Konferencia o budúcnosti Európy a úloha regiónov a miest EÚ 

Európsky výbor regiónov je ako orgán EÚ zastupujúci úroveň verejnej správy, ktorá je najbližšie k občanom, odhodlaný zohrávať významnú politickú úlohu.

Konferencia o budúcnosti Európy

Obsah

​​​​O konferencii

„Priblížiť Európu k občanom“ je prvou politickou prioritou Európskeho výboru regiónov (VR) a Konferencia o budúcnosti Európy je najdôležitejším podujatím na dosiahnutie tohto cieľa. Viacjazyčná digitálna platforma konferencie umožňuje ľuďom navzájom komunikovať a diskutovať v 24 úradných jazykoch EÚ o svojich návrhoch týkajúcich sa deviatich politických tém.

Európsky výbor regiónov (VR) je ako orgán EÚ zastupujúci úroveň verejnej správy, ktorá je najbližšie k občanom, odhodlaný na konferencii prostredníctvom aktívnej účasti svojich zástupcov vo výkonnej rade a na plenárnom zasadnutí konferencie zohrávať významnú politickú úlohu. Okrem toho sa uskutoční viac než 120 miestnych a cezhraničných dialógov medzi občanmi a nápady a odporúčania z nich sa sprístupnia na platforme.

Cieľom delegácie VR na plenárnych zasadnutiach konferencie je osloviť ostatných 420 delegátov v snahe posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv v demokratickom fungovaní Európskej únie a podporiť územný rozmer politík EÚ. Ponúkame prehľad toho, čo je pre regióny a mestá EÚ dôležité v súvislosti s deviatimi témami diskusie na konferencii.

Zmena klímy a životné prostredie

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Cieľ dosiahnuť, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050 prostredníctvom Európskej zelenej dohody , sa musí prispôsobiť na miestnej úrovni. Miestne a regionálne samosprávy vykonávajú 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 % politík v oblasti adaptácie na túto zmenu. Územia EÚ sú rôznorodé, a preto je potrebný prístup zdola nahor, aby sa dodržala zásada subsidiarity a aby sa zároveň poskytla flexibilita potrebná na prispôsobenie sa rôznym potrebám. Regióny a mestá majú privilegované postavenie, pretože pracujú priamo s ľuďmi a podporujú zmenu správania občanov smerom k udržateľnosti.

Čo odporúča VR?

VR poskytuje inštitúciám EÚ poradenstvo o právnych predpisoch a politikách prostredníctvom stanovísk , ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu a potreby miestnych a regionálnych samospráv. Otázkami súvisiacimi so zmenou klímy a životným prostredím sa zaoberá komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) . Medzi politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025 patrí „Budovanie odolných spoločenstiev“ ako jedna z troch kľúčových tém. Opiera sa o nedávnu iniciatívu s názvom „Zelená dohoda na miestnej úrovni“ , čo je pracovná skupina zložená z trinástich miestnych a regionálnych volených zástupcov.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Zdravie

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Miestne a regionálne samosprávy organizujú a poskytujú služby zdravotnej starostlivosti priamo na mieste. Na mnohých miestach tiež riadia, kontrolujú a financujú zdravotnícky personál a majetok. Pandémia vystavila tieto infraštruktúry a systémy zdravotnej starostlivosti tlaku na hranici únosnosti, a preto je potrebné ich prehodnotiť, aby sa stali odolnejšími. Práve ony sú skutočným jadrom Európskej zdravotnej únie , v ktorej sa všetky krajiny EÚ pripravujú na riešenie zdravotných kríz a v ktorej sú zdravotnícke potreby prístupné, cenovo dostupné a inovatívne a krajiny spolupracujú na zlepšení prevencie a liečby chorôb, ako je rakovina.

Čo odporúča VR?

