Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Písomná konzultácia so zainteresovanými stranami na tému Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025  

_____________

 

Spravodajkyňa: Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES)

predsedníčka vlády autonómneho spoločenstva La Rioja

_____________

 

Všeobecný kontext

Európska komisia predstavila 5. marca 2020 svoju stratégiu pre rodovú rovnosť v Európe.

Jej cieľom je dosiahnuť rodovo rovnoprávnu Európu, v ktorej by nedochádzalo k rodovo motivovanému násiliu a diskriminácii z dôvodu pohlavia a kde by sa nevyskytovala štrukturálna nerovnosť medzi ženami a mužmi.

V stratégii sa tiež spomína, že v tomto roku si pripomíname 25. výročie prijatia Pekinskej deklarácie a akčnej platformy, a takisto sa odkazuje na ciele udržateľného rozvoja, najmä cieľ č. 5.

Komisia SEDEC prijme na svojej schôdzi 9. júla 2020 návrh stanoviska na tému „Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025“, ktorého spravodajkyňou bude Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES).

Hlavným cieľom stanoviska Európskeho výboru regiónov bude identifikovať príležitosti a výzvy, ktoré predstavujú politické opatrenia stanovené v tejto európskej stratégii pre miestne a regionálne samosprávy EÚ.

V stratégii sa však neuznáva ani nespomína úloha miest a regiónov ako kľúčových aktérov, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti rodovej rovnosti. Európsky výbor regiónov by mal preto požadovať, aby sa miestne a regionálne samosprávy uznali ako strategickí partneri pri koncipovaní, realizácii a monitorovaní tejto stratégie, keďže vzhľadom na svoje právomoci už vykonávajú nesmierne množstvo práce v oblasti rodovej rovnosti.


Cieľ konzultácie

Spravodajkyňa by s Vami chcela formou písomnej konzultácie, ktorú uskutoční Európsky výbor regiónov, prediskutovať viacero otázok, aby mohla do stanoviska začleniť rôzne postoje, a obohatiť ho tak o regionálne a miestne hľadisko, ako aj o postoje združení a organizácií, ktoré sa venujú rodovej problematike.

Spravodajkyňa Andreu by uvítala, ak by ste odpovede na uvedené otázky v rámci konzultácie zaslali e-mailom na adresu sedec@cor.europa.eu, a to najneskôr do 22. mája 2020.

  • Domnievate sa, že stratégia Európskej komisie obsahuje hlavné tematické priority politík EÚ v oblasti rodovej rovnosti na nasledujúcich päť rokov? Ak nie, aké nové tematické priority by ste doplnili?
  • Aké štruktúry, prostriedky a formy spolupráce umožňujú uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých politikách? Ktoré z nich by mohli podľa Vás uplatňovať miestne a regionálne samosprávy? Ako by sa mohol Európsky výbor regiónov zapojiť do tejto spolupráce?
  • Myslíte si, že táto stratégia by mala byť vo väčšej miere prepojená s niektorými ďalšími tematickými prioritami, ktoré súčasná Komisia vytýčila, ako je napríklad digitálna agenda a európska zelená dohoda? Ako môžeme dosiahnuť, aby sa rodová rovnosť dôraznejšie začlenila do stratégií a politických procesov, ktoré budú mať pre budúcnosť EÚ kľúčový význam, vrátane hospodárskej a rozpočtovej politiky?
  • Považujete za potrebné, aby sa uplatňovala metodika posudzovania rodového vplyvu v rámci VFR na roky 2021 – 2027, európskeho semestra a v národných, regionálnych a miestnych ročných rozpočtoch? Myslíte si, že ukazovatele navrhnuté v stratégii sú užitočné a dostatočné?
  • Domnievate sa, že pandémia COVID-19 bude mať osobitný dosah aj z rodového hľadiska (práca na diaľku, starostlivosť, oblasť zdravotníctva a pod.)? Ak áno, na ktoré oblasti bude mať podľa Vás dosah?
  • Chceli by ste zdôrazniť nejakú konkrétnu otázku, opatrenie, ukazovateľ, osvedčený postup alebo návrh týkajúci sa rodovej oblasti?
  • Ako by bolo možné zapojiť miestne a regionálne samosprávy do platforiem a nástrojov stanovených v stratégii, ako je napríklad osobitná skupina pre rodovú rovnosť, program vzájomného učenia alebo platforma pre charty rozmanitosti?

_____________


Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat
Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Znenie písomnej konzultácie so zainteresovanými stranami - Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 2025
Súvisiace podujatia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/CLIMATE-CHANCE-SUMMIT-EUROPE-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022
CoR Members at Climate Chance Summit Europe 2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/IMPROVING-WORKING-CONDITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Written Stakeholder Consultation on "Improving working conditions in platform work"
Written Stakeholder Consultation on "Improving working conditions in platform work"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/10TH-ENVE-COMMISSION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

10th ENVE Commission meeting (hybrid)
10th ENVE Commission meeting (hybrid)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/ERADICATING-HOMELESSNESS-IN-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

Eradicating homelessness in the European Union: The local and regional perspective
Eradicating homelessness in the European Union: The local and regional perspective

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/8TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING-REMOTE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-UNION-EQUALITY.ASPX

8th SEDEC commission meeting - remote
8th SEDEC commission meeting - remote