Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP 24: Mestá a regióny budú naďalej žiadať prísnejšie opatrenia v oblasti klímy  
Európsky výbor regiónov opätovne zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby jednotlivé štáty sprísnili svoje ciele v oblasti klímy. Zároveň víta súbor parížskych pravidiel, ktorý otvára priestor pre posilnené viacúrovňové riadenie v oblasti klímy.

Na konferencii COP 24 sa podarilo dosiahnuť hlavný cieľ rokovaní o klíme, a to dohodnúť sa na spoločnom súbore pravidiel, ktorý umožní zaviesť Parížsku dohodu do praxe už v roku 2020. Ako však vyplýva zo správy Medzivládneho panela o zmene klímy (IPCC) o vplyve oteplenia o 1,5 °C , na to, aby sme zvrátili znepokojujúci trend globálneho otepľovania, musíme si v oblasti klímy vytýčiť oveľa vyššie ciele. Európsky výbor regiónov (VR) spojil v Katoviciach svoje sily so svetovými sieťami miestnych samospráv, aby spolu vybojovali pre mestá a regióny oficiálne uznanú úlohu v Parížskej dohode. Prijatý súbor pravidiel otvára priestor pre posilnenú viacúrovňovú činnosť v oblasti klímy a užšiu spoluprácu medzi národnými, miestnymi a regionálnymi orgánmi. Vlády jednotlivých štátov sa v ňom vyzývajú, aby zohľadňovali príspevky dialógov talanoa, ku ktorým patrí aj požiadavka VR o zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do koncipovania národných stratégií a akčných plánov v oblasti klímy. Zhrnutie aktivít a vyhlásení členov VR na konferencii COP 24 je k dispozícii na tomto odkaze.

Zmluvné strany Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) prijali v sobotu 15. decembra súbor parížskych pravidiel, čo predstavuje nevídaný výsledok pri úsilí spoločne riešiť problematiku zmeny klímy na globálnej úrovni. Ide o súbor pravidiel a usmernení určených na zavedenie Parížskej dohody do praxe už od roku 2020. Jeho súčasťou je aj financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy, jej zmierňovanie a adaptáciu na ňu, ako aj rámec transparentnosti.

V súbore parížskych pravidiel „sa zmluvné strany vyzývajú, aby pri príprave svojich vnútroštátne stanovených príspevkov a vo svojom úsilí o zlepšenie vykonávania pred rokom 2020 a zvýšenia ambícií zohľadnili výsledky dialógov talanoa .“ Za zahrnutie tohto bodu do súboru parížskych pravidiel sa zasadzoval Cor Lamers (NL/EĽS), predseda komisie ENVE vo VR a primátor mesta Schiedam , ktorý ho obhajoval aj pred predsedníctvom COP 23 a COP 24 12. decembra na záverečnom rokovaní v rámci dialógov talanoa .

Súbor parížskych pravidiel ako konkrétny pozitívny výsledok z hľadiska miest a regiónov na celom svete tak otvára priestor pre posilnené viacúrovňové riadenie v oblasti klímy. Požaduje sa v ňom totiž, aby vlády jednotlivých štátov spolupracovali s miestnymi a regionálnymi orgánmi pri koncipovaní ich vnútroštátne stanovených príspevkov, ako aj stratégií a akčných plánov v oblasti klímy. Medzi príspevky dialógov talanoa, ktoré majú podľa súboru parížskych pravidiel vlády jednotlivých štátov zohľadniť, patrí aj požiadavka VR, „aby sa miestni a regionálni aktéri stali neoddeliteľnou súčasťou tvorby politiky v oblasti klímy a pri realizácii vnútroštátne stanovených príspevkov.“

