dodržať svoje záväzky v rámci Parížskej dohody, a už vôbec nie ciele stratégie klimatickej neutrality do roku 2050. Teraz sa musíme spoločnou prácou usilovať o vzájomne prospešný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.“ Podujatie „Towards a Thriving Carbon Neutral Industry in Europe“ (Ako vybudovať v Európe prosperujúci priemysel s nulovými emisiami CO 2 ) spoluorganizovali GR RTD (Európska komisia), Carbon Market Watch a SPIRE PPP.

12. decembra 2018

V rámci COP24 sa konalo záverečné kolo dialógu talanoa miest a regiónov , ktoré otvoril generálny tajomník OSN António Guterres . Tomuto zasadnutiu na vysokej úrovni v netradičnom formáte predsedali dvaja predsedovia COP, predseda COP23 a premiér Fidži Josaia Voreqe Bainimarama a štátny tajomník poľského ministerstva energetiky a splnomocnenec pre predsedníctvo COP24 Michał Kurtyka .

Primátor mesta Schiedam a predseda komisie ENVE vo VR Cor Lamers (NL/EĽS) vystúpil pred plénom v mene miestnych samospráv na celom svete a žiadal o oficiálne zahrnutie miest a regiónov do Parížskej dohody. Cor Lamers predniesol politické posolstvo v mene kolektívu miestnych samospráv a obecných orgánov. Kolektív miestnych samospráv a obecných orgánov ( LGMA ) spolu so združením Miestne samosprávy za udržateľnosť (ICLEI), ktoré je jeho koordinačným centrom, koordinuje pozorovateľov z miestnych samospráv počas medzivládnych rokovaní o klíme UNFCCC.

Cor Lamers uviedol: „V mene kolektívu miestnych samospráv a obecných orgánov vyzývame zmluvné strany Parížskej dohody, aby pokračovali v dialógu talanoa aj po COP24 a aby do vnútroštátne stanovených príspevkov v rámci Parížskej dohody zahrnuli regionálne a miestne stanovené príspevky. Okrem toho odporúčame predsedníctvu COP24, aby záväzky a výsledky miestnych a regionálnych samospráv oficiálne uznalo v záverečnom vyhlásení COP24. Miestne samosprávy na celom svete sú pripravené konať. S nami môžete počítať.“

Miestne a regionálne samosprávy prostredníctvom kolektívu miestnych samospráv a obecných orgánov naliehavo žiadajú všetky zmluvné strany, aby do vyhlásenia COP24 zahrnuli nasledujúcu vetu: „Oceňujeme výsledky a závery vyplývajúce z dialógov talanoa a vyzývame zmluvné strany, aby ich využili vo svojich vnútroštátne stanovených príspevkoch .“ Miestne samosprávy odporúčajú predsedníctvu COP24, aby sa tento odsek posilnil o odkaz na viacúrovňovú činnosť a zahrnul do konečného vyhlásenia COP24.

OSN vo svojej poslednej správe o rozdiele medzi záväzkami a cieľmi z hľadiska znižovania emisií ( Emissions Gap Report ) potvrdila potenciál miest a regiónov v boji proti globálnemu otepľovaniu a uznala, že ich vplyv je „slabo zdokumentovaný“ Regionálne a miestne stanovené príspevky by mali vyplniť tieto informačné medzery, pomôcť znížiť spomínaný rozdiel a zvýšiť klimatické ambície.

Na záver zasadnutia predsedníctva COP23 a COP24 vyhlásili talanoa výzvu k akcii . Dialógy talanoa spustilo minulý rok fidžijské predsedníctvo COP23 ako celosvetový facilitačný rámec pre dialóg s cieľom vyhodnotiť kolektívne úsilie v boji proti zmene klímy, ktoré vyvíjajú miestne a regionálne samosprávy, občianska spoločnosť a podniky v záujme lepšieho rozhodovania o klíme na úrovni OSN. Kolektív miestnych samospráv a obecných orgánov sa počas roku 2018 zúčastnil na viac než 60 dialógoch talanoa v 40 krajinách, pričom 52 z týchto dialógov zorganizovali miestne a regionálne samosprávy, ich siete alebo partneri.

Predseda komisie ENVE vo VR Cor Lamers sa 12. decembra stretol so svojou partnerkou v Európskom parlamente, predsedníčkou Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Adinou-Ioanou Vălean ( RO/PPE) . Obaja sa zúčastnili na brífingu o rokovaniach COP24, ktorému predsedal eurokomisár pre oblasť klímy Miguel Arias Cañete .

