Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri sú kľúčoví pre legitímnosť prístupu „zdola nahor“ v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy  

Zástupcovia Európskeho parlamentu a akademickej obce potvrdzujú, že VR by mal zohrávať dôležitú úlohu pri stálom zhromažďovaní podnetov od občanov, pretože miestne a regionálne samosprávy sú pre nich najbližšou a najdôveryhodnejšou úrovňou verejnej správy

Možnosti posilnenia úlohy VR v systéme riadenia EÚ, najmä v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy, boli predmetom diskusie členov a členiek komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) za účasti poslanca Európskeho parlamentu Domèneca Ruiza Devesu (ES/S&D) a Sarah Meyer, ktorá je výskumnou pracovníčkou na Dunajskej univerzite v Kremse. Jednou z hlavných otázok, ktorou sa bude konferencia zaoberať, sú demokratické základy Európskej únie. Ich strážcami v každodennom živote sú miestne a regionálne samosprávy, ktoré v praxi uplatňujú participatívnu demokraciu najčastejšie. Z diskusie vyplynulo, že konferencia je príležitosťou ukázať a presadzovať úlohu VR ako inštitucionálneho zástupcu miest a regiónov v rozhodovacom procese EÚ v rámci existujúcich zmlúv. V širšom kontexte by sa v záujme posilnenia demokratického rozmeru EÚ mohli zvážiť zmeny zmluvy smerom k väčším legislatívnym právomociam VR.

Na Konferencii o budúcnosti Európy sa stretnú občania, občianska spoločnosť, národné orgány, regionálne a miestne samosprávy a európske inštitúcie prostredníctvom otvorených, inkluzívnych a transparentných debát s cieľom dať európskemu projektu nový impulz a posilniť európsku demokraciu. Očakáva sa, že konferencia sa začne 9. mája na Deň Európy 2021 s ročným oneskorením spôsobeným pandémiou COVID-19.

V debate zazneli otázky o tom, či súčasný právny rámec EÚ umožňuje VR v plnej miere plniť úlohu hlasu miest a regiónov v EÚ, a akú osobitnú úlohu by na Konferencii o budúcnosti Európy mohli zohrávať VR a miestne a regionálne samosprávy v rámci procesu pod vedením troch inštitúcií EÚ – Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

„My, regionálni a miestni politici, musíme predložiť konkrétne nápady o budúcnosti Európskej únie. Potrebujeme jasnú víziu budúcnosti Európy regiónov. Čím bude táto vízia jasnejšia, tým účinnejšie môžeme podniknúť potrebné kroky na jej realizáciu a využiť Konferenciu o budúcnosti Európy ako príležitosť v tomto procese. Neustále vyzývame na väčšie zohľadňovanie miestnych a regionálnych samospráv v európskom rozhodovacom procese a legislatíve. Teraz je nevyhnutné vypracovať jasné návrhy, aby bola táto požiadavka výslovne zakotvená inštitucionálne aj procedurálne,“ vyhlásil štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci a zároveň predseda komisie CIVEX Mark Speich (DE/EĽS).

Poslanec Európskeho parlamentu Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), ktorý je koordinátorom frakcie S&D vo výbore AFCO, predstavil pilotný projekt Parlamentu s názvom Building Europe with local entities (Budovanie Európy s miestnymi územnými celkami) a vysvetlil, ako by sa na ňom mohli členovia a členky VR podieľať: „S cieľom priblížiť Európu jej občanom a v rámci Konferencie o budúcnosti Európy by sme mali posilniť európsky rozmer v spolupráci s miestnymi a regionálnymi tvorcami politiky vytvorením štruktúrovanejšieho a trvalejšieho participatívneho spôsobu popri organizáciách občianskej spoločnosti, sociálnych partneroch a občanoch. S týmto zámerom sa bude realizovať pilotný projekt „BELE – Building Europe with Local Entities “ (Budovanie Európy s miestnymi územnými celkami), aby sa posilnila priama komunikácia s občanmi o politických iniciatívach uskutočňovaných Úniou prostredníctvom pravidelných vyhlásení pre médiá a diskusií, ktoré budú viesť miestne samosprávy. Sme zodpovední za to, aby sa týmito iniciatívami zabezpečilo, že konferencia dokáže uplatňovať prístup zdola nahor v snahe dosiahnuť zmysluplný dialóg.“

Sarah Meyer , ktorá pôsobí ako výskumná pracovníčka na Dunajskej univerzite v Kremse, predstavila projekt REGIOPARL . Jeho cieľom je preskúmať, ako môže byť regionálna a miestna úroveň kľúčovým aktérom demokratickej participácie. Vyjadrila sa, že „keďže Rada v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy jasne presadzuje prístup opierajúci sa o zásadu prvoradosti politiky, VR by sa mohol usilovať o následné a systematické začleňovanie regionálneho a miestneho hľadiska do všetkých činností a výsledkov konferencie pri každej jednotlivej téme. Pokiaľ ide o priame zapojenie občanov, riadenie očakávaní bude mať zásadný význam, pretože participácia bez možnosti rozhodovania alebo prípravy programu pravdepodobne nepodporí demokratickú legitimitu tvorby politík EÚ.“

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil: +32 473 52 41 15

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023