Zapojte sa do činnosti komunity mladých volených politikov (YEP)! 

Program Mladí volení politici na rok 2023 

Ste politik alebo politička s mandátom na miestnej alebo regionálnej úrovni v EÚ a narodili ste sa po 1. januári 1983? Hľadáte príležitosti na nadväzovanie kontaktov, výmenu najlepších postupov, získavanie informácií o právnych predpisoch EÚ a možnostiach financovania z prostriedkov EÚ, alebo sa chcete zapojiť do práce Európskeho výboru regiónov a stretávať sa a diskutovať s jeho členmi a inými miestnymi, regionálnymi a európskymi politikmi? Prihláste sa do siete mladých volených politikov (YEP)!

Všetky podrobnosti o programe YEP na rok 2023 nájdete nižšie.Prihlášku môžete zaslať do 10. apríla 2023.

Obsah

Kto?

Prihlásiť sa môžete, ak:

 • Vás občania zvolili v priamych všeobecných regionálnych alebo komunálnych voľbách v členskom štáte Európskej únie alebo v krajine kandidujúcej na vstup do EÚ
 • ste sa narodili po 1. januári 1983
 • nie ste členom alebo náhradníkom vo VR
 • máte dobrú úroveň angličtiny
 • vyplníte prihlášku a zašlete ju najneskôr 10. apríla 2023.

Uchádzači budú vybraní na základe posúdenia ich prihlášok a so zreteľom na zaistenie rovnováhy z hľadiska pohlavia, regionálneho a miestneho zastúpenia, politickej príslušnosti a štátnej príslušnosti.

Do úvahy sa budú brať len prihlášky v angličtine alebo francúzštine.

Prečo?

Aby ste mohli:

 • nadväzovať kontakty s ďalšími mladými volenými politikmi z iných krajín EÚ a inými politikmi pôsobiacimi na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni
 • vymieňať si najlepšie postupy s ostatnými miestnymi a regionálnymi politikmi prostredníctvom YEPcommunity.eu
 • pochopiť príležitosti, ktoré EÚ ponúka územným celkom
 • vystupovať v mene regiónov, miest a obcí EÚ v európskom legislatívnom procese,
 • prispievať k tvorbe politík EÚ
 • zviditeľniť sa v európskych kruhoch

Vybraní mladí volení politici budú mať okrem toho príležitosť zúčastňovať sa na rôznych komunikačných činnostiach súvisiacich s programom.

Čo?

Program zahŕňa tri témy.

1. Nová kapitola pre demokraciu v EÚ

Program YEP Vám pomôže vybudovať prepojenie Vášho mesta a regiónu s EÚ. Bude inšpiráciou na upevňovanie participatívnej demokracie a podporou pri hľadaní spôsobov, ako zapojiť mladých ľudí do demokratickej diskusie a do miestneho občianskeho života.

2. Riešenie klimatickej a energetickej krízy

V rámci tejto témy Vám program YEP poskytne lepší prehľad o Európskej zelenej dohode, aby ste boli inšpiráciou pre ostatných mladých volených politikov, členov VR a ďalších politikov alebo sa inšpirovali ich projektmi . Takisto sa dozviete, ako prispieť k plneniu cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy a uhlíkovej neutrality.

3. Budúcnosť politiky súdržnosti

Program YEP vám umožní dozvedieť sa o výzvach a príležitostiach európskej politiky súdržnosti. Dozviete sa najmä o možnostiach financovania poskytovaného miestnym a regionálnym samosprávam, inšpirujúcich inovačných projektoch na podporu rozvoja regiónov EÚ a organizáciách podporujúcich miestne samosprávy pri hľadaní a realizácii rôznych nápadov.

Schôdze sa budú konať v angličtine.

Kedy?

Program YEP na rok 2023 bude trvať do jari roku 2024, pričom aktivity sú naplánované na celý rok. Niektoré sú povinné.

Potom budete ako niekdajší účastník pozývaný na ďalšie podujatia.

Uvádzame predbežný zoznam činností na rok 2023. Upozorňujeme, že dátumy sa môžu ešte meniť.

Ďalšie činnosti/podujatia môžu pribudnúť v priebehu roka. Budeme Vás o nich včas informovať.

 • pravidelné stretnutia na nadväzovanie kontaktov
 • účasť na schôdzach komisií VR a plenárnych zasadnutiach VR
 • účasť na verejných konzultáciách
 • 16. mája: úvodná online schôdza – povinná
 • v júni: školenie na tému Nová kapitola pre demokraciu v EÚ – povinné
 • 26. a 27. júna: EuroPCom, konferencia EÚ o verejnej komunikácii
 • v septembri: školenie na tému Riešenie klimatickej a energetickej krízy – povinné
 • 9. – 12. októbra: 21. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest, zasadnutie mladých volených politikov – povinné
 • v novembri: školenie na tému Budúcnosť politiky súdržnosti – povinné

Kde?

Podujatia sa uskutočnia online a vo VR v Bruseli. O podmienkach účasti Vás budeme včas informovať. 

Ako?

Ak sa chcete prihlásiť, musíte vyplniť tento formulár v anglickom alebo francúzskom jazyku:

Prihláška do komunity mladých volených politikov

Koľko?

Za účasť na online podujatiach a aktivitách sa neposkytujú žiadne príspevky.

V prípade podujatí, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť v Bruseli a bude možné ich zorganizovať, môže VR:

 • poskytnúť náhradu cestovných nákladov,
 • vyplatiť paušálny príspevok na stravu a ubytovanie na základe predloženia dokladu o prenocovaní v mieste konania schôdze.

Náhrada cestovných nákladov a vyplatenie denného príspevku závisí od dostupného rozpočtu. 

Politické skupiny VR sú zodpovedné za konečný výber mladých volených politikov, ktorí budú účastníkmi programu a podujatí, na ktoré sú obmedzené zdroje.

Kontakt

Riaditeľstvo pre komunikáciu, tím programu YEP
Zdieľať:
 
Back to top