Výbor vyzýva na otvorenú diskusiu o štruktúre politiky EÚ v oblasti zdravia. V súlade s požiadavkami európskych občanov výbor podporil samostatný rozpočet EÚ na zdravotníctvo a odporučil, aby sa systémy zdravotnej starostlivosti podrobili skúške pripravenosti na krízu. To sa premietne do posilnenia výrobných kapacít EÚ, ako aj budovania strategických zásob na zabezpečenie prístupu k liekom v bežných časoch a počas krízy. Výbor si želá rýchlejší pokrok v oblasti zdravotnej prevencie a elektronického zdravotníctva a žiada o zmeny v cezhraničnej spolupráci v oblasti zdravotnej starostlivosti s cieľom zvýšiť jej prístupnosť a odolnosť ako kľúčový prvok pripravenosti a reakcie pohraničných regiónov.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Rozdiely medzi regiónmi a mestami EÚ a v rámci nich, pokiaľ ide o hospodársku výkonnosť a zamestnanosť, sa výrazne líšia, a preto Európska únia zaviedla politiku súdržnosti a vytvorila fondy na zníženie týchto rozdielov. Európa okrem toho v súčasnosti prechádza najvážnejšou zdravotnou, environmentálnou, hospodárskou a sociálnou krízou, ktorá ovplyvňuje územie EÚ rozdielne a hrozí, že ešte viac prehĺbi existujúce rozdiely. Konať na úrovni EÚ nestačí: Kľúčom k úspechu sú národné, regionálne a miestne orgány a samosprávy, ako aj sociálni partneri a príslušné zainteresované strany na všetkých úrovniach. Vzhľadom na ústrednú úlohu regionálnych a miestnych samospráv pri vykonávaní politiky zamestnanosti a sociálnej politiky je nevyhnutné zabezpečiť primerané zastúpenie miestneho a regionálneho rozmeru pri navrhovaní a vykonávaní politík EÚ.

Čo odporúča VR?

VR vo všeobecnosti poskytuje inštitúciám EÚ poradenstvo o právnych predpisoch a politikách prostredníctvom stanovísk a zohľadňuje pri tom osobitnú situáciu a potreby miestnych a regionálnych samospráv. Otázkami týkajúcimi sa sociálnej spravodlivosti a zamestnanosti sa zaoberá komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) . Medzi politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025 patrí „Súdržnosť, naša základná hodnota“ ako jedna z troch kľúčových tém. Súvisí s vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv , ktorý je kľúčovou prioritnou oblasťou výboru a ktorý bol zahrnutý medzi priority pracovného programu na rok 2021. Je to tiež mimoriadne dôležité pre VR, pretože by sa tak mohol vymedziť nový pracovný postup pre európske inštitúcie tým, že sa prejde od medzivládneho prístupu k európskemu rozhodovaciemu procesu.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu: Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť – Konferencia o budúcnosti Európy (europa.eu) .

EÚ vo svete

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Vonkajšie vzťahy EÚ a súvisiace politiky, ako je obchod, bezpečnosť, migrácia a spolupráca s medzinárodnými organizáciami, napr. s Organizáciou Spojených národov a OECD, majú nemalý vplyv na regióny a mestá, ktoré uzatvárajú partnerstvá s miestnymi a regionálnymi orgánmi mimo EÚ a aktívne sa zapájajú do programov EÚ v oblasti spolupráce s krajinami zapojenými do procesu rozširovania, európskej susedskej politiky, rozvojovej spolupráce a vzťahov so Spojeným kráľovstvom. VR pri svojej činnosti a vypracúvaní stanovísk čerpá z diskusií a politickej interakcie v rámci spoločných orgánov, ktoré zriadil so svojimi externými partnermi, a v špecializovaných pracovných skupinách. Tieto orgány umožňujú VR účinne prispievať k politikám EÚ v oblasti rozširovania a susedstva z miestnej a regionálnej perspektívy.

Čo odporúča VR?

