Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Písomná konzultácia so zainteresovanými stranami na tému Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie  

Európska komisia prijala v januári 2020 oznámenie Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie so zámerom začať rozsiahlu diskusiu o vykonávaní Európskeho piliera sociálnych práv. Oznámenie je zároveň plánom realizácie najdôležitejších opatrení, ktoré Komisia ohlásila na obdobie rokov 2020 – 2021. Komisia do decembra 2020 vypracuje akčný plán na rok 2021 na základe príspevkov zainteresovaných strán, ktoré sa vyjadria k tomu, či sú potrebné ďalšie politické opatrenia sprevádzané (alebo nie) legislatívnymi iniciatívami na európskej úrovni.

Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby tri najdôležitejšie transformácie, ktorým EÚ čelí – konkrétne klimatická neutrálnosť, digitalizácia a demografická zmena – prebiehali spravodlivo.

Krátko po prijatí oznámenia Európskej komisie však vypukla pandémia ochorenia COVID-19, v dôsledku čoho bolo naliehavo potrebné riešiť globálnu zdravotnú krízu a zmierniť jej obrovské sociálne a ekonomické následky.

Uvedené oznámenie Európskej komisie bude predmetom osobitného nového stanoviska VR, pre ktoré komisia SEDEC vymenovala za spravodajkyňu svoju predsedníčku Anne Karjalainen (FI/SES).

Prijatie stanoviska je naplánované na schôdzi komisie SEDEC 9. júla a na plenárnom zasadnutí 12. – 14. októbra 2020.

Prostredníctvom tejto písomnej konzultácie by spravodajkyňa Karjalainen chcela konzultovať s príslušnými zainteresovanými stranami a zhromaždiť ich príspevky týkajúce sa nasledujúcich otázok:

  1. Zapojila sa Vaša miestna alebo regionálna samospráva/organizácia do vykonávania jedného alebo viacerých aspektov Európskeho piliera sociálnych práv? O ktoré aspekty ide?

  2. Bolo vykonávanie sociálneho piliera v oblastiach, do ktorých ste sa zapojili, úspešné? Čo by sa dalo zlepšiť?

  3. Máte nejaké konkrétne pripomienky týkajúce sa riadenia opatrení, ktorými sa vykonáva Európsky pilier sociálnych práv?

  4. Ktorým (najviac trom) oblastiam politiky by ste dali prednosť v súvislosti so všeobecnou témou spravodlivých transformácií vzhľadom na konkrétny kontext Vašej miestnej alebo regionálnej samosprávy/organizácie?

  5. Stretli ste sa s environmentálnymi problémami vo svojom meste, obci alebo regióne/organizácii? Aké opatrenia sa prijali na zabezpečenie sociálne spravodlivej ekologickej transformácie?

  6. Prechod na digitálne technológie sa v praxi stal realitou. Ako riešite jeho sociálny vplyv na miestnej a regionálnej úrovni?

  7. Európska komisia uverejnila plán pre nadchádzajúce iniciatívy týkajúci sa 20 zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Čo si o tomto zozname myslíte? Je primeraný? Navrhli by ste nejaké ďalšie kroky na európskej úrovni?

  8. Dotkla sa pandémia ochorenia COVID-19 Vašej miestnej alebo regionálnej samosprávy/organizácie? V akej konkrétnej oblasti alebo oblastiach?

  9. Pandémia COVID-19 priniesla nevyčísliteľné sociálne a ekonomické následky. Mala by Európska komisia prijať ďalšie dlhodobé opatrenia na posilnenie odolnosti trhov práce, ochranu pracovných miest a zabezpečenie účinného poskytovania verejných služieb na miestnej a regionálnej úrovni?

Ak máte záujem zapojiť sa do tejto konzultácie, svoje odpovede na uvedené otázky a akékoľvek ďalšie pripomienky zašlite prosím na e-mailovú adresu sedec@cor.europa.eu do 26. mája 2020.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Konzultácia so zainteresovanými stranami na tému Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
Súvisiace podujatia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective