Členovia  

Európsky výbor regiónov (VR) má 329 členov zastupujúcich miestne a regionálne orgány zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Schádzajú sa na plenárnom zasadnutí v Bruseli 5- až 6-krát ročne s cieľom diskutovať o politických prioritách a prijímať stanoviská k právnym predpisom EÚ.

Členovia musia byť demokraticky zvolení alebo byť držiteľmi politického mandátu vo svojej domovskej krajine. Jednotlivé vlády členských štátov navrhujú svojich regionálnych a miestnych zástupcov (členov a náhradníkov – národné delegácie), ktorých potom schvaľuje Rada EÚ.

V apríli 2019 predsedníctvo prijalo stratégiu vyváženého zastúpenia mužov a žien vo VR.

Členovia VR sa združujú podľa politickej príslušnosti – ​ – a podľa oblastí záujmu – v jednotlivých komisiách.

Viac informácií nájdete na portáli členov, v  etickom kódexe členov VR rokovacom poriadku VR.