11. decembra 2018

VR sa 11. decembra zúčastnil na európskom Dni energie v pavilóne EÚ na COP24. Na osobitnom zasadnutí o uhoľných regiónoch prvý podpredseda VR Markku Markkula (FI/EĽS) uviedol: „Prípad uhoľných regiónov dokazuje, aké dôležité je pre energetickú transformáciu viacúrovňové riadenie. Národné vlády, mestá a regióny, priemysel, akademická obec, občania a EÚ musia spolupracovať, aby bola táto transformácia úspešná. Na to, aby sme mohli skoncovať s uhlím, sú nevyhnutné nové technológie a budovanie kapacít. Uhoľné regióny si vyžadujú spoľahlivé a primerané finančné opatrenia. Oceňujeme preto návrh, ktorý predložil poslanec EP Jerzy Buzek , predseda výboru ITRE v Európskom parlamente, vyčleniť v nasledujúcom viacročnom rozpočte EÚ 4,8 miliardy EUR na fond pre spravodlivú transformáciu energetiky.“ VR podporuje Platformu pre uhoľné regióny v procese transformácie , ktorú len pred rokom zriadila Európska komisia ako súčasť balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Eurokomisár Miguel Arias Cañete vo svojom príspevku vyhlásil: „Uhoľný priemysel zabezpečuje zamestnanie 240 000 pracovníkom v celej EÚ. V 41 regiónoch v 12 členských štátoch sa dnes ešte ťaží uhlie. Chcel by som, aby sa výzvy spojené s transformáciou stali pre uhoľné regióny príležitosťou. Je to možné a dá sa to uskutočniť. Už sme poskytli pomoc pri štrukturálnych reformách v 13 pilotných regiónoch na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Rumunsku, Českej republike, Nemecku a Španielsku.“

V záujme posilnenia svojho strategického partnerstva usporiadali VR a ICLEI 11. decembra na COP24 bilaterálnu schôdzu. „Prebiehajúce rokovania o klíme sú výbornou príležitosťou na to, aby sme sa stretli a porozprávali o našej minulej, súčasnej a budúcej spolupráci v oblasti klímy, ale aj v záujme ochrany a zachovania biodiverzity,“ uviedol Markku Markkula (FI/EĽS) . Predseda ICLEI a primátor Bonnu Ashok Sridharan vyzval členov VR, aby ďalej zabezpečovali dosahovanie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity v Európe a zasadzovali sa za väčšie ambície a viac mechanizmov financovania.

Delegácia VR sa 11. decembra spolu s poslancami Európskeho parlamentu a delegátmi z členských štátov zúčastnila na brífingu Európskej komisie o pokroku v rokovaniach COP24 . Poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve a spravodajca stanoviska na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 Andrew Cooper (UK/EA) sa obrátil na eurokomisára Ariasa Cañeteho s týmito slovami: „Chceme vidieť záverečný politický text COP24 a mať v ňom oficiálne uznanú úlohu miestnych a regionálnych orgánov. Chceme, aby sa uznalo, že my sme tí, ktorí dosahujú výsledky v teréne. Musíme byť zahrnutí a naše úsilie sa musí zohľadniť.“ Eurokomisár Arias Cañete odpovedal: „Uvedomujeme si, že zavádzanie opatrení v oblasti klímy si vyžaduje mestá a regióny. Ešte nepoznáme text, ktorý dnes poobede predložia predsedajúci. Odkaz v tomto znení bol zahrnutý a my sa budeme usilovať túto myšlienku podporovať.“

10. decembra 2018

Andrew Cooper (UK/EA) sa obrátil na účastníkov v pavilóne EÚ, aby pripomenul žiadosť VR, že „národné inventarizačné správy rámca transparentnosti Parížskej dohody musia obsahovať kapitolu o opatreniach na zmiernenie zmeny klímy, ktoré zavádzajú miestne a regionálne samosprávy.“ Spravodajca Cooper tieto odkazy pripomenul aj v nemeckom pavilóne spolu s  predsedom ICLEI a primátorom Bonnu Ashokom Sridharanom na zasadnutí na tému „Sustainable Development Goals (SDGs) indicators for cities: and inspiration to raise ambitions of locally determined contributions“ (Ukazovatele cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre mestá: inšpirácia na zvýšenie ambícií miestne stanovených príspevkov).

V pavilóne EÚ pri príležitosti Dňa Globálneho dohovoru primátorov a starostov, 10. decembra, Markku Markkula (FI/EĽS) vyhlásil: „Je čas zvýšiť ambície a úsilie v oblasti klímy. Mestá a regióny sú pripravené zvýšiť svoje klimatické príspevky na doplnenie národných záväzkov. Mottom poľského predsedníctva COP24 je „Changing together“ (Zmeňme veci spoločne). Miestne a regionálne samosprávy sú ambiciózne, inkluzívne a inovatívne. My vieme, ako dosiahnuť výsledky v oblasti klímy. Preto dnes hovoríme zmluvným stranám dohovoru OSN: S nami môžete počítať.“ Podujatie spoluorganizovali GR CLIMA (Európska komisia), ICLEI, kancelária Dohovoru primátorov a starostov a VR. Markku Markkula sa stretol s primátorom Katovíc Marcinom Krupom a zablahoželal mestu, ktoré hostilo COP24, k tomu že sa pripojilo k Dohovoru primátorov a starostov, „keďže na dodržanie sľubov Parížskej dohody je potrebné, aby sa do boja proti zmene klímy zapojili ďalšie a ďalšie mestá“.

