Európsky týždeň regiónov a miest  

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie výročné podujatie venované regionálnej politike. V priebehu tohto štvordňového každoročného podujatia mestá a regióny prezentujú svoju schopnosť podnecovať rast, vytvárať nové pracovné miesta a uplatňovať politiku súdržnosti Európskej únie a preukazujú význam miestnej a regionálnej úrovne pre dobrú európsku správu.

Toto podujatie sa už od svojho prvého ročníka stalo jedinečnou platformou na komunikáciu a nadväzovanie kontaktov, ktorá spája regióny a mestá z celej Európy vrátane ich politických zástupcov, pracovníkov samospráv, odborníkov a akademických pracovníkov. V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest sa vynaložilo veľa úsilia na propagáciu práce regiónov a miest, ktoré pomocou fondov EÚ zlepšujú každodenný život občanov.​

O čo vlastne ide?

V októbri sa vyše 10 tisíc účastníkov – vrátane viac než tisícky rečníkov z celej Európy aj mimo nej – zúčastní na podujatí s bohatým programom, ktorý budú tvoriť konferencie, výstavy a stretnutia určené na nadväzovanie kontaktov, pričom ústrednou témou bude regionálny a miestny rozvoj. Program sa každoročne upravuje podľa konkrétneho kontextu agendy EÚ. Účasť na tomto podujatí je bezplatná.

Prečo týždeň pre regióny a mestá?

Regióny a mestá sú zapojené do formovania väčšiny politík EÚ. Miestne a regionálne samosprávy v EÚ sú zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov (každoročne 2 100 mld. EUR) a dve tretiny verejných investícií (približne 200 mld. EUR), pričom tieto investície sa často musia vynakladať v súlade s právnymi ustanoveniami EÚ.

Ako sa to celé začalo?

Európsky výbor regiónov, zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov, vyzval v roku 2003 zastúpenia miest a regiónov pri EÚ so sídlom v Bruseli, aby v rovnakom čase otvorili dvere návštevníkom v rámci spoločnej koncepcie Open Days. V priebehu rokov sa táto iniciatíva rozrástla do významného každoročného podujatia so zapojením Európskej komisie a ďalších zainteresovaných strán. V roku 2016 sa podujatie premenovalo na „Európsky týždeň regiónov a miest“ a názov „OPEN DAYS“ sa prestal používať. Cieľom tejto zmeny bolo vyhnúť sa zámene s podujatím „Open Doors/Open Day“, ktoré sa v Bruseli každoročne organizuje v máji vo všetkých inštitúciách EÚ v čase okolo Dňa Európy, ako aj s inými podobnými podujatiami organizovanými zastúpeniami Komisie v členských štátoch pri rovnakej príležitosti.

Kto podujatie organizuje?

Európsky týždeň regiónov a miest organizuje Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO). Začiatkom roka, zvyčajne v januári, sa vyhlasuje výzva na prihlasovanie partnerov. Následne sa vyberú partneri z celej Európy: regióny a mestá, najmä zoskupené do združení so spoločnou problematikou (regionálne partnerstvá), podniky, finančné inštitúcie, medzinárodné združenia alebo akademické organizácie. Úlohou partnerov je usporiadať semináre o otázkach spoločného záujmu, často v súvislosti s využívaním európskych štrukturálnych a investičných fondov či realizáciou iných programov EÚ.

Ako je program štruktúrovaný?

Štruktúra programu vychádza z hlavného hesla a ďalších vedľajších tém. Jednotlivé časti podujatia organizujú tri kategórie partnerov: 1. regióny a mestá; 2. partneri z radov inštitúcií EÚ; a 3. podniky, finančné inštitúcie, miestne a celoeurópske združenia. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa Európsky týždeň regiónov a miest koná od roku 2020 v digitálnom formáte, a to vrátane pracovných schôdzí na diaľku a príležitostí na nadväzovanie kontaktov pre partnerov aj účastníkov.

Kto sa zúčastňuje na Európskom týždni regiónov a miest?

Účastníci sa obzvlášť zaujímajú o regionálnu a mestskú politiku, ide teda najmä o zamestnancov verejnej správy na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a úrovni EÚ. Typický účastník je z regionálnej alebo miestnej samosprávy a na podujatí sa zúčastňuje prvýkrát.

Aký je dosah Európskeho týždňa regiónov a miest?

Dosah tohto podujatia sa od počiatku systematicky hodnotí. Účastníci vyzdvihujú z hľadiska svojho profesionálneho hospodárenia s fondmi EÚ najmä užitočnosť informácií získaných od inštitúcií EÚ a takisto nadväzovanie kontaktov s kolegami z iných krajín. Význam podujatia dokazuje aj jeho výrazný ohlas v médiách. Už niekoľko rokov prichádza do Bruselu takmer 300 novinárov z tlačených, rozhlasových, televíznych a online médií z celej Európy, aby o ňom informovali.

Ako sa prihlásiť ako partner?

Prihlásiť sa môžete každý rok zvyčajne koncom januára. Viac informácií nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest v časti venovanej partnerom.

Ako sa prihlásiť ako účastník?

Viac informácií o tom, ako sa prihlásiť ako účastník podujatia, nájdete na webovom sídle Európskeho týždňa regiónov a miest. Prihlásiť sa môžete už v lete príslušného roka.

Ako sa prihlásiť na odber informačného bulletinu?

Prihláste sa na odber informačného bulletinu Európskeho týždňa regiónov a miest.


Zdieľať:
Súvisiace informácie