Vyhlásenie na tému „Miesto regiónov v štruktúre Európskej únie so zreteľom na Konferenciu o budúcnosti Európy“ 

Obsah

Súčasná pandémia opäť ukázala význam miestnych a regionálnych samospráv* pri ochrane európskych občanov, či už poskytovaním zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, alebo pomocou podnikom pri obnove hospodárstva. Jedným z hlavných činiteľov úspešného zvládnutia súčasných výziev je prístup podľa zásady viacúrovňového riadenia, ktorý by sa mal dôsledne odrážať pri každom rozhodovaní EÚ. Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou zamyslieť sa nad tým, aké miesto majú regióny v štruktúre Európskej únie a pri posilňovaní jej demokratickej legitímnosti a dôvery občanov.

Rozdelenie legislatívnych a administratívnych právomocí medzi jednotlivé úrovne riadenia je v 27 členských štátoch EÚ rôzne. Mnohé majú unitárne a centralizované systémy, ale v siedmych z nich majú regióny dôležité legislatívne právomoci a určitú autonómiu. Miestne a regionálne samosprávy vykonávajú celkovo 70 % všetkých právnych predpisov EÚ a vynakladajú jednu tretinu verejných výdavkov a približne polovicu verejných investícií. Mala by sa vytvoriť Aliancia regiónov za európsku demokraciu , ktorej členovia by pochádzali zo zastupiteľských aj výkonných úrovní verejnej správy. Postupne by mala združovať všetky regióny Európskej únie a ich územné ekvivalenty a úzko spolupracovať s ich zastupiteľskými organizáciami, aby sa zväčšil ich legitímny vplyv na rozhodovanie EÚ v súlade s ich právomocami a spoločnými záujmami.

Zohľadňujúc legitímne ciele zlepšenia postavenia regiónov pri príprave politík EÚ sa regionálne samosprávy, zastupiteľstvá a rady zhodli na tom, že Európsky výbor regiónov a jeho pôsobnosť podľa zmlúv treba lepšie využívať na uspokojovanie potrieb ľudí priamo na miestach, v ktorých žijú. Preto my, predstavitelia regiónov zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie vyhlasujeme, že:

1.  sme presvedčení, že základným predpokladom demokracie je dôvera občanov tak, ako ju vyjadrujú svojím hlasom v komunálnych, regionálnych, celoštátnych a európskych voľbách. Regióny, a najmä regióny s legislatívnymi právomocami sú právne a politicky zodpovedné za formovanie a uplatňovanie právnych predpisov Európskej únie a pre Európsku úniu sú pridanou hodnotou. Regióny a ich politickí predstavitelia sú blízki ľudom a občanom pomáhajú pri vytváraní dôvery v európsku demokraciu. V súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality zohrávajú regióny rozhodujúcu úlohu v členských štátoch Európskej únie. Preto sú vítané rôzne iniciatívy založené na faktoch, ako je sieť regionálnych centier na monitorovanie vykonávania európskych právnych predpisov (RegHub) alebo platforma Európskej komisie Fit for Future , a mali by sa s podporou zo zdrojov Európskej únie ďalej rozvíjať;

2.  sme odhodlaní využiť Konferenciu o budúcnosti Európy na začatie dialógu s občanmi a vidíme v nej príležitosť na rozvoj diskusie o mieste regiónov v demokratickej štruktúre Európskej únie a na upevnenie dôvery európskych občanov. Naším dlhodobým politický cieľom je zväčšiť politický vplyv regiónov na európskej úrovni v oblastiach, ktoré majú priamy vplyv na prácu miestnych a regionálnych samospráv;

3.  sme presvedčení, že Európsky výbor regiónov je jednou z cenných možností ako reprezentovať naše inštitucionálne a politické ciele. Vzájomne preto spolupracujeme okrem iného ako politická Aliancia regiónov za európsku demokraciu . Zaväzujeme sa používať svoje poznatky a demokratický mandát na to, aby vďaka našej väčšej angažovanosti boli lepšie vypočuté hlasy našich občanov a zohľadnené ich potreby tak, že to vždy vyústi do zodpovedajúcej činnosti na európskej úrovni.

Podporme spolu dom európskej demokracie, ktorého ochrannou strechou je EÚ, odolnými múrmi jej členské štáty a pevnými základmi samosprávy miest a obcí, regiónov a iných územných celkov! Prinesme Európu k ľuďom na miesta, kde žijú!

*V tomto vyhlásení sa pojmom „miestne a regionálne samosprávy“ označujú verejné inštitúcie s právnou subjektivitou, ktoré sú súčasťou štruktúry štátu pod úrovňou ústrednej vlády a zodpovedajú sa občanom. Miestne a regionálne samosprávy zvyčajne pozostávajú z poradného alebo politicky rozhodujúceho orgánu (zastupiteľstvo alebo zhromaždenie) a výkonného orgánu (primátor, starosta alebo iný výkonný úradník), pričom tieto orgány sú volené priamo alebo výberom na miestnej úrovni. Pojem zahŕňa rôzne úrovne vlády, napr. obce a mestá, okresy, kraje, provincie, regióny atď. Zahŕňa aj orgány, ktoré sú medzičlánkami.

Ak chce Váš región alebo Vaše združenie podporiť toto vyhlásenie a mať tu umiestnené svoje logo, vyplňte prosím tento online formulár​.

_____________

Partneri

Zdieľať:
 
Back to top