Staňte sa súčasťou komunity mladých volených politikov (YEP)! 

Program Mladí volení politici na rok 2022 

Ste politik s mandátom na miestnej alebo regionálnej úrovni v EÚ a narodili ste sa po 1. januári 1982? Chcete nadväzovať kontakty, vymieňať si najlepšie postupy, získavať informácie o právnych predpisoch EÚ a možnostiach financovania EÚ, prispievať k práci Európskeho výboru regiónov a stretávať sa a diskutovať s členmi VR a inými miestnymi, regionálnymi a európskymi politikmi? Prihláste sa do siete mladých volených politikov (YEP).

Všetky podrobnosti o programe YEP na rok 2022 nájdete nižšie. Prihlášku môžete zaslať do 8. apríla 2022.

Obsah

Kto?

Prihlásiť sa môžete, ak

 • vykonávate demokraticky volenú funkciu ako volený politik na regionálnej alebo miestnej úrovni v členskom štáte Európskej únie,
 • ste narodený po 1. januári 1982,
 • nie ste členom alebo náhradníkom vo VR,
 • máte dobrú úroveň angličtiny alebo francúzštiny,
 • vyplníte prihlášku a zašlete ju najneskôr 8. apríla 2022.

Uchádzači budú vybraní na základe posúdenia ich prihlášok a so zreteľom na zaistenie rovnováhy z hľadiska pohlavia, regionálneho a miestneho zastúpenia, politickej príslušnosti a štátnej príslušnosti.

Prečo?

 • nadväzovať kontakty s ďalšími mladými volenými politikmi z iných krajín EÚ a politikmi na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni,
 • vymieňať si najlepšie postupy s ostatnými miestnymi a regionálnymi politikmi prostredníctvom YEPcommunity.eu,
 • pochopiť príležitosti, ktoré EÚ ponúka územným celkom,
 • vystupovať v mene regiónov a miest a obcí EÚ v európskom legislatívnom procese,
 • zviditeľniť sa v európskych kruhoch.

Vybraní mladí volení politici budú mať okrem toho príležitosť zúčastňovať sa na rôznych komunikačných činnostiach súvisiacich s programom.

Čo?

Program YEP 2022 je príspevkom k Európskemu roku mládeže.

Program zahŕňa tri témy. V prihláške musíte tieto tri témy uviesť v poradí podľa preferencií.

1. Priblížiť Európu jej občanom

Program YEP vám pomôže budovať mosty medzi Vaším mestom alebo regiónom a EÚ, poskytne Vám inšpiráciu na podporu demokracie a umožní Vám nájsť spôsoby, ako zapojiť mladých ľudí do demokratickej diskusie a do verejného života na miestnej úrovni.

2. Budovanie odolných spoločenstiev

V rámci tejto témy Vám program YEP poskytne lepší prehľad o Európskej zelenej dohode, aby ste boli inšpiráciou pre ostatných mladých volených politikov, členov VR a ďalších politikov alebo sa inšpirovali ich projektmi . Takisto sa dozviete, ako prispieť k plneniu cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy a uhlíkovej neutrality.

3. Súdržnosť ako základná hodnota

Program YEP Vám umožní dozvedieť sa o financovaní miestnych a regionálnych samospráv, pochopiť, ako môže politika súdržnosti pomôcť pri zotavovaní sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a rozvoji Vášho mesta a regiónu, a vymieňať si najlepšie postupy s ostatnými účastníkmi programu a politikmi.

Schôdze by sa mali konať podľa možností v anglickom a francúzskom jazyku.

Kedy?

Program YEP 2022 bude trvať do jari 2023, pričom aktivity sú naplánované na celý rok. Niektoré sú povinné.

Po ich skončení budete ako niekdajší účastník/absolvent pozývaný na ďalšie vybrané podujatia.

Uvádzame predbežný zoznam činností na rok 2022. Upozorňujeme, že dátumy sa môžu ešte meniť.

Ďalšie činnosti/podujatia môžu pribudnúť v priebehu roka. Budete o tom včas informovaný.

 • mesačné stretnutia zamerané na nadväzovanie kontaktov,
 • účasť na schôdzach komisií a plenárnych zasadnutiach,
 • účasť na verejných konzultáciách,
 • 25. mája: úvodné stretnutie – povinné,
 • 22. júna: školenie na tému „Priblížiť Európu jej občanom“ – povinné,
 • september: školenie na tému „Budovanie odolných spoločenstiev“ – povinné,
 • september: podujatie v rámci výjazdovej schôdze predsedníctva,
 • október: školenie na tému „Súdržnosť ako základná hodnota“ – povinné,
 • 10. – 13. októbra: 20. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest, schôdza mladých volených politikov – povinné,
 • október/november: fórum mladých volených politikov,
 • november: EuroPCom

Kde?

Všetky podujatia sa budú konať online. V závislosti od vývoja pandémie COVID-19 sa program môže zmeniť a podujatia môžu byť zrušené. Ak bude možná fyzická účasť v Bruseli, budete o tom vopred informovaný.

Ako?

Ak sa chcete prihlásiť, musíte vyplniť tento formulár:

Apply to join the YEP community – English

Apply to join the YEP community - French

Koľko?

Za účasť na online podujatiach a aktivitách sa neposkytujú žiadne príspevky.

V prípade podujatí, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v Bruseli a bude možné ich zorganizovať, môže VR:

 • poskytnúť náhradu cestovných nákladov,
 • vyplatiť paušálny príspevok na stravu a ubytovanie na základe predloženia dokladu o prenocovaní v mieste konania schôdze.

Náhrada cestovných nákladov a vyplatenie denného príspevku závisí od dostupného rozpočtu. V prípade potreby by sa mohol zaviesť systém, podľa ktorého sa náhrady poskytnú tým záujemcom, ktorí sa prihlásili ako prví.

Kontakt

Riaditeľstvo pre komunikáciu, tím pre program YEP
Zdieľať :
 
Back to top