Regióny dosahujú výsledky  

 

Kampaň nazvaná Regióny a mestá pre rozvoj je súčasťou príspevku Európskeho výboru regiónov k realizácii Európskeho konsenzu o rozvoji a plneniu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Táto kampaň zdôrazňuje prácu miest a regiónov, ktoré sa zaviazali plniť 15-ročný akčný plán OSN „pre ľudí, planétu a prosperitu“. Poukazuje na výhody riešenia globálnych výziev prístupom zdola nahor. Zároveň žiada zmeny v politikách na európskej a celosvetovej úrovni s cieľom posilniť postavenie komunít, miest a regiónov, ktoré sa snažia hľadať vhodné miestne odpovede na medzinárodné tlaky.

Kampaň #Regions4Dev sa v súlade s cieľom OSN č. 11 v oblasti trvalo udržateľného rozvoja – dosiahnuť, aby boli mestá a ľudské sídla inkluzívne, bezpečné, pružné a udržateľné – zameriava na:

  •  udržateľnosť: opatrenia na podporu udržateľného rozvoja, ale aj konkrétne na rozvoj ekologickejšieho obehového hospodárstva,   
  • odolnosť: opatrenia miest a regiónov zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenie sa týmto zmenám,   
  • bezpečnosť: opatrenia miest a regiónov EÚ zamerané na stabilizáciu susedstva EÚ a rozvoj diplomacie miest,
  • inkluzívne spoločnosti: opatrenia na dosiahnutie inkluzívnosti miest a regiónov vo vzťahu k ženám, deťom, starším osobám, ľuďom so zdravotným postihnutím a novým obyvateľom.


Prečo #Regions4Dev?

Globálne výzvy si vyžadujú miestne riešenia – v regiónoch, mestách a miestnych spoločenstvách. Ak miestne a regionálne orgány nebudú mať vedúce postavenie, svet nedosiahne svoj cieľ udržať zmenu klímy na úrovni nižšej ako 1,5 °C. Mestá a regióny sú nútené konať, pretože v prvej línii čelia sociálnym a hospodárskym zmenám, ktoré zasiahli celý svet – mení sa miesto aj spôsob, kde, resp. ako ľudia žijú. Mnohé miestne a regionálne orgány preberajú iniciatívu, hľadajú riešenia, ktoré umožňujú ich spoločenstvám, aby sa udržateľným spôsobom vyrovnávali so zmenami. Idú dokonca ďalej a nadväzujú medzinárodné spojenectvá a vytvárajú partnerstvá s inými spoločenstvami v zahraničí.

Európska únia uznala potrebu myslieť globálne a konať lokálne, a to prostredníctvom Európskeho konsenzu o rozvoji a programu OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

V mnohých oblastiach však ešte musia národné vlády a medzinárodná úroveň uznať potenciál regiónov a miest ako hnacej a stabilizačnej sily zmien. Mestá a regióny sa stali aktérmi na medzinárodnej scéne. Kampaň #Regions4Dev pomôže priblížiť úlohu, ktorú už zohrávajú.

Ako urýchliť zmenu