Sirpa Hertell (FI/EĽS) , spravodajkyňa stanoviska VR o stratégii EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy a členka mestského zastupiteľstva mesta Espoo, sa 10. decembra zúčastnila na bilaterálnom stretnutí s Climate Alliance. Spravodajkyňa Hertell uviedla: „Súhlasíme s našimi partnerskými sieťami, že je načase zintenzívniť miestne úsilie v oblasti zmeny klímy. Na to, aby sme zvrátili globálne otepľovanie, potrebujeme nový hospodársky a sociálny model. Môže sa to podariť, len ak bude vychádzať z miestnej úrovne.“

Primátor Katovíc Marcin Krupa pozval delegáciu VR 10. decembra na podujatie Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 . Bola to príležitosť predstaviť vyše 60 dialógov talanoa miest a regiónov a viesť panelovú diskusiu o opatreniach v oblasti klímy na miestnej úrovni, v rámci ktorej prvý podpredseda VR Markku Markkula predniesol hlavné politické posolstvá VR na COP24 .

Na konci prvého týždňa COP24 sa Marco Dus (IT/SES) zapojil do panelovej diskusie na celosvetovom samite o zdraví a zmene klímy 2018 Global Health & Climate Change Summit . Spravodajca stanoviska VR o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy vyhlásil, že „tvorcovia politiky na miestnej, národnej a svetovej úrovni musia teraz začať konať, aby sa podstatne znížilo znečistenie a vybudovala odolnosť voči zmene klímy. Prístup k financovaniu je pre mnohé miestne a regionálne orgány kľúčový, aby mohli zavádzať opatrenia v oblastí klímy súvisiace so zdravím.“ Každoročne zomrie vo svete 7 miliónov ľudí v dôsledku vystavenia znečisteniu ovzdušia. Splnenie cieľov Parížskej dohody by mohlo do roku 2050 zachrániť okolo milióna životov ročne na celom svete, a to len znížením znečistenia ovzdušia ( WHO ).

Okrem osobitnej brožúry COP24 o osvedčenej praxi a zviditeľňovania výsledkov miest a regiónov z hľadiska opatrení v oblasti zmeny klímy VR skoordinoval aj prítomnosť víťazov ocenenia Covenant Cities in the Spotlight 2018 na COP24. K delegácii VR sa v tomto druhom týždni konferencie pripojil starosta Monsana Roberto Campelli , primátor Sønderborgu Erik Lauritzen komisár pre ekológiu z mestského zastupiteľstva Barcelony Frederic Ximeno .

Súvislosti

Delegáciu VR na COP24 tvoria: Markku Markkula (FI/EĽS) , prvý podpredseda VR a predseda mestského zastupiteľstva mesta Espoo; Cor Lamers (NL/EĽS) predseda komisie ENVE vo VR a primátor mesta Schiedam; Valter Flego (HR/ALDE) , druhý podpredseda komisie ENVE vo VR a župan Istrijskej župy; Andrew Cooper (UK/EA), koordinátor skupiny EA v komisii ENVE vo VR, spravodajca stanoviska VR o riadení v oblasti klímy po roku 2020 a poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve; Marco Dus (IT/SES), spravodajca stanoviska o financovaní opatrení v oblasti klímy a poslanec mestského zastupiteľstva mesta Vittorio Veneto; Sirpa Hertell (FI/EĽS) , spravodajkyňa stanoviska VR o stratégii EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy a členka mestského zastupiteľstva mesta Espoo; Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinátor skupiny ALDE v komisii ENVE vo VR a poslanec mestského zastupiteľstva mesta Rakvere; Daiva Matoniene (LT/EKR) , koordinátorka skupiny EKR v komisii ENVE vo VR a poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Šiauliai; a  André Van De Nad (NL/SES) , koordinátor skupiny SES v komisii ENVE vo VR a primátor mesta Weststellingwerf.

Politické posolstvá COP24 a delegácia na COP24

Brožúra COP24 o osvedčenej praxi

Regionálne a miestne stanovené príspevky

Vyslanci Dohovoru primátorov a starostov

18/11/2018 Zmena klímy: S nami môžete počítať (Úvodné slovo: predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula

15/11/2018 COP24: Ste pripravení?

19/09/2018 Mestské samosprávy posúvajú klimatické ambície na vyššiu úroveň

06/07/2018 Zmena klímy: Na dodržanie Parížskej dohody treba väčšie ambície na nové riadenie

Viac informácií nájdete na internetovej stránke VR venovanej COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022