VR môže uľahčiť dialóg a spoluprácu s miestnymi a regionálnymi orgánmi v tretích krajinách poskytovaním odborných znalostí a partnerských výmen na podporu rozvoja ich kapacít a viacúrovňového riadenia. Pri tejto činnosti VR využíva zhromaždenia a fóra, ako sú zmiešané poradné výbory (ZPV) a pracovné skupiny , Konferencia regionálnych a miestnych samospráv Východného partnerstva (CORLEAP) , Európsko-stredomorské zhromaždenie regionálnych a miestnych samospráv (ARLEM) a kontaktná skupina VR – Spojené kráľovstvo .

VR žiada, aby boli miestne a regionálne samosprávy vo väčšom rozsahu zapojené do vzťahov EÚ s tretími krajinami s cieľom reagovať na výzvy, ktorým čelia orgány verejnej správy v rámci EÚ aj mimo nej.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane základných práv v systéme viacúrovňového riadenia. Lepšie uplatňovanie práv má pozitívny vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj a je to najlepší spôsob, ako získať dôveru občanov a posilniť ich zapojenie do tvorby politík na všetkých úrovniach riadenia. Presadzovanie kultúry dodržiavania zásad právneho štátu je preto spoločnou zodpovednosťou na úrovni EÚ, ako aj národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Pokiaľ ide o bezpečnosť, boj proti terorizmu je súčasťou širšej koncepcie Európskej bezpečnostnej únie , pričom na kľúčovú úlohu miest pri ochrane verejných priestorov a predchádzaní radikalizácii poukazuje napríklad záväzok EÚ k mestskej bezpečnosti a odolnosti .

Čo odporúča VR?

VR navrhuje, aby sa regióny a mestá zapojili do propagácie kultúry dodržiavania základných práv, hodnôt EÚ a zásad právneho štátu. Predovšetkým je nevyhnutné posilniť spoluzodpovednosť mladých ľudí za tieto výdobytky, na ktorých sa zakladá EÚ. Občianske postoje zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji neliberálnych foriem populizmu, zatiaľ čo vzdelávanie môže pozitívne prispieť k boju proti riziku úpadku demokracie. Napríklad pokiaľ ide o uplatňovanie Charty základných práv EÚ , zriadenie kontaktných miest na miestnej úrovni by mohlo poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam usmernenia o tom, ako formovať svoje politiky v plnom súlade s chartou, a zviditeľniť osvedčené postupy. Ďalším nedávnym príkladom je prijatie stanoviska VR na tému Program boja proti terorizmu pre EÚ .

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Digitálna transformácia

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Prístup k digitálnej infraštruktúre a službám sa medzi regiónmi a mestami EÚ a dokonca aj v rámci nich výrazne líši. Digitálna transformácia má zásadný význam pre hospodársky a spoločenský rozvoj a digitálne technológie sa stali nevyhnutnosťou pre každý aspekt nášho života. Pandémia COVID-19 zároveň odhalila prehlbujúcu sa digitálnu priepasť naprieč EÚ, čo potvrdzuje, že dostupnosť a prístupnosť príležitostí digitálnej transformácie majú významný vplyv na súdržnosť medzi regiónmi a mestami EÚ.

Čo odporúča VR?

Európsky výbor regiónov (VR) sa zasadzuje za koncepciu „digitálnej súdržnosti“ od prijatia svojho stanoviska Digitálna Európa pre všetkých v roku 2019. Digitálnu súdržnosť vníma ako dôležitý dodatočný rozmer tradičnej koncepcie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zakotvenej v Zmluve o EÚ. VR v súčasnosti skúma stav digitálnej transformácie v regiónoch EÚ, pokiaľ ide o rozdiely týkajúce sa infraštruktúry, používania internetu a dostupnosti služieb elektronickej verejnej správy.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Európska demokracia

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Posilnenie demokratického fungovania EÚ je spôsob, ako obnoviť európsky projekt. Regióny, mestá, obce a viac ako milión politikov zvolených na nižšej ako celoštátnej úrovni zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní odolnosti európskej demokracie. Väčšie zapojenie miestnych a regionálnych samospráv a Európskeho výboru regiónov do tvorby politík EÚ by mohlo priblížiť Európu k občanom.

Čo odporúča Európsky výbor regiónov?

