Členovia  

Európsky výbor regiónov (VR) má 329 členov zastupujúcich miestne a regionálne orgány zo všetkých 27​ členských štátov EÚ. Schádzajú sa na plenárnom zasadnutí v Bruseli 5- až 6-krát ročne s cieľom diskutovať o politických prioritách a prijímať stanoviská k právnym predpisom EÚ.

Členovia musia byť demokraticky zvolení alebo byť držiteľmi politického mandátu vo svojej domovskej krajine. Jednotlivé vlády členských štátov navrhujú svojich regionálnych a miestnych zástupcov (členov a náhradníkov – národné delegácie), ktorých potom schvaľuje Rada EÚ.

V apríli 2019 predsedníctvo prijalo stratégiu vyváženého zastúpenia mužov a žien vo VR.    

Členovia VR sa zoskupujú podľa politickej príslušnosti – a  podľa oblastí záujmu – komisie.

Viac informácií nájdete na portáli členov a v rokovacom poriadku VR .