Ako uviedol prvý podpredseda VR Markku Markkula (FI/EĽS) , „hoci je zrejmé, že vlády jednotlivých krajín na celom svete nedokázali dostatočne zintenzívniť svoje ambície v oblasti klímy, dohoda z Katovíc predstavuje medzník v našom spoločnom úsilí zvíťaziť v boji proti globálnemu otepľovaniu. Preto nesmieme podceniť veľký úspech, ktorým je skutočnosť, že sme sa dohodli na spoločných usmerneniach na vykonávanie Parížskej dohody. Takisto sa nesmieme uspokojiť s tým, že sa budeme snažiť urýchlene zriadiť trhové mechanizmy a prispôsobené mechanizmy financovania, ktoré prispievajú k znižovaniu celosvetových emisií. Niet pochýb o tom, že názory miestnych a regionálnych orgánov majú v rámci medzinárodných rokovaní o klíme čoraz väčšiu váhu. Na COP 21 sa prvýkrát výslovne uznalo, že mestá a regióny zohrávajú v boji proti zmene klímy rozhodujúcu úlohu. Tri roky nato je zmluvným stranám v súbore parížskych pravidiel adresovaná výzva, aby väčšmi zapojili miestnych a regionálnych aktérov do koncipovania a realizácie svojich stratégií v oblasti klímy. Toto považujeme za jednoznačný úspech a veríme, že účinná viacúrovňová spolupráca sa bude počas vykonávania Parížskej dohody postupne zlepšovať.“

Cor Lamers (NL/EĽS), predseda komisie ENVE vo VR a primátor mesta Schiedam , v tejto súvislosti vyhlásil: „Európsky výbor regiónov so záujmom očakáva užšiu spoluprácu so zmluvnými stranami podľa vzoru dialógov talanoa, a to v záujme vytvoriť pevnejšie partnerstvo pre viacúrovňovú činnosť a jeho zohľadnenie v budúcich rozhodnutiach. Očakávame, že súbor parížskych pravidiel prispeje k zapojeniu miestnych a regionálnych samospráv do koncipovania vnútroštátne stanovených príspevkov, predovšetkým v súvislosti s najbližším celosvetovým hodnotením opatrení v oblasti klímy v roku 2019. Musíme sa ešte dohodnúť na vytvorení spravodlivých a flexibilných trhov s uhlíkom, aby sa emisie skleníkových plynov znížili nákladovo efektívnym spôsobom, a na preskúmaní možnosti zavedenia daní z CO 2 , ktoré by investorov a spotrebiteľov motivovali k voľbe nízkouhlíkových možností. Spoločne môžeme maximalizovať potenciál veľmi potrebného prechodu na čistú energiu. Prostredníctvom hlavných iniciatív, ako je Globálny dohovor primátorov a starostov , bude miestna a regionálna úroveň naďalej presadzovať náročnejšie ciele v oblasti klímy a snažiť sa o ich realizáciu.“

Andrew Cooper (UK/EA), poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve a spravodajca stanoviska VR na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 , pri tejto príležitosti poznamenal: „Vítame priamu výzvu adresovanú zmluvným stranám, aby zohľadnili návrhy predložené v rámci dialógov talanoa, pretože sa tým otvára priestor pre prínos miestnej a regionálnej úrovne pri príprave národných prehľadov, stratégií a akčných plánov v oblasti klímy. Stojíme však pevne za našou požiadavkou, aby boli oficiálne začlenené aj regionálne a miestne stanovené príspevky. Vďaka tomu by sa zabezpečilo, že miestni a regionálni aktéri budú neoddeliteľnou súčasťou tvorby a vykonávania politík v oblasti klímy, a to vrátane prípravy a vykonávania vnútroštátne stanovených príspevkov.“

Výzva, aby regionálne a miestne stanovené príspevky dopĺňali vnútroštátne stanovené príspevky obsiahnuté v súbore parížskych pravidiel, má viacero cieľov: zveriť mestám a regiónom oficiálnu úlohu pri vykonávaní Parížskej dohody, zvýšiť zodpovednosť miestnych a regionálnych samospráv v rámci opatrení na ochranu klímy, zvýšiť presnosť údajov v celosvetovom hodnotení a prispieť k preklenutiu súčasných rozdielov v oblasti emisií .

Najbližšie celosvetové hodnotenie opatrení v oblasti klímy sa plánuje v roku 2019. Celosvetové hodnotenie slúži na posúdenie spoločného pokroku pri realizácii Parížskej dohody a jej dlhodobých cieľov. Zohľadňuje sa v ňom zmierňovanie, adaptácia, financovanie a podpora vykonávania.

Mestá produkujú 70 % emisií skleníkových plynov na svete, pričom miestne samosprávy sú zodpovedné za viac než 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a až 90 % opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy.

V záujme stimulácie opatrení v oblasti klímy v mestských oblastiach sa fórum stáleho výboru pre financovanie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v roku 2019 zameria na financovanie opatrení v oblasti klímy a udržateľné mestá.