Európsky výbor regiónov (VR) podporuje ďalší rozvoj zásad EÚ – zásady subsidiarity a zásady proporcionality – ktorými sa zabezpečuje, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom a aby sa vykonávali neustále kontroly s cieľom overiť, či je opatrenie na úrovni EÚ opodstatnené vzhľadom na možnosti dostupné na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. VR okrem toho navrhuje, aby účasť občanov, ktorú presadzuje Konferencia o budúcnosti Európy, nadobudla trvalý charakter a slúžila na získavanie odborných znalostí v oblasti zapojenia občanov prostredníctvom celoeurópskej siete regiónov a miest.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Migrácia

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Migrácia má už istý čas výrazný vplyv na regióny a mestá EÚ, najmä na tie, ktoré sa nachádzajú v prvej línii migračných tokov. Tieto regióny a mestá sú často zodpovedné za prijímanie a integráciu migrantov a poskytujú im životne dôležitú infraštruktúru a služby. Okrem toho je demografická situácia všetkých regiónov a miest EÚ vrátane jej vplyvu na trhy práce a verejné služby povážlivá a bude zohrávať významnejšiu úlohu v politikách vykonávaných na miestnej a regionálnej úrovni.

Čo odporúča Európsky výbor regiónov?

Európsky výbor regiónov (VR) požaduje komplexnú migračnú politiku na úrovni EÚ, ktorá zohľadní skúsenosti a názory regiónov a miest pri jej navrhovaní a realizácii. Táto politika by mala zohľadňovať regionálne a miestne príspevky a zahŕňať integráciu, spravodlivé konania o návrate a azylové politiky, ktoré by mali vedieť primerane reagovať na súčasné a budúce migračné trendy. Musí sa tiež zaoberať hlavnými príčinami migrácie v spolupráci s krajinami pôvodu a krajinami tranzitu v záujme osôb, ktoré potrebujú humanitárnu ochranu a zároveň chrániť vonkajšie hranice EÚ.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport

Prečo je to dôležité pre regióny a mestá EÚ?

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport spĺňajú základné potreby našich spoločností, či už podporovaním hospodárskeho a sociálneho rozvoja prostredníctvom vzdelávania, vzájomného porozumenia prostredníctvom kultúry a športu alebo inkluzívnejšieho demokratického života prostredníctvom zapojenia mládeže. Regióny a mestá zohrávajú v týchto oblastiach kľúčovú úlohu a v mnohých členských štátoch sú zodpovedné za príslušné infraštruktúry a služby. Digitalizácia vzdelávania a kultúry, vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí v niektorých regiónoch a prehlbovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov patria medzi najnaliehavejšie výzvy, ktorým čelia miestne a regionálne samosprávy. Niektoré z týchto výziev a ich regionálne rozmery sa môžu stať ešte viditeľnejšími a naliehavejšími v dôsledku pandémie COVID-19.

Čo odporúča Európsky výbor regiónov?

Európsky výbor regiónov (VR) vo všeobecnosti poskytuje inštitúciám EÚ poradenstvo o právnych predpisoch a politikách prostredníctvom stanovísk , ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu a potreby miestnych a regionálnych samospráv. Otázkami týkajúcimi sa vzdelávania, kultúry, mládeže a športu sa zaoberá komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) . Medzi politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025 patria „Priblížiť Európu k občanom“ a „Súdržnosť, naša základná hodnota“ ako dve z troch kľúčových tém. VR vo svojom nedávnom stanovisku na tému Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 požaduje lepšie uznanie regionálnych potrieb a odporúča riešiť regionálne rozdiely v oblasti vzdelávania.

Čo robí EÚ?

Viac sa dozviete tu: Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport – Konferencia o budúcnosti Európy (europa.eu) .

Podujatia

Minulé podujatia

Aktuálne správy

Multimédiá

The future is in your hands

 

Ďalšie videá

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Sledujte nás

Kontakt

Riaditeľstvo pre komunikáciu – tím pre dialógy na miestnej úrovni
Zdieľať :
 
Back to top