CESTOVNÉ VÝDAVKY 

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) sú zástupcami regionálnych a miestnych územných celkov, ktorí buď vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu. V niektorých členských štátoch dostávajú určitý druh odmeny od svojho regionálneho alebo miestneho územného celku. Nedostávajú však žiadnu odmenu od VR.

Obsah

Členovia sa zúčastňujú na schôdzach VR, ako sú plenárne zasadnutia, schôdze komisií a schôdze politických skupín, ktoré sa vo väčšine prípadov konajú v Bruseli a príležitostne aj inde. Členovia sú niekedy oprávnení zúčastňovať sa aj na schôdzach, ktoré VR neorganizuje, ale ktoré majú osobitný význam pre jeho prácu.

Po predložení sprievodných dokladov sa členom výboru uhrádzajú skutočné náklady na cestovné lístky na účasť na týchto schôdzach do výšky ceny lístka v triede business class v prípade cesty lietadlom a do výšky ceny cestovného lístka prvej triedy v prípade cesty vlakom, autobusom alebo loďou. V prípade cesty osobným motorovým vozidlom je výška paušálneho príspevku stanovená na 0,30 EUR za kilometer. Členovia si môžu zarezervovať cestovné lístky prostredníctvom cestovnej agentúry, pričom v takomto prípade ich uhrádza VR priamo.

Okrem náhrady cestovných výdavkov dostávajú členovia paušálny príspevok za účasť na schôdzi vo výške 340 EUR za deň schôdze na pokrytie všetkých nákladov na mieste konania schôdze (vo väčšine prípadov v Bruseli), ako je strava, hotel atď. Tento príspevok zohľadňuje relatívne vysoké ceny ubytovania v Bruseli v pracovných dňoch.

Členovia dostávajú aj paušálny príspevok za cestu, ktorý vychádza z celkovej vzdialenosti a pokrýva všetky náklady počas cesty. To zahŕňa okrem iného diaľničné poplatky a známky, verejnú dopravu v Bruseli, poplatky za parkovanie na letisku alebo železničnej stanici odchodu, stravu, nápoje alebo dodatočné hotelové poplatky vynaložené počas cesty alebo v dôsledku predĺženia pobytu na mieste konania schôdze. Tento príspevok sa vypláca len v prípade, že vzdialenosť presahuje 200 km, a predstavuje 185 EUR za referenčnú jednotku (jednorazová platba za spiatočnú cestu).

Treba poznamenať, že podľa Súdneho dvora Európskej únie používanie systému paušálnych príspevkov, ktoré je bežnou praxou v inštitúciách EÚ, vychádza zo snahy o zníženie administratívnych nákladov a záťaže spojených so systémom spočívajúcim v overovaní každej jednotlivej položky výdavkov, a preto je v súlade s dobrou správou (rozsudok z 15. septembra 1981 vo veci C-208/80, Lord Bruce of Donington).

Všetky uvedené výdavky sú uhrádzané z rozpočtu EÚ a sú riadne overované.

Schôdze na diaľku počas pandémie COVID-19

VR prijal niekoľko dočasných opatrení s cieľom zabezpečiť schopnosť VR fungovať, najmä pokiaľ ide o jeho poradnú činnosť v procese prijímania rozhodnutí na úrovni EÚ, a zároveň predchádzať ohrozeniu zdravia členov a zamestnancov. Na tento účel boli zrušené schôdze, ktoré nemajú zásadný význam, pričom schôdze zásadného významu, ako sú schôdze orgánov VR, sa v čo najväčšej možnej miere konajú na diaľku pomocou elektronických prostriedkov (v niektorých prípadoch sa konajú hybridné schôdze, počas ktorých sa skupina členov nachádza na jednom fyzickom mieste). Za týchto osobitných okolností, keď väčšina členov pracuje zo svojich domovov, im VR vypláca paušálny príspevok za schôdzu na diaľku vo výške 200 EUR za deň schôdze na pokrytie ich kancelárskych a všeobecných nákladov týkajúcich sa prípravy schôdzí a účasti na nich.

Hlavné platné pravidlá

Nariadenie č. 8/2017 o náhrade cestovných výdavkov a vyplácaní paušálnych príspevkov za cestu a za účasť na schôdzi členom a náhradníkom Európskeho výboru regiónov (PDF)

Nariadenie č. 20/2020, ktorým sa mení nariadenie č. 8/2017 (PDF)

Nariadenie č. 3/2021 o vyplácaní paušálnych príspevkov za účasť na schôdzi na diaľku členom a riadne splnomocneným náhradníkom Európskeho výboru regiónov a expertom spravodajcov a rečníkom (PDF)

Rozhodnutie č. 1/2022 z 25. januára 2022 o ročnej úprave príspevkov vyplácaných osobám, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách Európskeho výboru regiónov (PDF)

Dokumenty

Zdieľať:
 
Back to top