Etický kódex členov VR 

Európsky výbor regiónov (VR) prijal na svojom 137. plenárnom zasadnutí 5. decembra 2019 etický kódex členov VR. Kódex bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a je pre VR záväzný.

Obsah

Etický kódex VR bol vypracovaný na základe podobných kódexov, ktoré sa už uplatňujú v iných inštitúciách EÚ, ale zohľadňuje aj špecifiká VR, ktorého členovia nie sú odmeňovaní a buď vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu.

Etický kódex VR obsahuje tieto hlavné prvky:

  • Pri výkone svojich povinností sa členovia musia riadiť zásadami nezávislosti, nestrannosti, bezúhonnosti, transparentnosti, dôstojnosti a rešpektovania rozmanitosti.
  • Ustanovenia, ktoré majú zabrániť konfliktu záujmov, vrátane povinnosti pre členov zaslať VR odkaz na verejné vyhlásenie o finančných záujmoch, ktoré predložili na celoštátnej alebo nižšej ako celoštátnej úrovni, alebo, ak takéto vyhlásenie neexistuje, predložiť vyhlásenie prostredníctvom tlačiva uvedeného v prílohe k etickému kódexu. V oboch prípadoch VR získané informácie zverejní.
  • Obmedzenia týkajúce sa prijímania darov alebo iných výhod: členovia nesmú prijímať dary alebo výhody, ktorých hodnota presahuje 100 EUR. Dary presahujúce túto hodnotu môžu prijať, len ak ich následne odovzdajú inštitúcii.
  • Ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby sa členovia k ostatným členom a zamestnancom správali primerane a s rešpektom. Do kódexu sú začlenené vymedzenia pojmov psychického a sexuálneho obťažovania uvedené v služobnom poriadku (uplatniteľné na zamestnancov).
  • V snahe zabezpečiť dodržiavanie kódexu sa v ňom stanovuje postup, ktorý sa uplatní v prípade údajného porušenia jeho ustanovení, ako aj viacero sankcií, ktoré majú zaistiť jeho rešpektovanie. Po vypočutí príslušného člena prijme konečné rozhodnutie predseda s pomocou generálneho tajomníka. V prípade údajného obťažovania zamestnanca členom VR je vzhľadom na závažnosť potenciálneho trestného činu postup oveľa podrobnejší a zahŕňa vyšetrovanie poradného výboru pre prípady obťažovania.

Na členov VR sa vzťahuje aj článok 300 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý im ukladá povinnosť vykonávať svoju funkciu nezávisle a vo všeobecnom záujme Únie.Zdieľať:
 
Back to top