Delegátom konferencie COP 24 sa nepodarilo dohodnúť na celosvetových pravidlách trhových mechanizmov, ako sú napr. trhy s uhlíkom, ktoré sú nástrojom na obmedzenie nákladov znižovania emisií. Rokovania o zavedení trhových mechanizmov budú pokračovať aj v nasledujúcom roku, pričom na konferencii COP 25, ktorá sa uskutoční 11. až 22. novembra 2019 v Čile, by sa mali prijať celosvetové usmernenia.

Súvislosti

Členmi delegácie VR na COP 24 boli: Markku Markkula (FI/EĽS) , prvý podpredseda VR a predseda mestského zastupiteľstva mesta Espoo, Cor Lamers (NL/EĽS) , predseda komisie ENVE vo VR a primátor mesta Schiedam, Valter Flego (HR/ALDE) , druhý podpredseda komisie ENVE vo VR a župan Istrijskej župy, Andrew Cooper (UK/EA) , koordinátor skupiny EA v komisii ENVE vo VR, spravodajca stanoviska VR o riadení v oblasti klímy po roku 2020 a poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve, Marco Dus (IT/SES) , spravodajca stanoviska o financovaní opatrení v oblasti klímy a poslanec mestského zastupiteľstva Vittorio Veneto , Sirpa Hertell (FI/EĽS) , spravodajkyňa stanoviska VR o stratégii EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy a členka mestského zastupiteľstva mesta Espoo, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinátor skupiny ALDE v komisii ENVE vo VR a poslanec mestského zastupiteľstva mesta Rakvere, Daiva Matonienė (LT/EKR) , koordinátorka skupiny EKR v komisii ENVE vo VR a poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Šiauliai, a  André Van De Nadort (NL/SES) , koordinátor skupiny SES v komisii ENVE vo VR a primátor mesta Weststellingwerf.

Zhrnutie najdôležitejších aktivít a vyhlásení členov delegácie VR na konferencii COP 24 je k dispozícii na tomto odkaze .

Kliknutím na tento odkaz sa Vám otvorí fotoalbum delegácie VR na COP 24.

Politické posolstvá VR a jeho delegácia na COP 24

Brožúra COP 24 s najlepšími postupmi

Regionálne a miestne stanovené príspevky

Vyslanci Dohovoru primátorov a starostov VR

Dialógy talanoa spustilo minulý rok fidžijské predsedníctvo COP 23 ako celosvetový facilitačný rámec pre dialóg s cieľom vyhodnotiť kolektívne úsilie v boji proti zmene klímy, ktoré vyvíjajú miestne a regionálne samosprávy, občianska spoločnosť a podniky v záujme lepšieho rozhodovania o klíme na úrovni OSN.

Súbor parížskych pravidiel obsahuje podrobné pravidlá a usmernenia týkajúce sa vykonávania tejto prelomovej celosvetovej dohody z roku 2015 a vzťahuje sa na všetky kľúčové oblasti vrátane transparentnosti, financovania, zmierňovania a adaptácie. Medzi hlavné závery konferencie COP 24 patrí:

historicky prvý univerzálny systém, pomocou ktorého môžu zmluvné strany sledovať a nahlasovať pokrok týkajúci sa opatrení v oblasti klímy, čo poskytuje flexibilitu krajinám, ktoré to skutočne potrebujú. To bude všetky zmluvné strany motivovať, aby postupne zlepšovali svoje postupy a informovali o dosiahnutom pokroku na základe jasných a porovnateľných podmienok,

dobrý, konsenzuálny výsledok v otázkach adaptácie. Zmluvné strany majú teraz k dispozícii usmernenia a register na informovanie o svojich opatreniach týkajúcich sa adaptácie na dôsledky zmeny klímy,

pokiaľ ide o globálne hodnotenie, zmluvné strany sú vyzvané, aby pravidelne analyzovali svoj pokrok a náročnosť svojich cieľov na základe najnovších dostupných vedeckých poznatkov,

vďaka rozhodnutiam o financovaní a technológiách máme v súčasnosti k dispozícii spoľahlivý balík, ktorý podľa EÚ bude pre našich partnerov predstavovať záruku, pokiaľ ide o náš záväzok vo vzťahu k trvalej globálnej solidarite a podpore ( EK ).

Tlačová správa z COP 24 UNFCCC je k dispozícii na tomto odkaze .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-WILL-CONTINUE-PRESSING-FOR-HIGHER-CLIMATE-AMBITION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023