Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Písomná konzultácia so zainteresovanými stranami na tému Nová priemyselná stratégia pre Európu  

​​REVIDOVANÉ

Európa bola vždy domovom priemyslu. Počas celej svojej histórie dokázala svoju schopnosť byť priekopníčkou zmien. V súčasnosti čelí európsky priemysel potrebe prechodu na udržateľnosť a digitalizáciu, ktoré majú čoraz väčší vplyv na všetky oblasti politiky. Týmto výzvam sa venuje oznámenie COM(2020) 102 final na tému Nová priemyselná stratégia pre Európu, ktoré predložila Európska komisia. Cieľom stratégie je stimulovať konkurencieschopnosť Európy a jej strategickú autonómiu v čase geopolitickej nestability a rastúcej globálnej hospodárskej súťaže.

V oznámení sa stanovujú tri kľúčové priority: po prvé zachovať globálnu konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a rovnaké podmienky na domácej a celosvetovej úrovni, po druhé, zabezpečiť klimatickú neutrálnosť Európy do roku 2050 a po tretie, formovať digitálnu budúcnosť Európy. V stratégii sa skúmajú tri kľúčové faktory priemyselnej transformácie a navrhuje sa komplexný súbor budúcich opatrení.

Hoci sa v oznámení uznáva dôležitosť miestnych a regionálnych samospráv, nepripisuje sa im význam, ktorý si zaslúžia. Tento fakt bol popísaný v stanovisku VR na tému Miestne orientovaný prístup k priemyselnej politike EÚ (prijaté 26. – 27. júna 2019, spravodajkyňa: Jeanette Baljeu, NL/RE), v ktorom VR zdôraznil významnú úlohu miestnej a regionálnej úrovne v priemyselnej stratégii a ich kľúčovú úlohu v dosahovaní miestne orientovaného prístupu.

Výbor regiónov:

 • konštatuje, že miestne orientovaný prístup si vyžaduje dobre fungujúce siete spolupráce a klastre. Zdôrazňuje tiež, že medziregionálna spolupráca je rozhodujúca pre rozvoj synergií a dosiahnutie kritického množstva v spoločnom investovaní do šírenia inovácií v priemyselných hodnotových reťazcov v celej Európe;
 • zdôrazňuje, že regionálne a miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri aktívnom nadväzovaní potrebnej medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce;
 • vyzýva na posilnenie podpory EÚ pre regionálne ekosystémy a klastre v rámci medziregionálnych inovačných investícií;
 • sa nazdáva, že celoeurópska a medziregionálna spolupráca zohráva dôležitú úlohu pri využívaní potenciálu obehového a uhlíkovo neutrálneho hospodárstva.

Táto stratégia bola uverejnená predtým, ako bolo jasné, že pandémia COVID-19 bude mať takýto nepriaznivý vplyv na priemysel ako celok. Preto sa v nej nespomína žiadny potenciálny vplyv krízy a bude ju teda zrejme treba prispôsobiť/zrevidovať.

VR prijme na základe dokumentu Komisie s názvom Nová priemyselná stratégia pre Európu rovnomenné stanovisko, ktorého spravodajkyňou bude Jeanette Baljeu (NL/RE), s najväčšou pravdepodobnosťou na svojom plenárnom zasadnutí 1. – 2. júla 2020.

Spravodajkyňa Baljeu by s Vami chcela preskúmať niekoľko otázok prostredníctvom písomnej konzultácie, ktorú zorganizuje Výbor regiónov. Spravodajkyňa by uvítala, ak by ste odpovede na otázky v rámci konzultácie zaslali najneskôr do 14. mája 2020 prostredníctvom odpovede na tento e-mail alebo zaslaním e-mailu na adresu econ@cor.europa.eu.

Otázky

Spravodajkyňa by chcela upriamiť Vašu pozornosť na tieto témy, na ktoré sa zameriava nová priemyselná stratégia pre Európu:

 1. Klimatická neutrálnosť– ekologická transformácia
 2. Vedúce postavenie v digitálnej oblasti – digitálna transformácia
 3. Celosvetová hospodárska súťaž

Otázky spravodajkyne:

 1. Čomu by sa mala venovať pozornosť pri rozvoji európskych priemyselných ekosystémov, a to aj vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19?
 2. Mala by EK podľa Vášho názoru prispôsobiť pravidlá hospodárskej súťaže a rámec pre štátnu pomoc novému technologickému a globálnemu vývoju trhu? Ak áno, mohli by ste uviesť príklad?
 3. Ako by sa prostredníctvom novej priemyselnej stratégie mohlo posilniť postavenie miestnych a regionálnych samospráv? Akú úlohu by v tejto súvislosti mohli zohrávať členovia Výboru regiónov?
 4. Čo je podľa Vášho názoru potrebné na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže na celom svete a v rámci vnútorného trhu EÚ?
 5. Akú úlohu by mali zohrávať miestne a regionálne samosprávy v rámci paktu pre zručnosti s cieľom zabezpečiť inkluzívnu digitálnu transformáciu priemyslu?
 6. Myslíte si, že Európska komisia stanovuje správne priority? Čo by sa malo viac zdôrazniť? Čo chýba?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Zdieľať :